Historici.nl

Maarten Duijvendak – De afbraak van de stadswallen en de moderne uitleg

29 mar 2017
Van 16:00 - 18:30uur

De vierde avond in de lezingenserie over de Grenzen van Groningen gaat over de grens van de Stad. Maarten Duijvendak, hoogleraar economische en sociale geschiedenis, spreekt over de afbraak van de stadswallen en fortificaties uit de eerste helft van de 17e eeuw. Wat betekende dit begin van het moderne Groningen voor de bewoners?

De afbraak van de stadswallen en de moderne uitleg
De opheffing van de vestingstatus van de stad Groningen in 1874 en de daarop volgende afbraak van de wallen en fortificaties is een van de grootste ingrepen in de Groningse stadsgeschiedenis. Het feit markeert het moderne Groningen. De komst van een nieuwe fase waar veel inwoners in de late 19e eeuw naar uitkeken. Voor de stad waren de wallen een omknelling geworden, de vesting stond een ruimtelijke modernisering van transport, handel en nijverheid in de weg. Toch duurde het nog heel wat jaren voordat de wallen verdwenen en op de vrijgekomen ruimtes nieuwe bedrijven en woonwijken verrezen. De ontmanteling en het maken van uitbreidingsplannen leidden tot een spannend sociaal en bestuurlijk spel dat veel inzicht geeft in het maatschappelijke leven van Groningen rond 1900.

In deze lezing wordt vooruit en achteruit geschouwd. Vooruit blikkend worden de belangwekkende ruimtelijke gevolgen van de ontmanteling besproken en de politieke strijd die ontstond. Er kwam een nieuwe schil rond het centrum, die niet afsloot, maar verbond met de omgeving. Er kwamen nieuwe activiteiten op de plek van de wallen: nijverheid, groen, woonwijken en nieuwe stedelijke faciliteiten. Maar vooruitkijkend lijkt het wellicht alsof de wallen zelf niet werden gebruikt. Er wordt ook achteruit geblikt en de vele belangen besproken van de inwoners bij de stadswallen. Die hadden in de 19e eeuw allerlei bijzondere en alledaagse functies gekregen, geheel andere dan de militaire autoriteiten voor ogen hadden. De ontmanteling biedt zicht op allerlei nieuwe stadshistorische onderzoeksmogelijkheden.

De lezing is gratis toegankelijk voor alle belangstellenden.
Aanvang: 20.00 uur (de zaal gaat open om 19.30 uur).

De lezing wordt georganiseerd in samenwerking met de Vereniging Stad & lande en de Nederlandse Genealogische Vereniging afdeling Groningen.

www.groningerarchieven.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.