Historici.nl

Gepubliceerd op 13-03-2014

Nieuws: Money makes the world go round. Subsidies voor historisch onderzoek

Historici.nl start een serie waarin mogelijkheden voor onderzoekssubsidiëring worden geïnventariseerd. We streven niet naar volledigheid, wel willen we (startende) onderzoekers informeren en bezoekers van de site de gelegenheid bieden om kennis uit te wisselen.

Deel 1. Europese onderzoekssubsidiëring

Marc Dierikx (senior wetenschappelijk onderzoeker van het Huygens ING) zette onlangs voor collega’s kerngegevens op een rijtje. De redactie van historici.nl geeft ze met zijn toestemming graag door aan onze bezoekers. Reageer wanneer u aanvullingen heeft of ervaringen wilt delen. 

De European Research Council (ERC) heeft voor de periode 2014-2020 een bedrag van € 13.1 miljard te verdelen. Dat gebeurt via jaarlijks uitgeschreven ‘calls’. Het bedrag is overigens niet gelijkelijk over de loopjaren verdeeld. Vanaf 2016 loopt het jaarlijks op. De scorekans is overigens laag: van de 40.000 projecten die sinds 2007 zijn ingediend, is maar 10% (ca. 4000 projecten) toegewezen. De ERC kent drie soorten onderzoekbeurzen:

1. Starting grants, voor onderzoekers 2-7 jaar na hun promotie. De huidige call is van 11-12-2013; deadline voor het indienen van voorstellen is 25-03-2014. Per starting grant is maximaal € 1,5 miljoen beschikbaar voor een onderzoeksperiode van 5 jaar. Het is de bedoeling met het geld een onderzoeksgroep op te zetten van maximaal 6 personen.

2. Consolidator grants, voor onderzoekers 7-12 jaar na hun promotie. De huidige call is van 11-12-2013; deadline voor het indienen van voorstellen is 20-05-2014. Per consolidator grant is maximaal € 2 miljoen beschikbaar voor een onderzoeksperiode van 5 jaar. Ook met dit geld dient een onderzoeksgroep te worden geformeerd van maximaal 6 personen.

3. Advanced grants, voor erkende, excellente, internationaal gevestigde onderzoekers. De volgende call komt 14-06-2014; deadline voor het indienen van voorstellen is 21-10-2014. Per advanced grant is maximaal € 2,5 miljoen beschikbaar voor een onderzoeksperiode van 5 jaar. Ook met dit geld dient een onderzoeksgroep te worden geformeerd van maximaal 6 personen.

Ter verhoging van de kansen dienen aanvragen te worden voorbereid in overleg met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dit geldt overigens ook voor de onderstaande trajecten.

Grants worden toegekend onder en gerelateerd aan het EU-onderzoeksprogramma Horizon 2020 (H2020), dat loopt van 2014 tot 2020 en waarvoor een totaalbedrag beschikbaar is van € 77 miljard. H2020 is een wetenschappelijk programma, maar opgezet vanuit een politiek-bestuurlijk perspectief: wát en hoe kan een specifiek onderzoekvoorstel bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen waarvoor de EU zich gesteld ziet? Tegen die achtergrond kent H2020 drie hoofddoelen (prioriteiten):

1. Excellent Science (en dan vooral ‘hard’ science, zoals nieuwe toepassingen van grafeen). In de stukken wordt dit doel als volgt toegelicht: ‘Activities under this Pillar aim to reinforce and extend the excellence of the Union’s science base and to consolidate the European Research Area in order to make the Union’s research and innovation system more competitive on a global scale.’

