Historici.nl

Netwerk Oorlogsbronnen

Naar de resource

Oorlogsbronnen.nl is het startpunt voor iedereen die meer wil weten over de Tweede Wereldoorlog in Nederland. De geschiedenis van de oorlog ligt verscholen in miljoenen originele foto’s, objecten, brieven, administraties, dagboeken, affiches, krantenberichten, filmbeelden, et cetera. Deze ‘stille getuigen’ zijn afkomstig uit de verspreide collecties van honderden archiefinstellingen, musea, herinneringscentra en bibliotheken in binnen- en buitenland. Op Oorlogsbronnen.nl wordt het beschikbare oorlogserfgoed van meer dan 250 organisaties aan elkaar gekoppeld rondom gebeurtenissen, plaatsen, mensen en thema’s. Oorlogsbronnen.nl vormt zo een centrale online toegang tot originele bronnen, informatie en kennis over de Tweede Wereldoorlog.

Oorlogsbronnen.nl is ontwikkeld en wordt beheerd door Netwerk Oorlogsbronnen (NOB), een samenwerkingsverband bestaande uit tientallen deelnemende organisaties. Netwerk Oorlogsbronnen heeft tot doel de verspreide bronnen over en uit de Tweede Wereldoorlog in het toenmalig Koninkrijk der Nederlanden, digitaal beter vindbaar en bruikbaar te maken. NOB wordt gefinancierd door het Ministerie van VWS en krijgt een bijdrage van het Vfonds.

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.