Historici.nl

De Tachtigjarige Oorlog. Opstand en strijd in de Nederlanden (ca. 1550-ca. 1650)

Naar de resource

Redactie: Anton van der Lem en Judith Pollmann

Deze website biedt bronnen en teksten over de Nederlanden in de zestiende en zeventiende eeuw, voor zowel vakgenoten als een breed publiek. De website is ontwikkeld door de Universiteit Leiden. De initiatiefnemers wilden de Tachtigjarige Oorlog uitdrukkelijk niet vanuit een eng Noord-Nederlands perspectief bestuderen en betrokken in het onderzoek daarom ook de Zuidelijke of koninklijke Nederlanden, inclusief de gewesten en steden die nu in Frankrijk liggen (Valenciennes, Rijsel, Douai).  De samenstellers stond daarnaast een interdisciplinaire aanpak voor ogen: een bestudering van de Opstand met aandacht voor de politieke, sociale, economische en culturele aspecten. De bronnen en teksten worden in verschillende talen aangeboden.

Het materiaal is gerangschikt naar de taal waarin het is verschenen: de Nederlandstalige bronnen staan op het Nederlandstalige deel van de website, De Franstalige teksten op de Franstalige website, enzovoorts. De website biedt verder onder meer een overzicht van personen die een belangrijke rol speelden in de Tachtigjarige Oorlog. Ook zijn er spreuken en zegswijzen met toelichtingen te vinden en bevat de website een lijst van geschiedschrijvers met een korte biografische schets en de mogelijkheid te zoeken op plaatsen of landen, waarna de belangrijkste literatuur over dat gebied te vinden is.

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.