Historici.nl

Gepubliceerd op 26-09-2023

Postdoctoraal Onderzoeker Rechtsgeschiedenis – Tilburg University

Departement: Public Law and Governance
Locatie: Tilburg
Wetenschapsgebied: Rechtsgeschiedenis
Full time equivalent: 1.0 fte (40 uur per week)
Duur arbeidsovereenkomst: 2 jaar (beperkte mogelijkheid tot verlenging)
Maandelijks full time salaris: €4.332,- tot €5.929,- bruto
Sluitingsdatum vacature: 23 oktober 2023

Voor het project ‘Professionals and the People’ zoekt Tilburg University een gepromoveerde historicus of historica met passie voor archiefonderzoek. Je zult onderzoek doen naar de bestuurscultuur en het functioneren van stedelijke ambtenaren in de Nederlanden op het snijvlak van late middeleeuwen en vroegmoderne tijd. Je komt terecht in een team van enthousiaste (rechts)historici die onderzoek doen naar verschillende aspecten van (o.a.) stadsgeschiedenis en -instituties in deze periode.

Functiebeschrijving 
Als postdoc zul je archief- en literatuuronderzoek uitvoeren binnen de aangegeven kaders van het project ‘Professionals and the People’. Samen met de hoofdonderzoeker, dr. Maurits den Hollander, duik je in de geschiedenis van middelbare ambtenaren in Nederlandse steden als Amsterdam, Dordrecht, Zwolle, en ’s-Hertogenbosch. Wie waren deze cruciale schakels tussen stadsbestuur en burgers nu precies? Hoe en in hoeverre konden zij invloed uitoefenen op beleid- en rechtsvorming in laatmiddeleeuwse en vroegmoderne steden? Wat leert dit alles ons over de bestuurscultuur in deze historische periode, en op welke manieren kan het als inspiratie dienen voor hedendaagse bestuurlijke en maatschappelijke uitdagingen?

Je schrijft, zowel zelfstandig als in samenwerking met de hoofdonderzoeker, wetenschappelijke publicaties om verslag te leggen van de onderzoeksresultaten. Je bent daarnaast medeverantwoordelijk voor het organiseren van een internationaal wetenschappelijk congres. Er is alle ruimte om zelf ideeën in te brengen en initiatieven te ontplooien, om zo het project samen verder te ontwikkelen en vorm te geven. Binnen deze functie kun je relevante ervaring en connecties opdoen voor het verder uitbouwen van een zelfstandige academische onderzoekscarrière.

Het projectteam bestaat uit hoofdonderzoeker en postdoc, maar is ingebed in het thema ‘Urban Constitutionalism’ van het facultaire onderzoeksprogramma ‘Global Law and Governance’. Binnen ons departement werken verschillende (rechts)historici aan sterk verwante onderwerpen, bijvoorbeeld als onderdeel van het ERC-project CaPANES, dat de economische soevereiniteit van een aantal middeleeuwse en vroegmoderne steden onderzoekt. Tijdens je dagelijkse werkzaamheden, die deels vanuit huis en deels vanuit onze groene en comfortabele campus in Tilburg zullen worden verricht, zul je zowel informeel als binnen georganiseerde bijeenkomsten in nauw contact staan met onze ca. tien rechtshistorici. Daarnaast worden er vanuit ons departement regelmatig teambuilding- en sociale evenementen georganiseerd, waardoor je collega’s van andere specialismen beter kunt leren kennen en je snel thuis zult voelen binnen PLG.

Wat vragen wij? 
Tilburg University is nieuwsgierig naar de manier waarop je kunt bijdragen aan ons onderzoek, onderwijs, impact en aan het team waar je deel vanuit gaat maken. Daarom krijgen we graag zo goed mogelijk beeld van je kennis, inzicht, vaardigheden en persoonlijkheid. Hieronder tref je de kwalificaties aan die wij van belang vinden voor de functie.

 • Je hebt een (rechts-)historisch proefschrift geschreven over een gerelateerd middeleeuws of vroegmodern onderwerp;
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het zelfstandig verrichten van archiefonderzoek naar geschreven bronnen uit deze periode;
 • Je bent geïnteresseerd in- en hebt (idealiter) ervaring met institutionele, politieke, en/of rechtsgeschiedenis in de betreffende historische periode;
 • Je bezit uitstekende communicatie- en schrijfvaardigheden, bij voorkeur blijkend uit relevante academische (peer-reviewed) publicaties en congresbijdragen;
 • Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. De (passieve) beheersing van aanvullende talen is een pré.

