Historici.nl

National Accounts of the Netherlands, 1800-1913

Naar de resource

Deze website ontsluit een dataset met gegevens over de economische ontwikkeling van Nederland in de negentiende en twintigste eeuw. In 1990 ontving economisch historicus Jan Luiten van Zanden van NWO een subsidie voor het onderzoeksprogramma ‘Reconstructie nationale rekeningen van Nederland en de analyse van de ontwikkeling van de Nederlandse volkshuishouding 1800-1940’. De resultaten van het onderzoek maakten inzichtelijk hoe productie, inkomen en bestedingen zich tussen 1800 en 1940 in Nederland ontwikkelden. Eén van de belangrijkste conclusies uit het onderzoek is dat de welvaart tijdens de industriële revolutie eerst afnam, terwijl er toch veel harder en langer werd gewerkt dan daarvoor. Pas vanaf het midden van de negentiende eeuw begon de welvaart te stijgen. Om de bronnen die tijdens het onderzoek werden bestudeerd beschikbaar te maken voor andere onderzoekers is deze website opgezet door het N.W. Posthumus Instituut van de Universiteit Leiden. Via de functie ‘Source Files’ zijn alle gegevens te downloaden. De dataset die wordt aangeboden is opgeslagen bij Data Archived and Networked Services. De website bevat verder een lijst van publicaties die op basis van de dataset tot stand is gekomen, het uiteindelijke onderzoeksrapport en links naar gerelateerde onderzoeksprogramma’s in het buitenland.

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.