Historici.nl

Gepubliceerd op 08-05-2018

Erfgoedhuis Zuid-Holland: Directeur-Bestuurder

Erfgoedhuis Zuid-Holland zet zich in voor het behouden, benutten en beleven van het cultureel erfgoed van Zuid-Holland. Met 15.000 monumenten, 228 molens, zo’n 200 landgoederen en buitenplaatsen, 200 musea, 25 archieven, 120 historische en archeologische verenigingen, maar ook cultuurlandschappen, kerken, forten, trekvaarten, tradities en verhalen kun je letterlijk niet om het erfgoed heen: Ze vormen het DNA van de provincie en zijn een bron van inspiratie. Erfgoedhuis is overtuigd van de kracht van erfgoed als een (ver)bindende factor in onze maatschappij en de kansen die erfgoed biedt voor innovatie, creatie en participatie.

Directeur-Bestuurder

Overal in de provincie zetten mensen (veelal vrijwilligers) zich in om erfgoed te bewaren, te beschermen en te ontsluiten. Als een ankerpunt verbindt, inspireert, organiseert en ondersteunt Erfgoedhuis Zuid-Holland gemeenten, verenigingen, musea, scholen, beheerders, ondernemers en vrijwilligers. Daarmee geeft het invulling aan haar missie: Samen erfgoed behouden, benutten en beleven. Dit wordt onderstreept in het ”Beleidsplan 2017-2020 Erfgoed inspireert”.

Dit doet zij door het uitvoeren van onderzoek, het geven van advies, het organiseren van trainingen, informatiebijeenkomsten en studiedagen, het beheren van publiekswebsites, het ontwikkelen van educatiemateriaal, het verzorgen van publicaties en het coördineren van koepelprojecten.

Erfgoedhuis Zuid-Holland is een zelfstandige stichting met een directeur-bestuurder en Raad van Toezicht-model en volgt in haar statuten, reglementen en procedures de Code of Governance. De organisatie kent vier afdelingen met in totaal 28 medewerkers.

 • De afdeling Erfgoed en Beleving ondersteunt musea, historische verenigingen, archieven en andere erfgoedinstellingen als het gaat om publieksbereik.
 • De afdeling Erfgoed en Ruimte draagt zorg voor het behouden en benutten van erfgoed door met name het ondersteunen van gemeenten, moleneigenaren en archeologen.
 • De Monumentenwacht richt zich op het fysieke behoud van monumenten met bouwkundige inspecties en advies in begrotingen en subsidies.
 • De afdeling Intersectoraal richt zich op de bedrijfsvoering van Erfgoedhuis Zuid-Holland.

De opgave
Bij Erfgoedhuis Zuid-Holland werken zeer betrokken en kundige medewerkers aan kwalitatief goede producten en dienstverlening. In het beleidsplan 2017-2020 staat de koers van de organisatie beschreven. Dit plan is de basis waarop de komende periode wordt voortgebouwd. De opgaven voor de komende periode betreffen onder andere:

 • Het verder ontwikkelen van maatschappelijk ondernemerschap. Hoe kan de huidige dienstverlening van Erfgoedhuis Zuid-Holland uitgebouwd en verbreed worden? Hoe kan ze succesvol andere inkomstenbronnen genereren, haar dienstverlening ontwikkelen en de financieringsmix aanpassen.
 • Het versterken van de positionering van Erfgoedhuis Zuid-Holland zodat ze ook na 2020 een zeer gewaardeerde en onmisbare partner is in het versterken van de erfgoedbeleving. Waar ligt de meerwaarde van Erfgoedhuis Zuid-Holland?
 • De relatie van Erfgoedhuis Zuid-Holland met de vele stakeholders versterken.
 • Een open en constructieve samenwerking met Zuid-Hollands Landschap; streven naar projecten die voor beide organisaties meerwaarde opleveren.
 • Het verder professionaliseren van de bedrijfsvoering, daarbij rekening houdend met risicomanagement.

Functie directeur-bestuurder
De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het personele, financiële en strategische beleid van Erfgoedhuis Zuid-Holland, geeft leiding aan de organisatie en vertegenwoordigt het Erfgoedhuis Zuid-Holland extern. De directeur-bestuurder rapporteert aan de Raad van Toezicht (RvT) en is voorzitter van het managementteam. De RvT hanteert de Governance Code.

De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor het positioneren van de organisatie en het op effectieve en efficiënte wijze bij elkaar brengen van vraag en aanbod op het terrein van erfgoed.

De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor het besturen en managen van de bedrijfsprocessen en de positie van Erfgoedhuis Zuid-Holland in de provincie.

Het ontwikkelen en onderhouden van externe contacten die bijdragen aan de doelstelling, functie, identiteit en plaats van de organisatie vormt een essentieel onderdeel van de functie. Dit betreft contacten met lokale en regionale overheden, musea, instellingen en andere partners op het gebied van het behoud van erfgoed.

Algemene verantwoordelijkheidsgebieden
Strategie en visieontwikkeling

 • Ontwikkelen, uitdragen en implementeren van een duidelijke visie op en strategie voor de ontwikkeling van de organisatie.
 • Leidinggeven aan het proces van maatschappelijk ondernemerschap in combinatie met het ontwikkelen van inkomstenbronnen.

