Historici.nl

Gepubliceerd op 12-10-2023

Onderzoeker – Het Rijksarchief en de Universiteit Gent

Inhoud van de functie

Het onderzoeksprofiel People@War gaat over de vraag hoe ‘gewone mensen’ de Tweede Wereldoorlog en zijn nasleep hebben doorstaan.

Context

Deze functie kadert in het FEDTWIN-programma van het federaal wetenschapsbeleid, dat bedoeld is om expertise van een federale wetenschappelijke instelling en een Universiteit te combineren en wederzijds te versterken door de financiering van een langlopend onderzoeksprofiel. Het profiel Prf – 2019-031 ‘People@War. A social history of the Second War and its Remembrance in Belgium’ is een gezamenlijk initiatief van het Rijksarchief en de Universiteit Gent. Prof. Dr. Antoon Vrints en Dr. Dirk Luyten zijn de promotoren. Het profiel is van start gegaan op 1 februari 2020 en loopt tot 31 januari 2030. De te begeven betrekking bestaat uit een halftijdse functie bij het Rijksarchief/CegeSoma en een halftijdse functie bij de Universiteit Gent. De kandidaat dient bereid te zijn beide halftijdse functies te bekleden en dient eveneens te solliciteren voor de beide functies. Enkel solliciteren voor één van beide halftijdse functies is niet mogelijk.

Over de UGent

De Universiteit Gent is een van de belangrijkste onderwijs- en onderzoeksinstellingen in de Lage Landen. Meer dan 9.000 medewerkers en 41.000 studenten maken dagelijks het motto ‘Durf Denken’ waar. Kwaliteitsvol onderwijs, internationaal gewaardeerd onderzoek en een pluralistische maatschappelijke verantwoordelijkheid kenmerken de missie van de UGent.

Over het Rijksarchief

Het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën is een federale wetenschappelijke instelling die deel uitmaakt van de Federale Programmatorische Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid. De instelling bestaat uit het Algemeen Rijksarchief te Brussel, 18 vestigingen van het Rijksarchief verspreid over het hele land en het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (CEGESOMA) te Brussel.

Het Rijksarchief verwerft en bewaart (na selectie) archieven van minstens 30 jaar oud, afkomstig van onder meer hoven en rechtbanken, openbare besturen en notarissen, alsook van de private sector en particulieren (bedrijven, politici, verenigingen en genootschappen, invloedrijke families, enz.).

De valorisatie van deze archieven is een van de hoofdopdrachten van de instelling. Het Rijksarchief stelt niet alleen in zijn 19 studiezalen, maar ook on line een uitgebreide onderzoeksomgeving ter beschikking van een ruim en gevarieerd publiek.

Het CEGESOMA, Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij, is het Belgische kenniscentrum voor de geschiedenis van de conflicten van de 20ste eeuw. Het verricht onderzoek, doet aan publiekswerking en bewaart documentatie. Het vormt sinds 1 januari 2016 de vierde Operationele Directie van het Rijksarchief. Het is een platform voor wetenschappelijke en maatschappelijke activiteiten in binnen- en buitenland, in het bijzonder m.b.t. de twee wereldoorlogen.

Plaats van tewerkstelling
• Het Rijksarchief: CegeSoma (OD 4), Luchtvaartsquare 29, 1070 Brussel, met mogelijk verplaatsingen naar andere depots van het Rijksarchief (in de eerste plaats ARA2 Depot Cuvelier Hopstraat Brussel)
• Universiteit Gent, Vakgroep Geschiedenis: Sint-Pietersnieuwstraat 35, 9000 Gent.

Opdracht

Als wetenschappelijk personeelslid (werkleider) van het Rijksarchief/CegeSoma en als docent en postdoctoraal onderzoeker van de Universiteit Gent bent u verantwoordelijk voor de uitvoering van het FEDTWIN-profiel People@War

People@War gaat in op de vraag hoe ‘gewone mensen’ de Tweede Wereldoorlog en zijn nasleep hebben doorstaan en richt zich op de toenemende maatschappelijke vraag naar informatie over deze periode in de geschiedenis. People@War ontwikkelt digitale en andere instrumenten om wetenschappelijk onderzoek naar het grote publiek te vertalen.