Persoonlijke competenties:

 • Je toont wetenschappelijke integriteit en persoonlijk leiderschap: neemt verantwoordelijkheid voor werk en loopbaan en beschikt over een goed niveau van zelfkennis;
 • Je hebt teamspirit: je voelt je onderdeel van een team en geeft hier uiting aan door middel van samenwerking, het delen van kennis en ervaringen, en het bijdragen aan een open en inclusieve werkomgeving.

Om een levendige en actieve universitaire gemeenschap te behouden, is het van belang dat we elkaar regelmatig zien en dat de onderlinge verbinding goed blijft. Daarom is het uitgangspunt dat alle medewerkers hun werkzaamheden in Nederland uitvoeren en dat het onderwijs (voor zover van toepassing) fysiek gegeven wordt.

Wat bieden wij?
Tilburg University biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden met aandacht voor flexibiliteit en ruimte voor (persoonlijke) ontwikkeling. We Erkennen en Waarderen onze medewerkers en stimuleren het inzetten van talenten en sterke punten.

Tilburg University streeft naar een open en inclusieve cultuur, omarmt diversiteit en stimuleert de onderlinge integratie van groepen medewerkers en studenten. We creëren gelijke kansen voor al onze medewerkers en studenten, zodat iedereen zich thuis voelt in onze universitaire gemeenschap.

We werken in een bruisende en levendige (werk)omgeving op onze prachtige campus, vlakbij het bos en goed bereikbaar met het openbaar vervoer. We zetten ons in voor een duurzame samenleving en dagen je uit om hieraan een actieve bijdrage te leveren.

Voor deze functie bieden wij je:

 • Een functie op basis van 1.0 FTE (40 uur per week);
 • Dit is een vacature waarvan de werkzaamheden overeenkomstig artikel 2.3 lid 7 sub b Cao Nederlandse Universiteiten tijdelijk gefinancierd worden op basis van projectfinanciering, namelijk het Startersbeurs-project ‘Professionals and the People’. Je krijgt een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 24 maanden. Voorzetting van deze functie is afhankelijk van de beschikbaarheid van financiële middelen.
 • Een salaris van minimaal €4.332 en maximaal €5.929 bruto per maand bij een full time dienstverband, gebaseerd op UFO-profiel Onderzoeker 3 en salarisschaal 11 van de Cao Nederlandse Universiteiten. Tilburg University hanteert een neutrale beloningssystematiek voor inschaling die uitgaat van relevante opleiding en werkervaring;
 • Vakantietoeslag (8%) en een eindejaarsuitkering (8,3%);
 • Vakantiedagen (41 dagen bij een 40-urige werkweek);
 • Een volledige vergoeding van woon-werkverkeer voor duurzaam reizen: wandelen, fietsen en openbaar vervoer;
 • Keuzemodel voor arbeidsvoorwaarden en een vergoeding van verhuiskosten;
 • Medewerkers van buiten Nederland kunnen in aanmerking komen voor een belastingvrije vergoeding van 30% van hun belastbare loon. Deze vergoeding vragen wij voor je aan;
 • Je wordt via ons aangemeld bij het Ambtenarenpensioenfonds (ABP);
 • Diverse trainingen, bijvoorbeeld op het gebied van leiderschapsvaardigheden, persoonlijke effectiviteit en loopbaanontwikkeling;
 • Een breed assortiment aan voorzieningen en faciliteiten en diverse regelingen om een optimale balans te creëren tussen werk en privé.

Kijk op werken bij Tilburg University voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden.

Informatie en sollicitatie

We nodigen je uit om uiterlijk 23 oktober (23:59 CET) online te solliciteren voor deze functie. Je mag jouw sollicitatie richten aan mr. prof. Nicola Jägers, Head of Departement.

Meer informatie over de vacature kan worden verkregen via dr. Maurits den Hollander, UD Rechtsgeschiedenis: M.denHollander@tilburguniversity.edu.

Graag de volgende documenten toevoegen aan de sollicitatie:

 1. motivatiebrief
 2. CV
 3. officiële kopie universitaire diploma
 4. cijferlijsten
 5. (link naar) digitale versie proefschrift
 6. beste publicatie en publicatielijst
 7. contactgegevens van twee referentiepersonen (inclusief naam, telefoonnummer en emailadres).

