Historici.nl

Gepubliceerd op 25-01-2024

Directeur – Zandvoorts Museum

In verband met de pensionering van de huidige directeur zijn wij per 1 juni 2024 op zoek naar een nieuwe directeur voor 24 uur per week. Salariëring schaal 11 van de Museum-CAO.

Het Zandvoorts Museum verzamelt en beheert het erfgoed van de gemeente Zandvoort en stelt deze tentoon. Hiertoe werkt het museum samen met musea, onderwijsinstellingen en culturele organisaties in de regio. De activiteiten van het museum sluiten aan op het culturele, toeristische en recreatieve beleid van de gemeente Zandvoort. Het Zandvoorts museum vertegenwoordigt de identiteit van Zandvoort. Dat doet het niet alleen door via multimediale exposities terug te grijpen op het verleden maar ook door aandacht te besteden aan actuele thema’s, de geschiedenis, de ontwikkeling en de huidige identiteit van de kustplaats.

Hoofdtaken

De directeur is verantwoordelijk voor de totstandkoming van:

 • de dagelijkse organisatie van het museum;
 • een aantrekkelijk tentoonstellings- en activiteitenprogramma;
 • een collectieplan en de uitvoering daarvan;
 • een jaarlijks beleidsplan/jaarplan met de daarbij behorende begroting;
 • een voortschrijdend meerjarenbeleidsplan;
 • de jaarbegroting, de jaarrekening en het inhoudelijke jaarverslag;
 • een effectief personeelsbeleid inclusief de zorg voor vrijwilligers;
 • eventuele andere plannen als door het bestuur te bepalen.

Tevens zijn de volgende verantwoordelijkheden door het bestuur gedelegeerd aan de directeur:

 • de strategie, waaronder begrepen het marketing- en zakelijke beleid, dat moet leiden tot realisatie van de statutaire doelstellingen;
 • de financiering van de strategie, inclusief de plannen voor fondsenwerving;
 • de naleving van alle relevante wet- en regelgeving;
  de voorzieningen voor het beheersen van het functioneren van de organisatie door middel van een adequaat risicobeheersing- en controlesysteem;
 • de organisatie en uitvoering van het educatieve beleid;
 • contacten met externen voor wat betreft de organisatie van tentoonstellingen;
 • het opzetten en onderhouden van een relevant netwerk in en buiten de gemeente Zandvoort.

Binnen de kaders van het huidig en (nieuw) vast te stellen beleid van de Stichting Zandvoorts Museum, de jaarbegroting en eventuele bijstelling daarvan, is de directeur autonoom bevoegd alle taken en handelingen te verrichten die de bedrijfsvoering vereisen. De directeur is procuratie verleend om binnen het door het bestuur vastgestelde beleid en begroting financiële verplichtingen aan te gaan tot een in het directiereglement vastgesteld maximum.

Profiel

De directeur:

 • beschikt over expertise en/of een sterke affiniteit met het cultureel erfgoed van Zandvoort;
 • kan de koers uitzetten voor de tentoonstellingsprogrammering en het verzamelbeleid sturen;
 • heeft een uitgebreid en relevant netwerk ter beschikking;
 • demonstreert ervaren leiderschapscapaciteiten die zowel het team als de vrijwilligers weten te motiveren;
 • bezit een academisch denkniveau;
 • toont uitstekende vaardigheiden in zowel gesproken als geschreven Nederlands;
 • is bekwaam in het extern vertegenwoordigen van het museum, inclusief mediaoptredens, en kan
  effectief omgaan met sponsors, fondsen, politici, ambtenaren en andere belanghebbenden;
 • heeft ambitie, ten dienste van het museum;
 • heeft het vermogen om volhardend te zijn en tegelijkertijd situaties te relativeren;
 • is bedreven in samenwerken en het smeden van connecties, ook buiten de museummuren, met
  culturele instellingen en andere relevante partijen voor het Zandvoorts Museum;
 • laat aantoonbaar gevoel zien voor de zakelijke aspecten van de organisatie en is derhalve zowel
  creatief als zakelijk directeur;
 • heeft affiniteit met marketing en publiciteit, en is in staat deze vaardigheden in te zetten om een divers publiek aan te trekken en het belang van het Zandvoorts Museum voor een brede doelgroep te benadrukken.

Organisatie

Het Zandvoorts Museum is een stichting met een bestuur. Het bestuur richt zich op hoofdlijnen van het beleid, de externe representatie en zijn toezichthoudende taak. Het beleidsinitiatief berust hoofdzakelijk bij de directeur alsook de beleidsuitvoering. De vaststelling van het beleid is een verantwoordelijkheid van het bestuur. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van dit beleid en de dagelijkse leiding, ligt bij de directeur. De directeur legt op elk door het bestuur gewenst moment en op de door het bestuur gewenste wijze verantwoording af aan het bestuur over de wijze waarop de gemandateerde bestuurstaken en -bevoegdheden zijn uitgeoefend.

Het Zandvoorts Museum is een populair museum onder de bewoners van de gemeente maar zeker ook onder de vele toeristen en andere bezoekers. Om in de aandacht te blijven, organiseert het museum aantrekkelijke tentoonstellingen over Zandvoort en daarnaast vele andere onderwerpen, soms met een kunstzinnige inslag, soms met een meer historisch karakter. Het museum doet dit met een kleine betaalde staf en met veel enthousiaste vrijwilligers. Er is veel steun en waardering voor het museum, zowel vanuit de bevolking als vanuit de gemeentelijke organisatie. Die verbinding met de samenleving zal de komende jaren centraal blijven staan. Daarom is het belangrijk dat de nieuwe directeur een duurzame invulling geeft aan onze ambitie om een museum te zijn voor iedereen: jong en oud, uit Zandvoort en uit de rest van Nederland en daarbuiten.

Solliciteren

Verdere inlichtingen over deze functie zijn te verkrijgen bij de secretaris van het bestuur van de Stichting Zandvoorts Museum, Bob Crezee, bcrezee@gmail.com

Een sollicitatiebrief en uw cv kunt u sturen naar hetzelfde e-mailadres, uiterlijk 15 februari 2024. De gesprekken zullen plaatsvinden in de eerste week van maart.

Fries Scheepvaart Museum: Directeur
Door Redactie Historici.nl
Directeur – Luther Museum
Door Redactie Historici.nl
Stichting Laurenskerk – Directeur
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.