Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#erfgoed
#scheepvaart
#onderwijs
#archieven
#kolonialisme
#Tweede Wereldoorlog
#recht
#gender
#inclusiviteit
#slavernij
#natuur en milieu

The dispatches of Thomas Plott (1681-1682) and Thomas Chudleigh (1682-1685). English envoys at The Hague

Naar de resource

Bewerkt door Frederick Arnold Middlebush (jaar van publicatie: 1926)

 

Een geheime overeenkomst (1681) tussen de Engelse koning Karel II en Lodewijk XIV van Frankrijk betekende een ommekeer in de toenmalige Engelse buitenlandse politiek. In ruil voor financiële middelen staakte Karel II zijn verzet tegen Lodewijk XIV. Engeland zou zich tijdens de toenemende Franse agressie in Europa zo afzijdig houden als mogelijk was zonder argwaan te wekken bij andere staten. Deze politiek vereiste dat onder andere in Den Haag de gezant Henry Sidney werd teruggeroepen en vervangen door respectievelijk Thomas Plott (1681-1682) en Thomas Chudleigh (1682-1685).

De tekstuitgave beoogt inzicht te geven in de betrekkingen tussen Engeland en de Republiek der Verenigde Nederlanden, vooral in Karels pogingen om Franse territoriale claims betreffende de Zuidelijke Nederlanden geaccepteerd te krijgen.

Hiertoe zijn in chronologische volgorde en voorafgegaan door korte samenvattingen gepubliceerd: de rapportages van respectievelijk Plott en Chudleigh aan Secretary of State Conway en zijn secretaris Blathwayt; aan Conways opvolger Sunderland en Secretary Jenkins en de instructies van Conway aan Chudleigh. Memoranda en resoluties, gewisseld tussen de Engelse, Franse en Nederlandse regeringen zijn opgenomen in een appendix.

De uitgave is van belang voor de kennis van de bilaterale betrekkingen met Engeland, de onderlinge verhoudingen binnen de Republiek en kan tevens worden gezien als aanvulling op de uitgave van de Correspondentie van Willem III en van Hans Willem Bentinck.

 

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.