Historici.nl

Johan van Oldenbarnevelt. Bescheiden betreffende zijn staatkundig beleid en zijn familie 1570-1620

Naar de resource

Uitgegeven door S.P. Haak en A.J. Veenendaal (jaar van publicatie: 1934-1967)

 

De driedelige uitgave van de bescheiden van Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619) heeft tot doel alle stukken van belang voor het leven en werk van de landsadvocaat van Holland bijeen te brengen. De ruime opzet weerspiegelt zich in het opgenomen materiaal. In de eerste plaats betreft dit de particuliere en officiële correspondentie, zowel aan hem gericht als door hem geschreven. Verder wordt aandacht besteed aan de door Oldenbarnevelt ontworpen of geannoteerde staatsstukken in de ruime zin van het woord, zoals commissies, instructies, memories en gezantschapsverbalen. Tot slot komen soortgelijke stukken die aan hem gericht waren ook voor opname in aanmerking. De uitgave biedt niet alleen inzicht in het werk van Oldenbarnevelt, maar ook gegevens over zijn familie. De bescheiden zijn bovendien te beschouwen als een interessante bron voor de geschiedenis van de late 16e en de vroege 17e eeuw in Nederland.

De uitvoerige correspondentie met François van Aerssen is in het tweede en derde deel niet meer opgenomen. In de regel is ernaar gestreefd de documenten integraal weer te geven, behalve in bepaalde gevallen waar enige inkorting wenselijk was.

 

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.