De Tweede Wereldoorlog en de afwikkeling van zijn gevolgen hebben grote reeksen persoonlijke dossiers van gerechtelijke en administratieve autoriteiten nagelaten over verschillende groepen van de Belgische bevolking (ongeveer 15% van de totale bevolking) wier leven rechtstreeks werd beïnvloed door oorlog en bezetting, niet alleen tussen 1940 en 1950, maar ook in de volgende decennia: collaborateurs, oorlogsslachtoffers en arbeiders in Duitsland, verzetsstrijders en militairen.

Deze en andere sociaalhistorische bronnen, worden gebruikt om de impact van oorlog en bezetting op biografieën van individuen, families en hun peergroepen in kaart te brengen. Meer in het bijzonder zal de vraag worden gesteld hoe mensen en sociale groepen omgaan met oorlog, bezetting en de erfenis ervan en welke interacties er waren met de actoren van de bestuurlijke en gerechtelijke instellingen. De centrale onderzoeksfocus is de agency van mensen in de maatschappelijke crisis van oorlog en bezetting en in de strijd voor naoorlogse erkenning.

Dit bottom-up onderzoeksperspectief zal resulteren in een nieuwe alomvattende sociale geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in België, die zal dienen om het maatschappelijke en politieke debat over de lange-termijnimpact van de Tweede Wereldoorlog te stimuleren en te voeden met hoogwaardige wetenschappelijke informatie. Ten tweede zal de grootschalige, systematische verkenning van dit scala aan diverse sociaalhistorische bronnen leiden tot een beter begrip van deze bronnen en als uitgangspunt dienen voor het ontwikkelen van op maat gemaakte digitale hulpmiddelen om te voldoen aan de vraag naar gebruiksvriendelijke toegang tot informatie van de nakomelingen van personen wier levens diepgaand werden beïnvloed door oorlog en bezetting.

Aansluitend bij die onderzoeksopdracht verzorgt u onderwijs aan de opleiding Geschiedenis van de UGent. Die onderwijsopdracht kan met name bestaan uit het begeleiden van oefeningen en scripties en het verzorgen van colleges.

Profiel

Kennis/ervaring
• U hebt nationaal en internationaal gepubliceerd
• U bent vertrouwd met wetgeving, juridisch-administratieve procedures in een historische context en de hieruit voortvloeiende archieven, met digital humanities en met publieksgeschiedenis
• U bent bereid onderzoeksprojecten in te dienen en te begeleiden in het kader van het FEDTWIN onderzoeksprofiel en nationale (onderzoeks)netwerken uit te bouwen
• U bent bereid deel te nemen aan internationale congressen en deel uit te maken van internationale onderzoeksnetwerken
• U hebt kennis van Microsoft Office
• U hebt een goede actieve kennis van het Nederlands, het Frans en het Engels en een passieve kennis van het Duits
• U kan georganiseerd en zelfstandig werken en in een team functioneren
• U hebt onderwijservaring of ervaring met het begeleiden van studenten of ervaring met publieksgeschiedenis en/of -educatie in ruime zin.

Generieke competenties
• Vernieuwen
• Beslissen
• Ondersteunen
• In team werken (kerncompetentie)
• Servicegericht handelen (kerncompetentie)
• Adviseren
• Betrouwbaarheid tonen (kerncompetentie)
• Zichzelf ontwikkelen (kerncompetentie)
• Objectieven behalen (kerncompetentie)
• Stress beheren

