Historici.nl

Briefwisseling tussen Simon van Slingelandt en Sicco van Goslinga 1697-1731

Naar de resource

Bewerkt door W.A. van Rappard (jaar van publicatie: 1978)

 

Simon van Slingelandt (1664-1736), groeide op in een adellijke regentenfamilie en was een achterneef van de gebroeders De Witt. In de laatste jaren van zijn leven was Van Slingelandt thesaurier-generaal van de Unie (1725-1727) en raadpensionaris van Holland (1727-1736). Daarvoor was hij 35 jaar werkzaam als secretaris van de Raad van State (1690-1725). De ambitieuze en scherpzinnige Van Slingelandt maakte bij de Raad van State kennis met de Friese bestuurder Sicco van Goslinga (1664-1731), die een vriend van hem zou worden. Tijdens de Spaanse Successieoorlog was Van Goslinga gedeputeerde te velde (vertegenwoordiger van de Staten-Generaal bij het Staatse leger). Na de Vrede van Utrecht werd Van Goslinga ambassadeur aan het Franse hof te Versailles. Ook was hij van 1688 tot aan zijn dood grietman van Franekeradeel. Zowel Van Slingelandt als Van Goslinga poogde de weeffouten in het staatsbestel van de Republiek te verbeteren. Hun briefwisseling, waarvan veel verloren is gegaan, is met name politiek van aard. Het merendeel van de bewaard gebleven correspondentie bevindt zich in het huisarchief Twickel te Delden. De overige brieven liggen in het Nationaal Archief te Den Haag.

 

 

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.