Historici.nl

Gepubliceerd op 16-10-2017

Promovendus Open Universiteit

Het domein Cultuurwetenschappen van de Open Universiteit omvat de disciplines Geschiedenis, Kunstgeschiedenis, Filosofie en Letterkunde. Cultuurwetenschappelijk onderzoek wordt verricht binnen het programma ‘Waarde en waardering van cultuur’. Centraal staat de bestudering van cultuur als een complex mechanisme dat zijn betekenis ontleent aan, cq waaraan waarden worden toegekend in een dynamisch sociaal proces. Het centrale thema wordt uitgewerkt in een zestal subthema’s. Binnen de Open Universiteit als geheel zijn ‘digital, accessible, learning en innovation’  de onderzoeksaccenten.
De promovendus zal in het kader van het onderzoeksprogramma ‘ Waarde en waardering van cultuur’  promotieonderzoek verrichten op het terrein van (een van de disciplines binnen) Cultuurwetenschappen.

Lees hier de volledige vacature.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.