Historici.nl

Repertorium van egodocumenten van Noord-Nederlanders uit de negentiende eeuw

Naar de resource

Samengesteld door Hans de Valk met medewerking van Gerard Schulte Nordholt

 

“Egodocumenten” is de verzamelnaam voor een genre teksten, waarin het persoonlijke leven en perspectief van de auteur vooropstaat: dagboeken, autobiografieën, memoires, reisverslagen, bekeringsgeschiedenissen en dergelijke. Voor de periode tot 1814 verschenen in 1993-1996 twee repertoria van Nederlandse egodocumenten en reisverslagen als resultaat van een NWO-onderzoeksproject onder leiding van dr. R.M. Dekker van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Dit vervolgproject heeft als doel opsporing, catalogisering en nadere ontsluiting van egodocumenten uit de 19e eeuw (1813-1914).
Er worden enkele formele criteria gehanteerd voor het opnemen van teksten: de tekst of een deel daarvan moet binnen de onderzoeksperiode vallen; het geboortejaar van de auteur mag niet later liggen dan 1900. Als gevolg hiervan bestrijken de resultaten van het onderzoek in feite een periode die zich kan uitstrekken van de late 18e eeuw tot na het midden van de 20e. De documenten worden ontsloten op diverse variabelen.

De opsporing van het gedrukte materiaal (inclusief de reisverslagen), waarvan het aantal in de loop van de onderzoeksperiode snel toeneemt, is door het Huygens ING uitgevoerd. Het ligt in de bedoeling de resultaten van beide deelprojecten geïntegreerd toegankelijk te maken en zo mogelijk uit te breiden met de eerder verschenen repertoria.
Het repertorium van in handschrift overgeleverde egodocumenten wordt aan de Erasmus Universiteit Rotterdam uitgevoerd. De voorlopige resultaten zijn inmiddels beschikbaar op: www.egodocument.net/repertorium.

Het deelproject Repertorium van in druk verschenen Nederlandse egodocumenten, 1813-1914 is voltooid. De titels van bijna vijfduizend gedrukte teksten zijn verzameld, in veel gevallen van nadere gegevens voorzien en opgeslagen in een elektronische databank. Dit bestand kan op verschillende manieren worden doorzocht, bijvoorbeeld op auteursnaam, soort tekst, geografische bestemming en periode waarop de tekst betrekking heeft.

Hoewel verschillende opsporingsmethoden zijn gebruikt, kan het project niet de pretentie hebben alle gedrukte egodocumenten te hebben opgespoord. Bovendien was het niet mogelijk bij het bewerken van de onderzoeksresultaten alle vijfduizend gedrukte teksten afzonderlijk te bestuderen. Daarom kunnen gedrukte teksten die opname zouden verdienen, in het repertorium ontbreken, terwijl wel opgenomen teksten misschien geen echte egodocumenten zijn. Aanvullingen en correcties zijn daarom bijzonder welkom en kunnen via het reactieformulier worden doorgegeven. Zij kunnen naderhand in het repertorium worden verwerkt.

 

 

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.