Historici.nl

Gepubliceerd op 17-01-2022

Fries Museum Keramiekmuseum Princessehof: Leden Raden van Toezicht

De stichtingen Fries Museum | Keramiekmuseum Princessehof | Collectiefonds Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof | Monumenten Fries Museum | Keramiekmuseum Princessehof, en Mata Hari zoeken:

Leden Raden van Toezicht

profiel kunst en cultuur

Wij zoeken twee leden voor onze raden van toezicht die hun vaardigheden op het gebied van kunst en cultuur willen inzetten voor het toezicht op en het advies aan de besturen, om samen verder te bouwen aan de kwaliteit van de collecties, het publieksbereik en de bedrijfsvoering.

Raden van Toezicht
De raden van toezicht hebben de volgende werkzaamheden:

 • Controleren van het museumbeleid (conform de doelstellingen);
 • Controleren van de jaarstukken;
 • Functioneren als werkgever van de directeur-bestuurder en evalueren ten minste eenmaal per jaar de werkwijze en het functioneren;
 • Controleren het beleid en de algemene gang van zaken binnen de organisatie;
 • Staan de bestuurder bij in de voorbereiding en uitvoering van het beleid;
 • Zijn met enige regelmaat aanwezig tijdens belangrijke evenementen zoals openingen en ontvangsten met stakeholders of personeel.

Met deze twee nieuwe leden bestaan de raden uit zeven personen.

De raden van toezicht vergaderen vier keer per jaar. Alle leden zijn lid van één van de drie raadscommissies: Audit & Financiën, Organisatie & Remuneratie of Kunst & Cultuur, die een aantal keer per jaar ter advisering van de voltallige raden met besturen, MT en gezamenlijke ondernemingsraad om tafel zitten. Lidmaatschap van de raden van toezicht is onbezoldigd. Onkosten worden na overleg en goedkeuring vergoed. Voorafgaand aan de benoeming wordt mogelijke belangenverstrengeling nagegaan. Benoeming vindt plaats nadat het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân, het bestuur van de stichting Fries Verzetsmuseum en de Minister van OCW zijn gehoord.

Wie zoeken wij
De kandidaat heeft:

 • Inzicht in kunst en cultuur, zowel regionaal/noordelijk als (inter)nationaal;
 • Kennis van erfgoed en beeldende kunst, immaterieel erfgoed, erfgoed en doorwerking van de Tweede Wereldoorlog, keramiek in erfgoed, vormgeving en beeldende kunst;
 • Een relevant regionaal en (internationaal) netwerk binnen de kunst- en cultuurwereld;
 • Affiniteit met transhistorische en transnationale benaderingen;
 • Ervaring met het betrekken van gemeenschappen;
 • Ervaring met de werking van (gesubsidieerde) culturele organisaties.

Kwaliteiten

 • Beschikt over bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • Affiniteit met de doelstellingen van de musea;
 • Inzicht in recente en toekomstige cultuurmaatschappelijke ontwikkelingen;
 • Beschikt over een goed evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Heeft integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • Begrijpt de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan de organisatie stellen;
 • Kan objectief en onafhankelijk op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de door de directeur-bestuurder voorgelegde aangelegenheden;
 • Is voldoende beschikbaar.
 • Bij de samenstelling van de raad van toezicht streven we naar een goede balans tussen diverse achtergronden van de leden.

Organisatie
Het Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof zijn internationaal zichtbare en eigentijdse musea waar publiek en kwaliteit voorop staan. De musea dragen volop bij aan de brede welvaart van de regio. Ze zijn authentiek, betrokken, dynamisch en onderscheidend. Het Fries Museum zet zijn omvangrijke en gevarieerde collectie in om bewoners en bezoekers te inspireren met een inclusieve blik op kunst, cultuur en de geschiedenis van Friesland. Dat doet het museum met presentaties op het gebied van Oude kunst, Toegepaste Kunst, Terpencultuur & Middeleeuwen, Moderne & Hedendaagse kunst en met innovatieve laboratoriumtentoonstellingen. Een onderdeel is het Fries Verzetsmuseum, dat zich richt op Friesland in en na de Tweede Wereldoorlog, in verbinding met actuele maatschappelijke ontwikkelingen.

Het nationale Keramiekmuseum Princessehof vertelt met aantrekkelijke tentoonstellingen verhalen over zijn wereldberoemde keramiek (Azië, Europa, Moderne & Hedendaagse Keramiek) en over het Nassau-paleis waarin het is ondergebracht, tevens het geboortehuis van M.C. Escher.

De twee museumstichtingen hebben drie nevenstichtingen:

 • De stichting Collectiefonds beheert legaten en fondsen op naam ten behoeve van de collecties van de musea;
 • De stichting Mata Hari beheert de legacy en de rechten van Margaretha Zelle alias Mata Hari;
 • De stichting Monumenten is eigenaar van twee panden van het gebouwencomplex van Keramiekmuseum Princessehof, waarvan één extern wordt verhuurd.

Het Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof zijn financieel gezonde stichtingen en hebben een jaarbudget van respectievelijk 7 en 3 miljoen euro. Ze hanteren de Ethische Code voor Musea, de Code Diversiteit & Inclusie, de Fair Practice Code en de Governance Code Cultuur 2019.

Samen vormen ze de matrixorganisatie FM | PH, die bestaat uit 69 medewerkers (54,3 fte) verdeeld over zes afdelingen (Collecties, Publiek & Presentaties, Faciliteiten & Gastvrijheid, Directie, Finance & Control, Human Resources). Zij werken samen met 175 vrijwilligers, stagiairs, uitzendkrachten, medewerkers ingeleend van andere bedrijven en zzp’ers (museumdocenten).

De komende jaren ligt het accent op:

 • Het versterken van de maatschappelijke waardering van de musea en hun collecties;
 • Het realiseren van de noodzakelijke bezoekerscijfers;
 • Het verbinden van publiek en collecties, zowel fysiek als online;
 • Diversiteit en inclusie;
 • Het vergroten van de aantrekkingskracht door middel van een innovatief aanbod.

Solliciteren
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Baukje Vis (managementassistent), tel. 058 255 5507 of e-mail b.vis@princessehof.nl.

U kunt uw belangstelling voor deze functie tot en met 31 januari 2022 kenbaar maken. Wij ontvangen graag uw cv en een korte motivatie ter attentie van de heer Hayo Apotheker (voorzitter van de raden van toezicht) via vacature@friesmuseum.nl.

De selectiecommissie bestaat uit de voorzitter en twee leden van de raden van toezicht en de directeur-bestuurder. De gesprekken vinden plaats in februari 2022.
Fries Museum | Keramiekmuseum Princessehof is een inclusieve organisatie die open staat voor alle groepen in de samenleving. Vanuit ons personeelsbeleid willen we bijdragen aan een arbeidsmarkt waarin iedereen gelijke kansen heeft en waarin geen ruimte is voor discriminatie. We verwelkomen een diversiteit aan achtergronden en kennis en selecteren onze medewerkers op basis van kwaliteiten.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisaties, zie onze websites: www.princessehof.nl en www.friesmuseum.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.