Leiderschap

 • Boegbeeld naar binnen en naar buiten toe; positionering.
 • Verbinder. Communicatief vaardig. Kan draagvlak creëren binnen en buiten de organisatie. Betrouwbaar en koersvast.
 • Ondernemend en doelgericht. In staat om professionals aan te sturen en te binden. Stimuleert creativiteit, ondernemerschap en samenwerking.

Organisatie- en resultaatgerichtheid

 • Een peoplemanager die inspireert en in staat is draagvlak te creëren.
 • Vormgeven aan de strategische richting van de organisatie op het gebied van mensen, middelen, processen en structuren. Toekomst gericht werken waarmee ook flexibel ingespeeld kan worden op externe ontwikkelingen.
 • Vertalen van relevante trends en ontwikkelingen naar kansen voor Erfgoedhuis Zuid-Holland (’van buiten naar binnen kunnen kijken’).

Profiel
U bent een inspirerend leider die vanuit een heldere visie mensen stimuleert, vertrouwen geeft en verantwoordelijkheden kan delegeren. Erfgoedhuis Zuid-Holland is een kleine organisatie; van de directeur-bestuurder wordt ook een hands-on mentaliteit verwacht.

U communiceert gemakkelijk op verschillende niveaus en hecht aan openheid en transparantie. U koestert de bestaande professionaliteit en bouwt vanuit de gezamenlijke betrokkenheid verder aan Erfgoedhuis Zuid-Holland.

Zowel naar buiten als naar binnen toe bent u het gezicht van Erfgoedhuis Zuid-Holland. U staat voor verbindend en resultaatgericht leiderschap en beseft dat constructieve samenwerking noodzakelijk is om resultaten te boeken.

U beschikt over een uitstekende politieke sensitiviteit, u bent diplomatiek en u vindt de juiste balans tussen stevige onderhandeling en behoud van de relatie. U bent in staat de verbinding aan te gaan met gemeenten, provincie, musea en erfgoedinstellingen. Op zakelijke en inspirerende wijze treedt u op als ambassadeur, belangenbehartiger en onderhandelaar van de organisatie.

U onderschrijft de ingezette koers en voegt daar eigen ideeën aan toe. U vertaalt externe ontwikkelingen naar kansen voor Erfgoedhuis Zuid-Holland. U doet dit niet alleen, maar in nauwe samenwerking met de medewerkers en met oog voor de omgeving.

Functie-eisen en persoonskenmerken

 • Toont betrokkenheid bij en passie voor de doelstellingen van Erfgoedhuis Zuid-Holland.
 • Kan zich vinden in de missie van de organisatie en van daaruit de koers verder ontwikkelen; kan mensen, zowel in- als extern, meekrijgen in de gezamenlijk vastgestelde koers.
 • Heeft ruime leidinggevende ervaring, bij voorkeur in een maatschappelijke organisatie.
 • Heeft een visie op het gebied van erfgoed en het behoud daarvan.
 • Heeft ervaring in een politiek-bestuurlijke context en vindt het aansprekend om daar een actieve rol in te spelen; is bekend met het werken met provinciale subsidiestromen.
 • Is betrokken, inspirerend en sterk gericht op samenwerking.
 • Is ondernemend, innoverend en creatief.
 • Beschikt over een prettige persoonlijkheid met een uitstekend gevoel voor Public Relations.
 • Kan zowel strategisch als operationeel handelen.
 • Is een besluitvaardige, stevige persoonlijkheid.
 • Komt zowel mondeling als schriftelijk uitstekend uit de voeten.
 • Heeft kennis en inzicht in bedrijfskundige principes en financiële bedrijfsvoering.
 • Beschikt over een wo werk- en denkniveau.
 • Heeft bij voorkeur een netwerk in de regio en anders bereid om snel een relevant netwerk op te bouwen.

Arbeidsvoorwaarden
De directeur-bestuurder wordt aangesteld voor 36 uur (1fte). Het Erfgoedhuis Zuid-Holland is een B3 stichting en volgt de cao Provincies. Salariëring is conform deze cao in salarisschaal 15.

Meer informatie
PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Patrick Beterams. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistent Myrthe Niehaus. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033-4459124. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren
U wordt verzocht te reageren uiterlijk 18 mei 2018. PublicSpirit voert in weken 21 en 22 de gesprekken in het kader van de voorselectie en zal de resultaten vervolgens op 8 juni 2018 aan de selectiecommissie presenteren.

De verdere planning is als volgt:

 • Eerste gespreksronde – woensdag 13 juni 2018.
 • Tweede gespreksronde – woensdag 20 juni 2018.
 • Derde gespreksronde – woensdag 4 juli 2018 Arbeidsvoorwaardengesprek – week 29.

Mogelijk maakt een assessment deel uit van de selectieprocedure.

Uw sollicitatie kunt u indienen via deze website. Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via ‘direct solliciteren’. U kunt hier een motivatiebrief en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging.

Mocht de optie ‘direct solliciteren’ onverhoopt niet werken, dan kunt u uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl onder vermelding van het vacaturenummer 6415.

www.erfgoedhuis-zh.nl

Erfgoedhuis Zuid-Holland: Senior Adviseur
Door Redactie Historici.nl
Stichting Erfgoedhuis Zuid-Holland| Consulent Archeologie
Door Redactie Historici.nl
Slot Loevestein –| Directeur / Bestuurder
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.