Historici.nl

Gepubliceerd op 25-07-2023

Fellowship onderzoeksopdracht: Statenresoluties – Collectie Overijssel

Achtergrond

Met de aanname van Karel V als landsheer van Overijssel in 1528 hield het Oversticht op te bestaan. Voortaan werd Overijssel als een bestuurlijke eenheid beschouwd. Over 5 jaar bestaat de provincie Overijssel dus 500 jaar. Met het aantreden van de nieuwe landsheer en de benoeming van een stadhouder als zijn plaatsvervanger in het gewest, ging voor het bestuur een nieuwe fase en vorm in. Vanaf die tijd zijn verslagen van bijeenkomsten van de hoofdsteden Deventer, Kampen en Zwolle met leden van de Ridderschap van Overijssel bewaard gebleven in zogenoemde Dagvaart- of Reyseboecken. Het zijn de voorlopers van de latere resoluties van Ridderschap en Steden (R&S), de Staten van Overijssel, als die vanaf 1578 – los van de landsheer – zelfstandig in vergadering bij elkaar komen en besluiten nemen. Deze besluiten leggen zij vast in resolutieboeken. Er bestaan van de periodes 1528-1578 en 1578-1795 meerdere reeksen (klad en net) van delen, waarin de resoluties zijn opgetekend. Niet bekend is of wat erin opgeschreven is gelijkluidend is. M.a.w. of dat men meerdere exemplaren van de genomen besluiten liet afschrijven en aan de delegaties meegaf om ‘thuis’ te bewaren voor bewijs en naslag, of dat elke delegatie aanvankelijk haar eigen aantekeningen maakte en te boek stelde. Ook is onduidelijk in hoeverre de series elkaar in de tijd al of niet overlappen. En dus ook niet of er hiaten in de ene reeks resoluties voorkomen, waarvan de ontbrekende resoluties wel in een andere reeks aanwezig zijn.

Onderzoeksopdracht

We trekken een fellow aan die ervaring heeft met archiefonderzoek en het lezen van oud-schrift. Het
onderzoek bestaat uit twee fases:

• Fase 1 – Periode 1578-1795:
o Breng de bestaande resolutieseries (R&S) in het tijdvak 1578-1795 in kaart: welke reeksen zijn er, waar bevinden ze zich en in welke mate zijn ze gedigitaliseerd?
o Vergelijk de reeksen resoluties van 1578 tot 1795: komen ze inhoudelijk en in de tijd overeen? Waar en wanneer wel of niet?
o Stel een overzicht samen van de bestaande reeksen resoluties: waar zitten de overlappingen en hiaten?

• Fase 2 – Periode 1528-1578:
o Afhankelijk van tijd wordt deze periode onderzocht volgens de hiervoor genoemde stappen. Dit wordt in overleg bepaald.

Doel en Resultaat

Doel van het onderzoek is plaatsing van een overzicht van de resolutiereeksen van de provincie Overijssel op de website van Collectie Overijssel, op zo’n wijze dat de bezoeker meteen kan zien welk deel hij/zij waar moet raadplegen om een resolutie of resoluties van een bepaalde datum of uit een bepaalde tijd te kunnen vinden. De fellow leidt e.e.a. in met wat dit onderzoek heeft opgeleverd aan kennis omtrent de verslaglegging; hoe kwamen de resoluties tot stand, wie schreef ze, waar werden ze bewaard, hoe werden ze geraadpleegd, welke ontwikkeling maken de resoluties door qua vorm en inhoud, wie nam deel aan de vergaderingen etc.

Als afgeleide hiervan formuleert de fellow:
• Een voorstel om de resoluties toegankelijk(er) te maken op inhoud.
o N.B. Er bestaan eigentijdse nadere toegangen op de inhoud van de resoluties (waar bevinden ze zich, waarop zijn ze geïndiceerd, over welk tijdvak lopen ze en welke zijn de beste?).
• Een advies voor de realisering van een betere presentatie en toegankelijkheid van de resoluties van de provincie Overijssel op de website van Collectie Overijssel.
o N.B. Bij Collectie Overijssel is een project in voorbereiding om door inzet van AI de rekesten uit de resoluties toegankelijk te maken.
• Ideeën voor gewenst vervolgonderzoek, bijv. resolutiereeksen Gedeputeerde Staten (vanaf 1593), verslagen vooroverleg Deventer, Kampen en Zwolle, en van de Ridderschappen.

Tijd en vergoeding

• Het onderzoek wordt uitgevoerd in het tijdbestek van een half jaar.
• De vergoeding bedraagt € 10.000,-. Dit bedrag wordt betaald in zes maandelijkse termijnen.
De fellow draagt zelf de belastingverplichtingen die voortvloeien uit deze vergoeding en hij of
zij ontvangt geen andere vergoedingen zoals reiskosten.

Wat mag je verwachten als onze fellow?

We bieden jou als fellow de tijd om onderzoekservaring op te doen en een netwerk op te bouwen. Je voert het onderzoek zelfstandig uit, je mag dan ook zelf je tijd indelen en het onderzoek uitvoeren vanuit huis of op onze locaties. Met je begeleider voer je regelmatig een voortgangsgesprek; hij of zij ondersteunt jou wat betreft het faciliteren van je onderzoek. Ook krijg je de kans om de resultaten uit je onderzoek te presenteren aan publiek en collega’s. We helpen jou met het verspreiden van eventuele publicaties.

Als vergoeding voor het onderzoek ontvang je als fellow eenmalig een bedrag van €10.000,-. Dit bedrag wordt betaald in zes maandelijkse termijnen. Goed om te weten: je draagt zelf de belastingverplichtingen die voortvloeien uit deze vergoeding en je ontvangt geen andere vergoedingen zoals reiskosten.

Specifieke randvoorwaarden

• De fellow dient het lezen van oud-schrift te beheersen.
• Er wordt regelmatig een voortgangsgesprek gepland met de begeleider Jos Mooijweer, Collectiemakelaar bij Collectie Overijssel.
• De fellow voert het onderzoek zelfstandig uit en deelt zelf zijn of haar tijd in. Het onderzoek wordt uitgevoerd vanuit huis en/of op onze locatie in Zwolle.

Algemene voorwaarden

• We vragen de fellow zowel intern als extern hun onderzoek te presenteren. In welke vorm(en) dit zal zijn, wordt besproken met de fellow.
• Alle communicatie over het onderzoek verloopt via Collectie Overijssel.
• De fellow moet een VOG kunnen overleggen.

Word jij onze nieuwe fellow?

Zit er een uitdagende onderzoeksopdracht voor jou bij en wil je graag bij ons aan de slag? Maak dan voor 14 augustus 2023 je interesse bekend door je motivatie en CV naar ons op te sturen via werkenbij@collectieoverijssel.nl, met als onderwerp ‘Fellowships’. Geef hierbij duidelijk aan op welke onderzoeksopdracht jij reageert.­

Voor vragen over de onderzoeksopdrachten kun je terecht bij Jos Mooijweer (Collectiemakelaar) via info@collectieoverijssel.nl of 085-4885000.

Klik hier voor meer informatie over de organisatie.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.