Historici.nl

Gepubliceerd op 12-10-2015

Nieuws: Tresoar en de Vrienden van Tresoar stellen stipendium in

Tresoar is een Regionaal Historisch Centrum, gevestigd in Leeuwarden en herbergt een archief, een wetenschappelijke bibliotheek en een literair museum. Zwaartepunt van de collectie is Fryslân: taal, geschiedenis, landschap en bevolking.

Tresoar en de Vrienden van Tresoar willen met hun publieksactiviteiten, tentoonstellingen en schriftelijke uitgaven de samenleving inspireren met verhalen over Fryslân. Om goede en nieuwe verhalen te kunnen vertellen, willen zij actief wetenschappelijk onderzoek naar de collectie van Tresoar stimuleren. Vanaf 2015 stellen zij daarom jaarlijks een onderzoeker in staat om dit onderzoek te verrichten: De Tresoar Fellow.

Vanuit Tresoar en de Vrienden van Tresoar wordt elk jaar één stipendium beschikbaar gesteld voor een academicus uit binnen- of buitenland om voor een periode van maximaal drie maanden onderzoek te doen naar een onderwerp uit de collectie van Tresoar.

Van de Tresoar Fellow wordt verwacht dat hij of zij een afgestudeerde academicus is en dat hij of zij onderzoek doet naar de Friese geschiedenis of de Friese literatuur en daarvoor bij voorkeur actief gebruik maakt van de collectie van Tresoar. Na afronding van het onderzoek worden er van de Fellow een publiekslezing en een aantal artikelen verwacht. Tresoar en de Vrienden van Tresoar stellen voor het fellowship een bedrag van maximaal € 10.000,00 per jaar beschikbaar.

Een commissie, samengesteld door de financiers, zal uit de ingezonden voorstellen een keuze maken. De commissie zal bestaan uit drie leden, waarvan één is afgevaardigd door Tresoar, één door De Freonen fan Tresoar en één van buiten deze organisaties.

Belangstellenden kunnen een informatiepakket aanvragen via info@tresoar.nl

De uiterste inzenddatum voor de onderzoeksplannen is 15 november 2015.

 

———————————

Tresoar en de Freonen fan Tresoar stelle stipendium yn

Tresoar is in Regionaal Histoarysk Sintrum, fêstige yn Ljouwert en herberget in argyf, in wittenskiplike biblioteek en in literêr museum. Swiertepunt fan de kolleksje is Fryslân: taal, skiednis, lânskip en befolking.

Tresoar en de Freonen fan Tresoar wolle mei harren publyksaktiviteiten, útstallingen en skriftlike útjeften de maatskippij ynspirearje mei ferhalen oer Fryslân. Om goede en nije ferhalen fertelle te kinnen, wolle sy aktyf wittenskiplik ûndersyk nei de kolleksje fan Tresoar stimulearje. Fan 2015 ôf stelle sy dêrom alle jierren in ûndersiker yn de gelegenheid om dit ûndersyk te dwaan: De Tresoar Fellow.

Fan Tresoar en de Freonen fan Tresoar út wurdt elk jier in stipendium beskikber steld foar in akademikus út binnen- of bûtenlân om foar in perioade fan op syn heechst trije moannen ûndersyk te dwaan nei in ûnderwerp út de kolleksje fan Tresoar.

Fan de Tresoar Fellow wurdt ferwachte dat hy of sy in ôfstudearre akademikus is en dat hy of sy ûndersyk docht nei de Fryske skiednis of de Fryske literatuer en dêrfoar by foarkar aktyf gebrûk makket fan de kolleksje fan Tresoar. As it ûndersyk dien is, wurde der fan de Fellow in publykslêzing en in oantal artikels ferwachte. Tresoar en de Freonen fan Tresoar stelle foar it fellowship in bedrach fan op syn heechst € 10.000,00 yn ’t jier beskikber.

In kommisje, gearstald troch de finansiers, sil út de ynstjoerde útstellen in kar meitsje. De kommisje sil bestean út trije leden, wêr ien fan ôffurdige is troch Tresoar, ien troch De Freonen fan Tresoar en ien fan bûten dizze organisaasjes.

Belangstellenden kinne in ynformaasjepakket oanfreegje fia info@tresoar.nl
De uterste ynstjoerdatum foar de ûndersyksplannen is 15 novimber 2015.

———————————

Tresoar and the Friends of Tresoar introduce a scholarship

Tresoar is a Regional Historical Centre based in Leeuwarden and houses an archive, a scholarly library and a literary museum. Core of the collection is Frisia: its language, history, landscape and people.

Developing their public activities, exhibitions and publications, Tresoar and the Friends of Tresoar seek to inspire the community with stories regarding Frisia. In order to be able to tell good, new stories, they intend to advance scholarly research into the Tresoar collection. To facilitate this, they introduce, as of 2015, an annual research scholarship for a Tresoar Research Fellow.

Annually Tresoar and the Friends of Tresoar offer one scholarship for an academic from the Netherlands or from abroad to research a topic relevant to the Tresoar collection for a maximally three month period.

The Tresoar Fellow is expected to be a graduated academic. He or she will be  researching Frisian history or Frisian literature, preferably actively exploring the Tresoar collection. After completion of the research, a public lecture and a few articles are expected from the Fellow. Tresoar and the Friends of Tresoar offer an annual research scholarship amounting to a maximum  of € 10,000.

A committee, appointed  by those who provide the funds, will make a selection from the project proposals. The committee will consist of three members, one of which is delegated by Tresoar, one by the Friends of Tresoar and one from outside these organizations.

Those interested can request information via info@tresoar.nl

The deadline for research proposals is November 15th, 2015.

 

Oproep Tresoar Fellow 2022
Door Redactie Historici.nl
Call for Applications: Johan Huizinga Fellowship for Historical Research
Door Redactie Historici.nl
Professor J.M. van Winter Stipendium 2022
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.