De eerste selectiegesprekken vinden plaats in de week van 30 oktober. De selectiecommissie bestaat uit:

 1. dr. Maurits den Hollander (hoofdonderzoeker)
 2. prof. dr. Dave De ruysscher (hoogleraar Rechtsgeschiedenis)
 3. ing. Gaby Coenen (departementsmanager)

Je start idealiter op 15 januari 2023 met werken voor Tilburg University.

Organisatie 
Het motto van Tilburg University is ‘Understanding Society’. Vanuit die visie doen onze bijna 2800 medewerkers onderzoek, inspireren ze ruim 19.000 studenten van 110 nationaliteiten en brengen mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties samen om te leren van elkaar. Zo willen we bijdragen aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Hierbij werken we vanuit de economie, bedrijfswetenschappen en ondernemerschap, sociale en gedragswetenschappen, recht en bestuurskunde, geestes- en digitale wetenschappen en theologie. We zoeken de verbinding tussen de verschillende vakgebieden om oplossingen te vinden voor de grote vraagstukken waar we als samenleving mee te maken hebben. Onze studenten worden opgeleid tot verantwoordelijke en ondernemende denkers, gedreven door solidariteit, verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen, die in staat zijn op een innovatieve manier invloed uit te oefenen en richting te geven aan een snel veranderende samenleving. Tilburg University heeft een cultuur van samenwerking en co-creatie, op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Sinds de oprichting in 1963 is Tilburg Law School uitgegroeid tot een van de toonaangevende rechtenfaculteiten in Europa.  Door toponderzoek en het aanbieden van hoogwaardig universitair onderwijs, levert de faculteit een bijdrage aan de maatschappij. Tilburg Law School is georganiseerd in vijf departementen: Public Law and Governance; Law, Technology, Markets and Society; Private, Business and Labour Law; het Fiscal Institute Tilburg; en Criminal Law. De missie van de faculteit is het begrijpen en verbeteren van de rol van het recht en de bestuurskunde bij het aanpakken van de maatschappelijke problemen van vandaag en morgen. Door onderzoek en onderwijs dragen onze wetenschappers bij aan die missie.

Meer dan 4.000 studenten volgen een bachelor-, premaster- of masteropleiding aan Tilburg Law School. Met dit onderwijs leiden we de studenten op in het recht, de bestuurskunde en data science. Het Tilburgse Education Profile (TEP) is uniek in Nederland. Centraal staan drie kernbegrippen: kennis, kunde en karakter. Een universitaire opleiding brengt studenten de nieuwste inhoudelijke kennis bij, leidt hen op tot kritische denkers, als ook tot veerkrachtige professionals. De faculteit zet daarnaast in op innovatieve onderwijsconcepten en heeft, mede naar aanleiding van de coronacrisis, sterk geïnvesteerd in de kwaliteit van het online-onderwijs en in het vernieuwen van de didactische middelen om studenten leergierig te maken en te houden.

Het onderzoek van Tilburg Law School staat nationaal en internationaal hoog aangeschreven. De departementen van Tilburg Law School werken in hun onderzoek nauw samen in vier kenmerkende onderzoeksprogramma’s: 1) Global Law and Governance; 2) Law and Security; 3) Connecting Organizations; en 4) Regulating Socio-Technical Change.

Het Department of Public Law & Governance (PLG) is een unieke samenwerking van onderzoekers op het gebied van: Internationaal recht, Europees recht, Constitutioneel recht, Bestuursrecht, Milieurecht, Openbaar bestuur, Rechtsfilosofie, Politieke wetenschappen, Rechtsgeschiedenis en Rechtspraak. De samenwerking binnen het departement is sterk geïnspireerd op gezamenlijke onderzoeksinteressen.

Sollicitatiecode
Tilburg University hanteert de NVP-sollicitatiecode van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling.

Solliciteer!

Disclaimer

De tekst in deze vacatureadvertentie is auteursrechtelijk beschermd eigendom van Tilburg University. Gebruik, verspreiding en verdere openbaarmaking van de advertentie zonder uitdrukkelijke toestemming van Tilburg University is niet toegestaan en dat geldt expliciet voor gebruik door werving- en selectiebureaus welke niet rechtstreeks handelen in opdracht van de Tilburg University. Reacties naar aanleiding van werving door niet-opdrachtnemers van Tilburg University worden niet in behandeling genomen.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.