Toelatingsvoorwaarden

• U bent houder van een diploma van doctor in de geschiedenis of van een diploma of certificaat dat als gelijkwaardig wordt erkend (artikel V.20 Codex Hoger Onderwijs), met een proefschrift over de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog / de nasleep ervan of in het domein van de oorlogs- en conflictgeschiedenis. Kandidaten met relevante ervaring in het domein van de sociale geschiedenis die bereid zijn zich toe te leggen op de oorlogsgeschiedenis, komen eveneens in aanmerking.
Bij beoordeling van een buitenlands (niet-EU) diploma kan alsnog een gelijkwaardigheidsattest moeten worden aangevraagd bij NARIC; wij raden u aan – in voorkomend geval – de erkenningsprocedure bij NARIC zo spoedig als mogelijk op te starten. U dient uiterlijk op de datum van aanstelling over deze erkenning te beschikken.
• Het doctoraat werd behaald maximaal 12 jaar voor indiening van de kandidaatstelling. Deze periode van 12 jaar wordt verlengd met één jaar voor elke afwezigheid door zwangerschap, ouderschaps- of adoptieverlof, alsook elke langdurige afwezigheid door ziekte van de kandidaat of een langdurige afwezigheid door ziekte van een familielid uit eerste graad.
• U hebt minstens 2 jaar relevante postdoctorale onderzoekservaring. De termijn van 2 jaar wordt bepaald op basis van de datum vermeld op het hierboven gevraagde diploma.

Aanstellingsinformatie

Een halftijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur (19 uur per week) bij het Rijksarchief als werkleider (weddenschaal SW 21) in combinatie met een aanstelling aan de Universiteit Gent als tijdelijk docent (40%) voor de duur van 5 jaar(eventueel verlengbaar) en een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur als doctor-wetenschappelijk medewerker (10%) (barema PD1 tot PD4 ).

Plaats van tewerkstelling: Rijksarchief: CegeSoma (OD 4), Luchtvaartsquare 29, 1070 Brussel, met mogelijk verplaatsingen naar andere depots van het Rijksarchief (in de eerste plaats ARA2 Depot Cuvelier Hopstraat Brussel) en Universiteit Gent: Vakgroep Geschiedenis: Sint-Pietersnieuwstraat 35, 9000 Gent.

38-urige werkweek, variabel werkschema (Rijksarchief en Universiteit Gent).

Indiensttreding op 1 februari 2024.

Selectieprocedure

Na de uiterste inschrijvingsdatum worden de kandidaturen afzonderlijk door het Rijksarchief en de UGent bekeken op ontvankelijkheid. De ontvankelijke kandidaturen worden afzonderlijk beoordeeld door de commissies van beide instellingen, waarna elke commissie een lijst opmaakt met 5 pregeselecteerde kandidaten. Na samenvoegen van de twee lijsten, worden de pregeselecteerde kandidaten uitgenodigd voor een interview met de leden van de selectiecommissie van het Rijksarchief en de Universiteit Gent.

Hierna maakt de selectiecommissie een rangschikking op van de geschikte kandidaten en wordt binnen elke instelling de bestaande procedure gevolgd om de voorgedragen kandidaten aan te werven of te benoemen.

Zwangerschapsverlof, langdurig ziekteverlof, ouderschapsverlof, zorgverlof of andere afwezigheden worden in rekening gebracht bij het beoordelen van de beschikbare tijd voor het realiseren van wetenschappelijke output.

Solliciteren

Om in aanmerking te komen dienen de kandidaten hun dossier (PDF) uiterlijk op 19 november 2023 23:59 (Brussels time) per e-mail te hebben overgemaakt aan recruit@arch.be (met de referentie : NAAM_VOORNAAM_kandidatuur FEDTWIN_PEOPLE@WAR).
Het dossier bestaat uit
• een cv
• een publicatielijst
• het PhD diploma. Als u een buitenlands diploma bezit in een andere taal dan onze landstalen (Nederlands, Frans of Duits) of het Engels, dient u een voor eensluidende vertaling bij te voegen in één van bovengenoemde talen. Als u uw diploma buiten de Europese Unie behaalde, voegt u een gelijkwaardigheidsattest van NARIC toe (indien reeds in uw bezit).
Laattijdige sollicitaties worden niet in aanmerking genomen.

Meer informatie?

Voor bijkomende informatie over het project en de te begeven functie kan u contact opnemen met de promotoren: prof. dr Antoon Vrints (antoon.vrints@ugent.be) of dr. Dirk Luyten (dirk.luyten@arch.be).

Voor bijkomende informatie over de selectieprocedure kan u prof. Dr. Sébastien DUBOIS, operationeel directeur onderzoek (sebastien.dubois@arch.be) contacteren of de afdeling Werving en Selectie van de UGent (selecties@UGent.be ).

 

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.