Historici.nl

Gepubliceerd op 04-03-2021

Directeur Huygens ING-KNAW – Amsterdam

Functieomschrijving

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) zoekt voor het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (Huygens ING) een internationaal erkend en gezaghebbend geesteswetenschappelijk onderzoeker op het gebied van geschiedenis en cultuur, met een brede visie op wetenschap, een uitstekend netwerk en goede managementkwaliteiten.

 • U draagt er zorg voor dat het Huygens ING ook in de toekomst een internationaal toonaangevend instituut is, waar wetenschappelijk talent tot bloei komt. U signaleert belangrijke ontwikkelingen in wetenschap en maatschappij, in binnen- en buitenland, en speelt hier adequaat op in. U ontwikkelt een duidelijke visie op de profilering en de toekomstige ontwikkeling van het Huygens ING als dynamisch instituut voor onderzoek, met een nationale meerwaarde en internationale uitstraling. U geeft vernieuwend vorm aan digitalisering en digitale onderzoekstoepassingen.
 • U geeft leiding aan het Huygens ING, draagt samen met de Directeur Bedrijfsvoering van het Humanities Cluster de verantwoordelijkheid voor de algemene en dagelijkse leiding van het instituut en bent eindverantwoordelijk voor de koers en bedrijfsvoering van het instituut, passend binnen de strategie van de KNAW. U speelt in de komende periode een belangrijke rol in het inhoudelijk en bestuurlijk uitbouwen van de alliantie met het Meertens Instituut en in het bestuur van het Humanities Cluster. U bent lid van het directie-overleg van het Cluster.
 • U speelt een belangrijke rol binnen (inter-)nationale netwerken en samenwerkingsverbanden in het werkveld van het instituut en bevordert interdisciplinaire samenwerking met universiteiten, KNAW-instituten (m.n. binnen het Humanities Cluster) en NWO-instituten. Binnen het Humanities Cluster heeft de alliantie met het Meertens Instituut uw bijzondere aandacht.
 • Daarnaast positioneert u het instituut bij (inter-)nationale wetenschapsfinanciers (waaronder EU, NWO), kennis- en erfgoedinstellingen, maatschappelijke instellingen, overheidsinstellingen en bedrijfsleven en vertaalt dit in nieuwe samenwerkingsverbanden.
 • U zet zich in voor het stimuleren van wetenschapscommunicatie en het maximaliseren van de maatschappelijke impact van de onderzoeksactiviteiten van het instituut. U bent een boegbeeld en aanspreekpunt in het publieke debat en voor de media en brengt daarbij de relevantie van het onderzoek voor actuele maatschappelijke thema’s helder over het voetlicht.
 • U vertegenwoordigt het Huygens ING zowel binnen de KNAW als in (inter-)nationale gremia en behartigt op deze wijze de belangen van het Huygens ING en de KNAW.

Functie-eisen

 • U bent een internationaal gezaghebbend en vernieuwend wetenschapper en verricht zelfstandig onderzoek. U beschikt over een groot (inter-)nationaal netwerk en bent aantoonbaar in staat dat in te zetten voor het tot stand brengen van strategische allianties en de verwerving van subsidies voor onderzoek. U staat open voor het maatschappelijk debat en bent gecommitteerd aan wetenschappelijke integriteit en soliditeit. U bent bekend en heeft ervaring met mogelijkheden van digitalisering van wetenschappelijk onderzoek, computationele analyse en digitale infrastructuren.
 • U beschikt over aantoonbare leiderschapskwaliteiten, bent creatief en geëngageerd en tevens in staat om als primus inter pares inspirerend leiding te geven aan een team van professionals. U staat voor en bevordert een veilige, inclusieve en diverse onderzoeksomgeving. U heeft oog voor wat er speelt binnen de organisatie, bent mensgericht, empathisch, toegankelijk en in staat veranderingen door te voeren en investeert in de loopbanen van uw medewerkers. U treedt daarbij verbindend op.
 • U bent integer, resultaatgericht en besluitvaardig en toont daadkracht. U bent communicatief sterk, zowel naar binnen als naar buiten.
 • U heeft affiniteit met, inzicht in en ervaring op het vlak van financiën en personeelsbeleid die u in staat stellen om met steun van de directeur bedrijfsvoering de integrale verantwoordelijkheid voor het instituut op deze gebieden te dragen.
 • U beheerst de Nederlandse taal uitstekend en de Engelse taal goed, beide in woord en geschrift.

