Historici.nl

Biografisch Woordenboek van Nederland: 1780-1830

Naar de resource

 

Het Biografisch Woordenboek van Nederland (BWN) 1780-1830 is een wetenschappelijk naslagwerk. Hierin zijn korte levensbeschrijvingen opgenomen van personen die zich tussen 1780 en 1830 in Noord-Nederland op enigerlei wijze hebben onderscheiden. Deze biografieën in miniformaat zijn geschreven door een groot aantal deskundige auteurs.

Begin 2010 werd gestart met dit in omvang beperkte biografisch project. De vijftig jaren vanaf het begin van de Patriottentijd tot aan het uitbreken van de Belgische Opstand vormen een periode vol beroering en beweging op velerlei terrein: politiek en bestuurlijk, maatschappelijk, wetenschappelijk en in bijna alle kunstuitingen. In de levensloop van degenen die in deze periode op de voorgrond traden, komt de vaak felle confrontatie tot uiting tussen het oude en het nieuwe: tussen revolutie en restauratie, tussen verlichting en orthodoxie, tussen neoclassicisme en romantiek. Ondanks alle diversiteit geeft juist dit conflict aan hun levensloop een bijzondere overeenkomst, een eigen identiteit.

In BWN 1780-1830 zijn personen opgenomen, die niet of onvoldoende – zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin – zijn beschreven in de bestaande biografische woordenboeken. Zo zal men er geen vrouwen of predikanten en protestantse theologen aantreffen, omdat die reeds in hun ‘eigen’ naslagwerken van een lemma zijn voorzien. Verder zijn ook vorstelijke personen, ‘kolonialen’, buitenlanders en – voor de periode van het Verenigd Koninkrijk (1815-1830) – Zuid-Nederlanders buiten beschouwing gelaten.

Met uitsluiting van deze categorieën zijn, na raadpleging van deskundigen, personen geselecteerd die een (nieuwe) minibiografie verdienen. Daarbij werd er naar gestreefd deze zo gelijkmatig mogelijk te spreiden over zowel deelperioden – Patriottentijd en Restauratie (1780-1787-1795), Bataafse Tijd (1795-1806), Franse Tijd (1806-1814) en Verenigd Koninkrijk (1814-1830) – als terreinen van maatschappelijke activiteit.

BWN 1780-1830 werd begin 2012 afgesloten met een bestand dat ruim zeventig levensschetsen telt.

 

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.