Historici.nl

Romeinsche bronnen voor den kerkelijken toestand der Nederlanden onder de apostolische vicarissen 1592-1727

Naar de resource

Uitgegeven door J.D.M. Cornelissen, R.R. Post en P. Polman

Deze selectieve bronnenuitgave documenteert de periode waarin de katholieken in de Noordelijke Nederlanden werden bestuurd door apostolisch vicarissen. De publicatie is chronologisch in vier delen opgesplitst: 1592-1651, 1651-1686, 1686-1705, 1706-1727. In geografisch opzicht bestrijkt zij de Republiek der Verenigde Nederlanden, het bisdom Roermond en het vicariaat ‘s-Hertogenbosch.

Het is de periode waarin de Republiek als missiegebied wordt beschouwd: de “Hollandse Zending”. De uitgave geeft een indruk hoe bijvoorbeeld vanuit “Rome” werd gereageerd op de opkomst en verspreiding van het Jansenisme en het verzet van Jezuïeten tegen deze beweging. Ook geeft het informatie over het Utrechts Schisma en de oprichting van de Oud-katholieke kerk door aanhangers van de in 1704 door de paus afgezette apostolisch vicaris Petrus Codde.

Uitsluitend documenten van kerkelijke aard worden beschreven, ruim 4000 in totaal. Zij zijn gedateerd en worden deels volledig, deels samengevat weergegeven. Ook staan documenten in een annotatie vermeld. De belangrijkste vindplaatsen zijn in Rome diverse fondsen uit het Vaticaans archief, de Vaticaanse bibliotheek en uit het archief van de congregatie “de Propaganda Fide”. De uitgave wordt ontsloten door indices op persoonsnamen, plaatsnamen en zaken.

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.