Historici.nl

Gepubliceerd op 10-12-2019

CALL FOR PAPERS TRAJECTA CONGRES 2020

Religie en revolutie. De jaren zestig en de religiegeschiedenis van de Lage Landen

De jaren zestig worden in de historiografie en de publieke herinnering gezien als een periode van grote maatschappelijke veranderingen. Dit geldt in het bijzonder voor religiegeschiedenis, waar niemand rond begrippen als ‘ontzuiling’, ‘ontkerkelijking’, ‘seksuele revolutie’, ‘democratisering’ en ‘secularisering’ heen kan. In bijna alle recente Nederlandse en Belgische debatten over politieke identiteit en publieke moraal speelt deze periode dan ook een majeure rol. De verwerking van de “erfenis van de jaren zestig” in wetenschappelijk onderzoek is evenwel nog maar nauwelijks begonnen. Studies over religie in die periode zijn vaak onvoldoende verbonden met sociale, politieke en culturele geschiedenissen over de jaren zestig, en omgekeerd. Het religieuze erfgoed van die periode is bovendien vaak onbekend en onbemind.

Terwijl de – ook historiografische – beeldvorming de “jaren zestig” sterk koppelt aan ontkerkelijking en secularisering, loont het de moeite om na te gaan hoe het nu werkelijk met kerk, geloof en religie ervoor stond in deze periode. Is dit de fase waarin de grote neergang zich inzette? En zo ja, hoe kunnen we die neergang als historici documenteren en begrijpen?  Gingen hier de sporen van nationale identiteit, publieke moraal en christendom uiteen, en in hoeverre is hierbij sprake van verschil tussen Nederland en België? Of loont het de moeite om de vraagstelling juist om te draaien: waar en hoe manifesteerde religie zich in deze periode van grote maatschappelijke transities? Welke nieuwe vormen van religieus engagement deden zich voor? Hoe duidden Belgische en Nederlandse tijdgenoten van de “jaren zestig” zelf de religieuze uitdagingen en ontwikkelingen, het idee van secularisering en de zoektocht naar een samenbindende publieke moraal? In welke mate was de periode van verandering ook een periode van behoud?

Het Trajecta Congres wil komen tot een herijking van de religiegeschiedenis van de jaren zestig en nodigt daarom zowel senior als junior wetenschappers uit om voorstellen in te dienen voor papers rond de volgende themavelden:

Religie en publiek domein

 • Debatten over nationale identiteit, publieke moraal en religie
 • Religieuze verwerking van ‘Auschwitz’
 • Secularisatievertogen en -agenda’s
 • Progressieve theologie en praktijken
 • Impact op onze huidige nationale identiteiten

Globalisering en migratie

 • Migratie en religie (islam, hindoeïsme)
 • Opkomst van nieuwe religieuze groepen (evangelicals, grefo’s, refozuil, boeddhisme, ‘oosterse religies’, lekenbewegingen, charismatische vernieuwing)
 • Transnationale religieuze verbanden in de Benelux en Europa
 • Ontwikkelingswerk naast/na missie/zending

Religie en politiek

 • Religie en de seksuele revolutie
 • Gender en feminisering van religie
 • Koude Oorlog en religieus engagement
 • Rol van Amerika en Amerikaanse cultuur in religie en secularisering
 • De Staat Israël en de joods-christelijke dialoog

Erfgoed en verbeelding van de jaren zestig

 • De religieuze ‘jaren zestig’ in egodocumenten
 • Tv, film, media en religie
 • Magie, amuletten en volksdevotie
 • Religie en ruimtelijkheid: suburbs, steden, platteland
 • Bronnen en actoren van behoud
 • Religieuze materiële cultuur: relieken van de jaren zestig

De organisatie verwelkomt in het bijzonder papers en panels met een interreligieuze en interdisciplinaire insteek. Een selectie van papers zal na peer review gepubliceerd worden in een speciaal themanummer van het tijdschrift Trajecta.

Eveneens is het voor promovendi en RMA-studenten mogelijk om een voorstel voor een posterpresentatie in te dienen over (lopend) religiehistorisch onderzoek.

De voertaal op het congres is Nederlands, maar Engelstalige bijdragen zijn hartelijk welkom. Het congres zal plaatsvinden op 11 en 12 juni 2020 te Ossendrecht. Dit congres vindt mede plaats in voorbereiding op een tentoonstelling over de jaren zestig in Museum Het Catharijneconvent in Utrecht, dat ook partner is bij dit Trajecta Congres.

Abstracts en voorstellen kunnen worden opgestuurd naar Koos-jan de Jager > j.j.de.jager@vu.nl. De deadline voor deze abstracts is 15 februari 2020. Voorstellen moeten een titel en een samenvatting van 250 woorden bevatten evenals naam, e-mailadres en affiliatie van de auteur. De selectie zal uiterlijk op 1 maart 2020 worden bekendgemaakt.

 

 

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.