Historici.nl

Anthonie Heinsius and the Dutch Republic. Politics, War, and Finance

Naar de resource

Jan F. de Jongste en Augustus J. Veenendaal Jr. eds.

 

Deze congresbundel is het resultaat van een internationale conferentie die het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis in 2001 organiseerde. De aanleiding vormde de voltooiing van de uitgave van De Briefwisseling van Anthonie Heinsius 1702-1720 die in 19 delen tussen 1976 en 2001 verscheen. Met de invalshoeken politiek, oorlog en financiën worden in de bundel de drie belangrijkste verantwoordelijkheden van raadpensionaris Heinsius in kaart gebracht.

De auteurs vestigen in hun bijdragen vooral de aandacht op de vraag hoe de politiek, de oorlogsvoering en haar financiering functioneerde, meer dan wat plaatsvond aan gebeurtenissen en ontwikkelingen. De thematiek betreft onder meer de wijze waarop de alliantie van de Nederlandse Republiek en Engeland werd opgebouwd en de operationalisering van de samenwerking tussen de geallieerden op oorlogsgebied. Aandacht is er ook voor de gevolgen van de oorlogen voor het intern functioneren en de internationale politiek van de Republiek en voor de burger die zwaardere lasten moest opbrengen of, zoals in de Zuidelijke Nederlanden, werd geconfronteerd met rondtrekkende en plunderende legers. Hoe zich de ideeën ontwikkelden over de Republiek als commerciële mogendheid is ook een van de onderwerpen evenals de vraag of de bedepreken van predikanten een vorm van propaganda waren. De raadpensionaris zelf komt aan bod in een bijdrage waarin zijn persoon en functioneren worden belicht.

 

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.