Historici.nl

Bronnen tot de geschiedenis van de handel met Frankrijk tot 1585

Naar de resource

Verzameld en uitgegeven door Z.W. Sneller, W.S. Unger, M.A. Drost (jaar van publicatie: 1930-1989)

 

Deze uitgaven documenteren de handel en scheepvaart tussen de noordelijke Nederlanden en het westen van Frankrijk in de vijftiende en zestiende eeuw (vóór ca. 1400 zijn de bronnen schaars). Het gepubliceerde materiaal is zeer divers van aard en omvat onder meer oorkonden, rekeningen, stedelijke keuren, rechterlijke vonnissen en notariële akten.

De bronnen uit deel 1 geven in hoofdzaak kwalitatieve gegevens over de handel, in veel mindere mate kwantitatieve. Bij het onderzoek is materiaal verzameld in Nederlandse, Franse, Belgische, Engelse en Duitse archiefbewaarplaatsen. De documenten zijn deels samengevat in modern Nederlands, deels getranscribeerd. De publicatie bevat in de bijlagen enige statistische gegevens over scheepvaart en handel tussen Franse en Zeeuwse havens, voornamelijk uit de zestiende eeuw. Deel 1 bevat indices op personen, zaken en plaatsnamen. Afgezien van een klein supplement (1942) is de reeks niet voortgezet.

Wel zijn in deel 2, een afzonderlijke uitgave, notariële akten uit La Rochelle (1423-1585) en Bordeaux (1470-1520) gepubliceerd. Het betreft akten over de handel met, en scheepvaart op de noordelijke Nederlanden. Vanuit La Rochelle werd vooral zout en wijn verhandeld, vanuit Bordeaux wijn en wede (een plant waaraan men kleurstof onttrok). De akten documenteren deze handel, meestal in de vorm van contracten tussen handelaren en schippers. De bevrachtingscontracten specificeren de lading, de bestemming en leggen verder bijzondere afspraken tussen de contractanten vast. Alle bewaard gebleven akten waarin Nederlandse persoons- of plaatsnamen voorkomen, worden in deze publicatie in extenso afgedrukt. Deel 2 bevat indices op personen, zaken, plaats- en scheepsnamen en levert een belangrijke aanvulling op deel 1.Voor dat deel konden de notariële archieven uit La Rochelle niet worden geraadpleegd. Wel die van Bordeaux, maar daaruit is slechts een klein aantal akten (in verkorte vorm of in samenvatting) door de toenmalige bewerker gepubliceerd.

 

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.