Historici.nl

Bronnen tot de geschiedenis van Middelburg in den landsheerlijken tijd

Naar de resource

Uitgegeven door W.S. Unger (jaar van publicatie: 1923-1931)

 

Bij haar streven een samenvattende publicatie uit te geven, “die de voornaamste bescheiden over de bestuursinrichting en administratie eener stad, over haar leven en verkeer samenbrengt in een vast verband”, koos de Commissie van Advies voor ’s Rijks Geschiedkundige Publicatiën uiteindelijk voor Middelburg. Die keuze was vooral ingegeven door de omstandigheid dat de documentaire bronnen voor deze Zeeuwse stad in overvloed aanwezig waren (de stadsrekeningen bijvoorbeeld waren vanaf 1365 nagenoeg volledig bewaard), maar dat deze bronnen nog nauwelijks waren uitgegeven – laat staan onderwerp waren geweest van gedegen studie. Dat de keuze voor Middelburg achteraf ook om een andere reden een gelukkige is geweest, werd duidelijk toen tijdens de Tweede Wereldoorlog het indrukwekkende stadsarchief van Middelburg geheel in vlammen opging. De drie delen Bronnen tot de geschiedenis van Middelburg in den landsheerlijken tijd zijn daardoor van onschatbare waarde geworden voor het onderzoek naar Middelburg, Walcheren en Zeeland in de 13e tot en met de 16e eeuw. W.S. Unger bewerkte het omvangrijke materiaal, dat binnen een decennium werd gepubliceerd. Deel I (1923) bevat de bronnen over bestuur, recht en rechtspraak, kerkelijke zaken en armenzorg, de algemene geschiedenis van de stad en de verhouding tot haar omgeving; in deel II (1926) staan de stukken ter toelichting van de ontwikkeling van de stedelijke financiën centraal; deel III (1931) ten slotte documenteert de bronnen voor de economische geschiedenis van de stad.

 

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.