Historici.nl

Gepubliceerd op 22-11-2018

Call for Papers: De terugkeer van religie?

Trajecta congres 2019

De terugkeer van religie? Naar een vernieuwende agenda voor religiegeschiedenis in België en Nederland

In het afgelopen decennium is het multiconfessionele onderzoeks­veld ‘religiegeschiedenis’ snel ingeburgerd geraakt in de academische wereld. Vanuit een breed perspectief wordt onderzoek gestimuleerd naar alle religies in alle mogelijke verschijningsvormen. Het succes van het onderzoeksveld sluit aan op een groeiende maatschappelijke belangstelling voor de rol van ‘religie’ en levensbeschouwing in de sa­menleving.

In het spoor van die maatschappelijke relevantie is religiegeschiedenis een kruispunt geworden van onderzoekers met verschillende disci­plinaire achtergronden en diverse theoretische en methodologische invalshoeken. Historici, theologen en religiewetenschappers, sociale wetenschappers en erfgoedspecialisten vinden elkaar in een gezamen­lijke fascinatie voor het religieuze verleden. Die vruchtbare kruisbe­stuiving resulteerde inmiddels in tal van multidisciplinaire onder­zoeksprojecten, wetenschappelijke congressen en publicaties.

Het eerste Trajecta Congres wil onderzoekers samenbrengen die wer­ken over de religieuze geschiedenis van de Lage Landen vanaf de 19de eeuw en hen uitdagen om over hun methodes, theorieën, thema’s en toekomstperspectieven na te denken en te debatteren. Het congres wil een platform zijn om te reflecteren over de uiteenlopende visies op religiegeschiedenis en de interdisciplinaire en interconfessionele historische dialoog verder vorm te geven.

Het congres wil junior- en senioronderzoekers met een focus op de moderne geschiedenis van de Lage Landen uitnodigen om gezamen­lijk een innovatieve agenda te formuleren voor het religieonderzoek in de komende jaren. De sprekers zullen daarom uitgedaagd worden om nieuwe theoretische, methodologische en thematische reflec­ties te bieden en te debatteren over veelbelovende nieuwe inzichten, onbegrijpelijke lacunes en cross-disciplinary en cross-religious kansen en obstakels. Aanzetten kunnen worden gegeven tot interessante onder­zoeksvragen, nieuwe of betere samenwerkingsmogelijkheden en veel­belovende, onontgonnen collecties.

Het is de ambitie van het tijdschrift Trajecta, vanaf januari 2019 in een nieuwe opmaak en uitgegeven bij Amsterdam University Press, om ook na het congres te blijven fungeren als een forum voor vernieu­wend en verrassend onderzoek in de breedte van het moderne religieuze verleden van België en Nederland.

Het Trajecta Congres zal worden georganiseerd in De Volksabdij, Ossendrecht op 22 en 23 mei 2019. Junior- en senioronderzoekers worden uitgenodigd een voorstel voor een presentatie op het congres (in het Nederlands of Engels) in te zenden. Een selectie van papers zal na peer review gepubliceerd worden.

Eveneens is het voor promovendi en RMA-studenten mogelijk om een voorstel voor een posterpresentatie in te dienen over (lopend) religiehistorisch onderzoek.

Abstracts en voorstellen kunnen worden opgestuurd naar Koos-jan de Jager > j.j.de.jager@vu.nl.

De deadline voor deze abstracts is 7 februari 2019.

Voorstellen moeten een titel en een samenvatting van 250 woorden bevatten evenals naam, adres, telefoonnummer, e-mail­adres en organisatie van de auteur.

 

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.