Arbeidsvoorwaarden

De benoeming is voor de duur van vijf jaar met ingang van 1 november 2021, met de intentie tot herbenoeming voor een tweede en laatste termijn van vijf jaar. Afhankelijk van opleiding en werkervaring wordt de functie gehonoreerd op het niveau van schaal 17 (cao Nederlandse Universiteiten), inclusief 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3% van het jaarsalaris. De KNAW kent een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden.

Werkgever

Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (Huygens ING)
De KNAW is het excellente genootschap van wetenschappers, adviseert de  regering op het gebied van wetenschapsbeoefening en is verantwoordelijk voor tien nationale onderzoeksinstituten, een instituut dat infrastructuur biedt voor onderzoek en een institute for advanced study. Het Huygens ING is een van de onderzoeksinstituten van de KNAW en maakt deel uit van het Humanities Cluster.

De KNAW staat voor een diverse en inclusieve organisatie en streeft naar leiderschap en management dat het goede voorbeeld geeft en zorgt voor een veilige, integere en inclusieve werkcultuur.

Het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (Huygens ING) verricht onderzoek op het gebied van de Nederlandse letterkunde, geschiedenis en wetenschapsgeschiedenis met inzet van innovatieve digitale methoden. Het instituut ontsluit historische bronnen en literaire teksten voor verder analytisch en interpretatief onderzoek. Door fundamenteel, geavanceerd en interdisciplinair bronnenonderzoek verschaft het Huygens ING nieuwe inzichten in de (lange termijn) ontwikkeling van Nederland, zonder het zicht te verliezen op Europa en de rest van de wereld. Met de onderzoeksresultaten draagt het instituut bij aan het continue debat binnen wetenschap, onderwijs en samenleving. De benaderingswijze van Huygens ING is in hoge mate brongericht, maar ook methodologisch experimenteel en vernieuwend. Het instituut speelt een vooraanstaande rol bij het maken en aanbieden van de digitale infrastructuur voor de Nederlandse geesteswetenschappen.

Sinds 2016 vormen het Huygens ING, het Meertens Instituut en het IISG samen het KNAW Humanities Cluster (HuC). De krachten op het gebied van bedrijfsvoering en digitale infrastructuur zijn gebundeld. Bovendien is er een gezamenlijke digital humanities groep. Het HuC vervult een groeiende rol als aanjager en facilitator voor vernieuwend geesteswetenschappelijk onderzoek in Nederland. Binnen het HuC vormen Meertens Instituut en Huygens ING door sterke raakvlakken in het onderzoek een bijzondere alliantie, die onder meer tot uitdrukking komt in het gezamenlijke NL-Lab dat nieuwe perspectieven ontwikkelt op Nederlandse cultuur, geschiedenis en taal. Deze alliantie zal naar verwachting in de komende periode ook in de aansturing nog aan betekenis winnen.

Additionele informatie

De KNAW acht een werkomgeving waarin iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt van groot belang. Een werkomgeving waarin aandacht is voor individuele kwaliteit en waar ontwikkelmogelijkheden voorop staan. Samen streven we naar een inclusieve cultuur waarin we verschillen omarmen. We nodigen dan ook graag kandidaten uit die door hun achtergrond en ervaring hieraan een bijdrage willen leveren. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar de kandidaat die de diversiteit binnen de KNAW op deze wijze versterkt.

Voor nadere inlichtingen over de functie kunt u contact opnemen met mr. Mieke Zaanen, algemeen directeur KNAW. E-mail: mieke.zaanen@knaw.nl

Website Huygens ING: www.huygens.knaw.nl
Website KNAW: www.knaw.nl

APPLY

Directeur KITLV-KNAW – Leiden
Door Redactie Historici.nl
Vacature: NIOD – KNAW – Directeur (m/v)
Door Redactie Historici.nl
Coördinator/manager crowdsourcing – Huygens ING-KNAW – Amsterdam
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.