Historici.nl

Gepubliceerd op 11-11-2014

Call for Papers: Knowledgeable Youngsters: Youth, Media and Early Modern Knowledge Societies

Internationaal congres op 26 en 27 juni 2015, te Utrecht

Het internationale congres ‘Knowledgeable Youngsters’ beoogt een eerste en belangrijke impuls te geven aan een nieuwe onderzoekslijn, opgezet in Utrecht en Berlijn, rond de cruciale betekenis van toenemende mediawijsheid onder de jeugd in vroegmodern West-Europa. Onderzoek naar volwassenen leverde enige jaren geleden het spectaculaire inzicht op dat de toenemende vaardigheid om media te gebruiken en interpreteren een motor vormde achter wetenschappelijke en maatschappelijke vernieuwingen uit de vroegmoderne periode. Opmerkelijk genoeg bleken het vooral de mediavaardigheden van ambachtslieden en kunstenaars en niet (alleen) die van geleerden die voor grote progressie zorgden. Het delen van kennis over experimenten in ateliers en werkplaatsen via gedrukte handboeken en handleidingen veroorzaakte een explosieve groei in kennis en innovatieve technieken.

Dit congres heeft tot doel de relatie tussen media, mediagebruik en kennisproductie onder jongeren te belichten, met als achterliggende hypothese dat de jeugd een factor van doorslaggevende betekenis is geweest voor de creatie van de vroegmoderne kennismaatschappij. Hoe werd de jeugd mediawijs gemaakt: welke media en instituten droegen daaraan bij? En hoe droeg de jeugd met die verworven mediawijsheid en honger naar vernieuwing op creatieve wijze bij aan de bloei van de kennissamenleving?

We nodigen (cultuur)historici, letterkundigen, kunsthistorici, wetenschapshistorici, historisch pedagogen en andere deskundigen van harte uit om een bijdrage te leveren aan dit congres. Individuele papers kunnen zowel theoretisch en/of methodologisch van aard zijn als een concrete case study belichten. De geografische focus ligt op Engeland en de Nederlanden, maar lezingen met een transnationale en/of comparatieve insteek zijn eveneens van harte welkom. De spreektijd is maximaal 20 minuten. Abstracts kunnen worden ingediend tot uiterlijk 1 februari 2015.

Voor de Engelstalige Call for Papers en nadere informatie zie: Call for Papers Knowledgeable Youngsters.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.