Historici.nl

Romeinsche bronnen voor den kerkelijk-staatkundigen toestand der Nederlanden in de 16e eeuw

Naar de resource

Verzameld door Gisb. Brom en A.H.L. Hensen

Deze bronnenpublicatie is de eerste in een serie die vanuit het centrum van de katholieke kerk de positie en situatie van de katholieken in de Noordelijke Nederlanden documenteert. Dit eerste deel bestrijkt de 16e eeuw (1521-1592), waarin de Reformatie in de Nederlanden doordrong en dankzij de opstand tegen Spanje vaste voet kreeg. Nadat in 1559 de bisschoppelijke hiërarchie was ingesteld, werd deze in 1592 door “Rome” weer opgeheven. De Nederlanden werden hierdoor een missiegebied, geleid door een apostolisch vicaris.

De historicus Gisbert Brom zette de publicatie op. Zij is afgerond door A.H.L. Hensen, die de in totaal 951 documenten in een kerkelijk en een staatkundig deel splitste. De in het Latijn of Italiaans gestelde stukken, veelal brieven, zijn gedateerd en voorzien van een samenvatting. Het merendeel van de opgenomen stukken berust in de diverse collecties van het Vaticaans Archief. Daarnaast bevat de uitgave ook papieren van Ottavio Mirto Frangipani afkomstig uit de Nationale Bibliotheek te Napels. Frangipani was vanaf 1587 pauselijk vertegenwoordiger of nuntius voor Neder-Duitsland, de Rijnstreek en de Nederlanden met als standplaats Keulen.

Vaak wordt in deze uitgave naar Broms eigen Archivalia in Italië, I-III (‘s-Gravenhage 1908-1914) verwezen. De uitgave wordt ontsloten door indices op persoonsnamen, plaatsnamen en zaken.

 

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.