Historici.nl

Gepubliceerd op 25-09-2017

CFP Creative communities in cities and regions. Historical case-studies from Germany and the Benelux-countries

– 10e bijeenkomst van de Werkgroep Duits-Nederlandse Geschiedenis –

Sinds 2010 organiseert de Werkgroep Duits-Nederlandse Geschiedenis (ADNG) jaarlijkse workshops om ideeën over lopend onderzoek uit te wisselen. De nadruk ligt op de twintigste eeuw en de voertalen zijn Duits, Nederlands en Engels. De tiende workshop van de Werkgroep vindt in plaats in Leeuwarden, Culturele Hoofdstad van het jaar 2018. Gastheer is de Fryske Akademy (FA), een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Het Duitsland Instituut Amsterdam en het N.W. Posthumus Instituut treden op als sponsoren.

Format van de workshop
De workshop wil ten eerste ruimte bieden aan nieuwe projecten op het gebied van de Werkgroep Duits-Nederlandse Geschiedenis (WDNG). Het gaat hier bijvoorbeeld om de jongere geschiedenis van vervlechting, waarneming, relaties, transfer en conflict tussen Duitsland en Nederland in de 20ste eeuw. Voor meer informatie over de werkgroep, zie https://adngwdng.hypotheses.org/Vervolgens zullen enkele gerichte panels zich thematisch verdiepen in de geschiedenis van ‘creative communities’ en de dynamische relaties tussen cultuur en economie in Duitsland en de Beneluxlanden. Hiermee reflecteert de werkgroep op het programma van Leeuwarden als Culturele Hoofdstad van Europa.

Thematisch zwaartepunt
Cultuur wordt als een belangrijke motor van economische ontwikkeling gezien. Dit geldt voor de historische wetenschap, maar evengoed voor de sociale wetenschap. Vanuit het interdisciplinaire veld van urban studies werd in 2002 het invloedrijke boek The rise of the creative class gepubliceerd. De auteur Richard Florida betoogde dat de concentratie van creatieve geesten in steden tot een hoge productiveit leidde. Het innovatieve milieu dat door de ‘creatieve klasse’ geschapen werd, zou een aanzuigende werking hebben op het bedrijfsleven. Ook in de wereldwijde concurrentie om toeristen besteden steden en regio’s steeds meer energie in het ontwikkelen van hun imago en representaties.
Historici hebben erop gewezen dat het benutten van cultuur als middel voor economische ontwikkeling samenhangt met machtsrelaties en aspecten van politieke hegemonie. Deze recente en kritische benadering verdient een vervolg, waarbij de ruimtelijke focus verbreed kan worden. Zo wordt in toenemende mate cultuur gezien als een factor die stedelijke en regionale ontwikkeling kan verklaren en/of beïnvloeden.

Case-studies uit Duitsland en de Benelux-landen
De workshop in Leeuwarden beperkt zich tot ontwikkelingen in Duitsland en de Benelux-landen. Vragen die centraal staan, bewegen zich rondom het begrip ‘creative communities’: welke actoren kunnen hiertoe gerekend kunnen worden? Hoe zetten deze gemeenschappen cultuur in als middel voor economische ontwikkeling? Of zijn ze er een product van? Hoe kunnen we het succes hiervan beoordelen, en wat zijn de schaduwzijden? Zijn er verschillen, overeenkomsten en verbindingen tussen steden en regio’s uit Duitsland en de Benelux?

Historische case-studies kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op:
• Cultural industries in steden en regio’s
• “Festivalisering” van lokale en internationale cultuurpolitiek (Culturele Hoofdstad van Europa)
• Erfgoed als ressource en instrument voor stadsontwikkeling
• Constructies en campagnes van stedelijke en regionale imago’s
• Lokale en regionale beleidsprogramma’s voor cultuur en toerisme

Uitnodiging
Deadline voor voorstellen op het algemene gebied van de Duits-Nederlandse geschiedenis of binnen het zwaartepunt “creative communities in cities and regions” is 1 november 2017. De Werkgroep wil in het bijzonder jonge onderzoekers, zoals promovendi en post-docs, maar ook masterstudenten, van beide zijden van de grens aanmoedigen te reageren. De organisatie is voornemens om (een selectie van) de uitgewerkte papers te publiceren. Aan deelname aan de workshop zijn geen kosten verbonden. De organisatie streeft ernaar reis- en overnachtingskosten van sprekers te vergoeden.

Planning en werkwijze
Abstracts met een maximum van 300 woorden met korte biografische informatie kunnen gestuurd worden naar
dr. Marijn Molema (Fryske Akademy), m.molema@fryske-akademy.nl en
dr. Krijn Thijs (Duitsland Instituut Amsterdam), k.thijs@uva.nl

Klik hier voor meer informatie en updates.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.