2. Industrial leadership.

3. Societal challenges. Dit is de sector waaronder ook humaniora onderzoek een plaatsje heeft verworven. H2020 zoekt naar wetenschappelijke oplossingen voor zeven uitdagingen:

1- Health, Demographic change and wellbeing

2- Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy

3- Secure, clean and efficient energy

4- Smart, green and integrated transport

5- Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

6- Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective Societies

7- Secure societies – protecting freedom and security of Europe and its citizens

Historisch en letterkundig onderzoek zal in de regel een plaats zoeken onder de noemer van challenge 6: Inclusive, Innovative and Reflective Societies. Het was aanvankelijk niet de bedoeling dat H2020 ook humaniora onderzoek zou gaan financieren. Het opnemen van deze challenge is het resultaat van een succesvolle lobby van de League of European Research Universities (LERU). Ingediende voorstellen onder Inclusive, Innovative and Reflective Societies zullen dus moeten concurreren met projecten die voortkomen uit de gelederen van LERU zelf. Onder challenge 6 staan momenteel twee calls uit voor het indienen van onderzoeksvoorstellen:

– Reflective societies: cultural heritage and European identities (call is uitgegaan 11-12-2013; deadline is 21-04-2014)

– Europe as a global actor (call is uitgegaan 11-12-2013 ; deadline is 29-04-2014)
N.B.: Het voorbereiden en indienen van een voorstel vergt veel tijd en luistert nauw. Het is in de regel verstandig hiervoor tenminste een jaar uit te trekken. Nieuwe calls gaan overigens jaarlijks rond dezelfde tijd uit, maar kunnen qua inhoud van jaar tot jaar verschillen. Het opzetten van research infrastructuren is belangrijk onder H2020. Hiervoor bestaat een ‘roadmap’, opgesteld door het European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI). Namens de KNAW zit Hans Chang in ESFRI.

Voor het deelprogramma e-infrastructures is een budget beschikbaar van € 13 miljoen, wat zich vertaalt tot ca. € 2-5 miljoen per project. De huidige call is van 11-12-2013 ; deadline is 15-04-2014.

Daarnaast is er ook nog een Creative Europe programma. Hiervoor is tot 2020 in totaal een bedrag beschikbaar van € 1,45 miljard. Het programma richt zich op de cultuursector en op de creatieve sector.

Onder Creative Europe zijn voorstellen mogelijk voor

– samenwerking [max. € 200.000, zijnde 60% van totaalbedrag project]

– netwerken [max. € 250.000, zijnde 80% van totaalbegroting]

– Europese platforms [max. € 500.000, zijnde 80% van totaalbegroting]

– literaire vertalingen [max. € 100.000, zijnde 50% van totaalbegroting]

De huidige call staat open; de deadline verschilt per onderdeel en loopt uiteen van 5 tot 19-03-2014. Lees ook het artikel van Ewald Engelen over externe financiering van academisch onderzoek: De economische vinger in de academische pap. (Bron: De Correspondent: https://decorrespondent.nl/‎)

Deel 2: Nederlandse onderzoekssubsidiëring

NWO:

  • Alfa Meerwaarde: het programma Alfa Meerwaarde financiert onderzoekers binnen de geesteswetenschappen bij het opzetten en versterken van samenwerkingsverbanden met publieke en/of private partners. Dergelijke samenwerkingen liggen aan de basis van meer en meer geesteswetenschappelijk onderzoek. In hun projecten werken geesteswetenschappers bijvoorbeeld samen met bedrijven, musea, media of patiëntenverenigingen.
  • Creatieve industrie: het programma Creatieve industrie financiert en stimuleert onderzoek waar de creatieve industrie van kan profiteren. Het heeft ook als doel om kennis toegankelijk te maken voor de creatieve industrie en samenwerking te bevorderen tussen wetenschappers en ondernemers in de creatieve industrie. Veel wetenschappelijke disciplines kunnen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de sector, bijvoorbeeld: informatica, industrieel ontwerpen, architectuur en stedenbouwkunde, media- en cultuurstudies en sociale wetenschappen.

 

Subsidie: CLARIAH; Big Data, Grand Challenges
Door Redactie Historici.nl
Ammodo KNAW Award: Stimulans voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek
Door Redactie Historici.nl
NWO-Museumbeurzen
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.