Historici.nl

Gepubliceerd op 06-09-2019

Oproep Tresoar Fellow 2020

Tresoar en de Vrienden van Tresoar stimuleert een nieuwe generatie onderzoekers van de Friese geschiedenis, literatuur, cultuur en/of letterkunde. Gezamenlijk hebben zij het Tresoar Fellowship ingesteld. Ieder jaar wordt een stipendium beschikbaar gesteld aan een jonge academicus uit binnen- of buitenland. Hiermee kan een innovatief onderzoeksproject van maximaal drie maanden ondersteund worden. Alle geïnteresseerden voor de 2020-ronde kunnen vanaf nu een voorstel indienen.

Voorwaarden
• De Tresoar Fellow is een afgestudeerde academicus behorend tot een nieuwe generatie onderzoekers (dat wil zeggen afgestudeerd na 1 januari 2009)
• Van de Fellow wordt verwacht dat hij/zij vernieuwend onderzoek doet naar een (deel)onderwerp uit een van de hoofdthema’s van Tresoar (zie hieronder) en daarbij actief gebruik maakt van de collectie van Tresoar.
• De Fellow geeft een publiekslezing in Tresoar.
• De Fellow schrijft een artikel over de resultaten van het onderzoek en biedt deze aan bij een van de Friese wetenschappelijke tijdschriften, zoals Us Wurk of De Vrije Fries.
• Bij deze en andere publicaties die voortkomen uit het fellowship wordt vermelding van het Tresoar Fellowship verwacht.
• Het fellowship start in kalenderjaar 2020.

Hoofdthema’s
Tresoar ontwikkelt zijn collectie vanuit een aantal hoofdthema’s.
1. Friese geschiedenis
2. Friese literatuur
3. Friese cultuur
4. Friese letterkunde

Het onderwerp van de Fellow sluit bij één van de bovenstaande thema’s aan. Tresoar en de Vrienden van Tresoar kunnen een voorkeur voor één van de thema’s uitspreken.

Stipendium
Tresoar en de Vrienden van Tresoar dragen zorg voor reis- en verblijfskosten en leveren een bijdrage aan de salariskosten van de geselecteerde Fellow. Het totaalbedrag waar de Fellow aanspraak op kan maken is maximaal € 10.000.

Voorstel
Kandidaten voor de Fellow wordt gevraagd een eigen voorstel in te dienen, waarbij de relevantie voor een van genoemde hoofdthema’s duidelijk onderbouwd moet zijn. Een onafhankelijke jury samengesteld door de beide financiers zal uit de ingezonden voorstellen een keuze maken. De jury let daarbij op de volgende criteria:

a. Kwaliteit onderzoeker, blijkend uit cv en publicatielijst
b. Haalbaarheid van het project
c. Het innovatieve en creatieve karakter
d. De mate waarin het onderwerp aansprekend is voor een breder publiek
e. Wetenschappelijke relevantie van het voorstel
f. Maatschappelijke relevantie van het voorstel

Vergoeding en faciliteiten
Voorstellen voor de Tresoar Fellow 2020 kunnen tot 15 november 2019 worden ingediend. Het totaalbedrag van het stipendium is maximaal € 10.000 (inclusief reis- en verblijfskosten).
• Het stipendium wordt aan de kandidaat persoonlijk verstrekt.
• De vergoeding kan zowel aan de Fellow als aan zijn/haar werkgever worden uitbetaald.
• Kandidaten van alle disciplines en nationaliteiten zijn welkom.
• Tresoar stelt tijdens normale kantooruren desgewenst een flexplek ter beschikking en biedt onderzoeksfaciliteiten in archieven.
• Vanuit Tresoar wordt een begeleider/contactpersoon aangewezen. • een curriculum vitae van de aanvrager
• een wetenschappelijk onderbouwd voorstel met een omvang van tussen 1.000 en -1.500 woorden

Het voorstel
Voorstellen mogen in het Fries, Nederlands of Engels worden opgesteld en moeten voor 15 november 2019 per mail gestuurd worden naar info@tresoar.nl.
Het voorstel bevat:
• een lijst van relevante publicaties van de aanvrager
• een begin- en einddatum voor het voorgestelde onderzoek en een tijdspad
• een financiële onderbouwing
• één referentie uit de academische wereld.

Voor vragen of opmerkingen kun u terecht bij Katja Westra, portefeuillehouder Fellowship uit het bestuur van de stichting Freonen fan Tresoar.
Contactgegevens: k.westra@planet.nl, tel. 06 11857033.

Oproep Tresoar Fellow 2021
Door Redactie Historici.nl
Oproep Tresoar Fellow 2019
Door Redactie Historici.nl
Tresoar Fellowship
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.