Historici.nl

Gepubliceerd op 22-05-2023

Directeur – Stichting Middeleeuwse Archieven Amsterdam (SMAA)

Stichting Middeleeuwse Archieven Amsterdam – De stichting beoogt de toegankelijkheid en het bevorderen van het gebruik van de oudste archieven van onze hoofdstad, om zo de kennis over middeleeuws Amsterdam te vergroten

Wil jij een belangrijke bijdrage leveren aan het vergroten van de kennis over middeleeuws Amsterdam? Dan zoeken we jou!

De stichting
De Stichting Middeleeuwse Archieven Amsterdam (SMAA), opgericht in 2018, heeft tot doel de toegankelijkheid, beschikbaarheid en het gebruik te bevorderen van de middeleeuwse archieven van en over de stad Amsterdam, opdat de kennis van het middeleeuwse Amsterdam vergroot en verspreid wordt onder een zo breed mogelijk publiek.

SMAA realiseert haar doelstelling door projecten te initiëren, te organiseren en uit te laten voeren, en door partijen die actief of betrokken zijn bij de middeleeuwse geschiedenis van Amsterdam, met elkaar te verbinden.

De organisatie
De organisatie van de stichting is gericht op samenwerken, netwerken en projectmatig werken. De stichting heeft zelf geen personeel in dienst maar bindt mensen en organisaties in projecten. De stichting verwerft subsidies en donaties, en heeft een culturele ANBI-status. De stichting kent een (onbezoldigde) statutair directeur, en een (onbezoldigde) raad van toezicht. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden geregeld in statuten en een directiereglement. De raad van toezicht volgt vanaf dit jaar een schema van aftreden.

De resultaten
De stichting heeft de in het eerste meerjarenbeleidsplan geformuleerde projecten tot resultaat gebracht. Er is een publieke website waar informatie en verantwoording over de stichting beschikbaar is. De stichting is financieel gezond, heeft de status van culturele ANBI, en heeft zich een plaats verworven in de Amsterdamse historische wereld. Het meerjarenbeleidsplan 2023-2026 is kort geleden vastgesteld.

Na vier jaar heeft de huidige directeur te kennen gegeven zijn verantwoordelijkheden te willen neerleggen. Daarom is de raad van toezicht op zoek naar en nieuwe directeur, bij voorkeur per 1 september 2023. Naast uitvoering van de geformuleerde plannen zal de nieuwe directeur een rol spelen in de komende 750e verjaardag van Amsterdam, en in de toekomstige statutaire benoeming van nieuwe leden in de raad van toezicht.

De nieuwe directeur

Wij zoeken voor de stichting een inspirerende en verbindende historicus die een aantal jaren de kar wil trekken, de doelstellingen van de stichting onderschrijft en concretiseert in projecten, die goede contacten met stakeholders heeft en uitbouwt, en in het bijzonder de stichting een rol laat spelen in de aanstaande viering van de 750e verjaardag van Amsterdam.

De formele taken van de directeur-bestuurder van SMAA zijn:

 • draagt eindverantwoordelijkheid voor het functioneren van de stichting
 • realiseert de doelen uit het meerjarenbeleidsplan van de stichting
 • vertegenwoordigt SMAA in contacten met externen, handhaaft de relaties in het bestaande netwerk en breidt het netwerk uit om positie, doelstellingen en activiteiten van de stichting te versterken
 • communiceert over de activiteiten van SMAA via diverse kanalen, zoals social media en via de website
 • stelt jaarlijks een begroting op en legt deze ter goedkeuring voor aan de raad van toezicht
 • rapporteert en legt verantwoording af aan de raad van toezicht en subsidiegevers

Gevraagde opleiding en competenties

 • academisch werk- en denkniveau
 • aantoonbare affiniteit met (middeleeuwse) geschiedenis
 • ervaring in werken met archieven en in de erfgoedsector strekt tot aanbeveling
 • bedreven in het smeden en onderhouden van contacten en netwerken
 • goed in het aangaan van partnerschappen, met oog voor afzonderlijke belangen
 • goed in het signaleren van kansen en in staat deze te benutten
 • kan doelstellingen van de stichting verbinden met huidige maatschappelijke uitdagingen
 • is integer, betrouwbaar, energiek, overtuigend en besluitvaardig
 • heeft ervaring met een strategische inzet op communicatie
 • spreekt met zelfvertrouwen in het openbaar

De aan te stellen directeur is bij voorkeur woonachtig in Amsterdam of directe omgeving. De functie is onbezoldigd en vergt een wisselende inzet tot maximaal 8 uur per week. Onkosten worden vergoed.

Belangstelling?
We ontvangen je sollicitatie met CV graag uiterlijk 23 juni, via email: jinnasmit@gmail.com

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Patrick Vlegels, directeur, tel.nr. 06-2504 1723, email: vlegels74@gmail.com, of met Jinna Smit, voorzitter van de raad van toezicht, email: jinnasmit@gmail.com

Voor jaarverslagen en beleidsplan, zie deze website.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.