Historici.nl

Dagboeken van Egbert Alting 1553-1594

Naar de resource

Uitgegeven door W.J. Formsma en R. van Royen (jaar van publicatie: 1964)

 

Deze bronnenuitgave bevat een omvangrijke selectie uit het dagboek van Egbert Alting, eerste secretaris van de stad Groningen in de tweede helft van de 16e eeuw.

Het dagboek bevat aantekeningen uit de jaren 1553-1594, met een hiaat voor de periode 1566-1569. De inhoud is in drie categorieën in te delen: informatie over rechterlijke zaken, informatie over bestuurszaken en informatie van allerlei aard, waaronder familieaangelegenheden. Bij het definitief vaststellen van de criteria voor de uitgave werd besloten van de eerste categorie alleen de belangrijkste aantekeningen op te nemen; van de tweede en derde categorie zijn alle aantekeningen opgenomen.

Het dagboek is een belangrijke bron voor de geschiedenis van Groningen, omdat het laat zien hoe de politieke verhoudingen binnen het stadsbestuur lagen en hoe de relatie tussen de Stad en de Ommelanden in deze periode verslechterde en eindigde in de vorming van een eigen Ommelander bestuur. Belangrijke twistpunten waren de bevoegdheid van de Hoofdmannenkamer voor de rechtspraak in eerste en tweede aanleg en de uitoefening van het stedelijk stapelrecht. Deze bepaalden in sterke mate de keuzes in het begin van de Nederlandse Opstand: de Stad voor de Spanjaarden, de Ommelanden voor de opstandelingen. Met de Reductie van Groningen in 1594 werd de eenheid van het gewest Groningen binnen de Republiek weer hersteld. De uitgave bevat een verklarende woordenlijst en wordt ontsloten door indices op persoonsnamen, plaatsnamen en onderwerpen.

 

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.