Historici.nl

Gepubliceerd op 22-12-2011

Derde bijeenkomst Onderzoekschool Politieke Geschiedenis – Macht

De derde studiedag in Groningen had als thema ‘Macht’. Er kwam een breed scala aan invalshoeken aan bod, dat aan elke promovendus ruimschoots stof tot nadenken verschafte. De OPG is een onlangs opgericht werkverband voor politiek historici, dat voortkomt uit het Netwerk Politieke Geschiedenis. De OPG heeft een gevarieerd programma voor promovendi opgezet waarin tijdens studiedagen en onderzoekseminars verschillende thema’s worden belicht, waarin gerenommeerde onderzoekers in discussie gaan met de promovendi.

 

De dag begon met een viertal stimulerende presentaties van (ex-)Groningse wetenschappers, waarin het thema ‘Macht’ vanuit verschillende perspectieven belicht werd. Terwijl professor Dirk Jan Wolffram en dr. Stefan Couperus macht vanuit een bestuurlijke en institutionele invalshoek behandelden, brachten professor Mieneke Bosch en dr. Hanneke Hoekstra juist de veelal onderbelichte rol van vrouwen in de politiek ter sprake. Omdat de aanwezige promovendi ter voorbereiding een aantal artikelen hadden moeten lezen was er voldoende stof voor een discussie op niveau. Dit biedt ruimte voor een dynamische en interactieve bespreking van het thema.

 

 

‘’s Middags kwamen de promovendi zelf aan bod, door in kleine groepjes met de aanwezige onderzoekers de knelpunten van hun onderzoek te bespreken. Het was interessant om op deze manier kennis te maken met de verscheidenheid aan onderzoeksvragen van medepromovendi. Hoewel mijn eigen Warschaupactonderzoek enigszins atypisch was, bleek het ook in dit geval zeer vruchtbaar om met soortgenoten van gedachten te wisselen. Vooral archiefonderzoek vormde voor velen een uitdaging, die echter met een goed doordachte strategie en een heldere vertaalslag van de onderzoeksvraag naar een hoofdstukindeling met vertrouwen aangepakt kan worden. De dag werd afgesloten met een bezoek aan het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen, waarin vooral de kast met allerlei politieke parafernalia (variërend van VVD-knuffeldieren tot Groen Links condooms) veel aandacht trok. Dit was een interessante aanvulling van de uitgebreide collectie van partijarchieven, affiches en kranten (waaronder alle jaargangen van ‘De Waarheid’). De daaropvolgende borrel was dan ook een zeer gezellig sluitstuk van een uitermate geslaagde dag.

 

De eerste jaargang van de OPG smaakt daarom naar meer. Zowel de korte presentaties van de wetenschappers als de discussie over de onderzoeksknelpunten van de promovendi zelf was een goede stimulans om het eigen onderzoek nogmaals onder de loep te leggen. De combinatie van presentaties enerzijds en workshops anderzijds blijkt een succesformule. Een dagje ‘Onder Professoren’ in Groningen bleek veel inspirerender en constructiever dan W. F. Hermans ons ooit heeft doen vermoeden.

 

Laurien Crump, Universiteit Utrecht

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.