Historici.nl

Biografisch Woordenboek van Nederland: 1880-2000

Naar de resource

 

Het Biografisch Woordenboek van Nederland (BWN) 1880-2000 is een wetenschappelijk naslagwerk. Hierin zijn korte levensbeschrijvingen opgenomen van personen die aan het einde van de negentiende eeuw en in de twintigste eeuw in Nederland of in zijn overzeese gebiedsdelen op enigerlei wijze van betekenis zijn geweest. Ook buitenlanders die zich hier hebben onderscheiden en Nederlanders die in het buitenland naam hebben gemaakt, worden in beginsel van een minibiografie voorzien. Deze biografieën in miniformaat zijn geschreven door een groot aantal deskundige auteurs.

Tussen 1979 en 2008 zijn van BWN 1880-2000 zes gedrukte delen verschenen, met in totaal 2071 minibiografieën. Deze delen kunnen worden geraadpleegd in de meeste openbare bibliotheken en in de studiezalen van archieven. Ook zijn ze via de boekhandel of rechtstreeks via het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis te bestellen

Sinds 2002 zijn alle levensbeschrijvingen uit de zes gedrukte delen van BWN 1880-2000 gratis te raadplegen via de website van het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. De teksten van de genoemde biografieën zijn door middel van meervoudige zoek- en selectiemogelijkheden toegankelijk gemaakt. Daarmee kan niet alleen worden gezocht naar één biografie op persoonsnaam, maar is het ook mogelijk groepen biografieën te selecteren met vaste zoektermen (geslacht, geboorte- of sterfjaar, beroep) of met woorden die voorkomen in de teksten.

Eind 2008 kwam met het verschijnen van deel 6 een einde aan BWN 1880-2000. Dit geldt zowel voor de gedrukte als voor de digitale versie. Aan het hier beschikbaar gestelde bestand zullen – met andere woorden – geen nieuwe biografieën worden toegevoegd.

 

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.