Historici.nl

Gepubliceerd op 05-03-2013

Dagboekjaar 1823 Willem de Clercq online

Willem de Clercq was een voorman van het Réveil, een godsdienstige opwekkingsbeweging. Als literatuurhistoricus en bekend improvisator van gedichten onderhield hij een intensief contact met vooraanstaande cultuurdragers zoals Willem Bilderdijk, Isaäc da Costa en talloze andere schrijvers, literatoren en wetenschappers; iets waar hij ook voortdurend over schrijft. Daarnaast was De Clercq het hoofd van een Amsterdams handelshuis in granen (S. & P. de Clercq). In 1824 besloot hij als ambtenaar in dienst van de koning te treden voor een vast salaris van f. 7.000 per jaar om aan het gevaar van de ondergang van zijn Handelshuis te ontkomen.

Het Dagboek van Willem de Clercq over de jaren 1811-1830 is sinds 2008 te raadplegen op historici.nl. Bovendien is van de delen 1811-1822 een transcriptie van de tekst naast de foto’s van het originele handschrift te vinden. Enige tijd geleden is de bewerking van het dagboek hervat, zodat nu ook de transcriptie van het dagboekjaar 1823 op deze website kon worden geplaatst. Zij is tot stand gekomen dankzij de inspanningen van M.E. Hay MA, prof.dr. M.H. Schenkeveld en drs. M. Schouten. Het dagboek van de Clercq is de moeite waard omdat het de dialogen toont tussen toonaangevende cultuurmakers uit de vroege negentiende eeuw.

Bladzijde na bladzijde laat De Clercq niet na te benadrukken, dat het God is die hem de weg wijst. Hij houdt zijn dagboek bij zodat latere generaties de feiten niet weer uit een in nevelen wegzakkend verleden tevoorschijn hoeven te halen nu hij, De Clercq, deze op een presenteerblaadje en in chronologische volgorde aanbiedt!

Een fragment uit het dagboek:

De Clercq tekent in zijn dagboek onder andere aan wat hij van en over hem bekende personen heeft vernomen. Op deze pagina, van medio januari 1823, schrijft hij dat ‘een bekend Cassier alhier’ zijn lidmaatschap van het culturele genootschap Felix Meritis heeft moeten opzeggen omdat hij ‘zijne onnatuurlijke driften’ niet heeft kunnen ‘betomen’:

A de Haas een bekend Cassier alhier & man van jaren schijnt zijne onnatuurlijke driften niet te hebben kunnen betomen, en is genoodzaakt geweest het lidmaatschap v Felix op te zeggen. Hij verlaat ook zijne affaire. Dit bragt weder vele verhalen op het tapijt wegens diergelijke gebeurtenissen. Ik had tog egter niet gedacht dat die takken dezer ontzettende misdaad zoo ver verbreid waren. In Utrecht moeten dezelve alleruitgebreidst zijn. Eens zeide de oude Notaris Commelin, daaromtrent tegen iemand die zeide deze misdaad te willen opsporen. Ja, gij zoudt op het fransche pad beginnen, maar niet, gelijk het behoorde in de Schepens bank eindigen. Er moeten hier, vroeger diergelijke vereenigingen bestaan hebben, & misschien nog bestaan, waarin mannen zich tot een diergelijk doel vereenigden doch waarbij dan de helft in vrouwe klederen verscheen. Wat ik toen nog over het onanezeeren of remplaceeren bij de Vrouwen hoorde, gaat alle verbeelding te boven.

Het Huygens ING streeft ernaar om ook de transcriptie van de dagboekjaren 1824-1830 binnen enkele jaren af te ronden.
 

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.