Historici.nl

Gepubliceerd op 17-12-2020

Stichting Haags Historisch Museum Lid Raad van Toezicht

Stichting Haags Historisch Museum bestaat uit het Haags Historisch Museum en Museum de Gevangenpoort, beide gelegen aan de Hofvijver in Den Haag. Het Haags Historisch Museum verrijkt, boeit en inspireert mensen met de geschiedenis en het erfgoed van Den Haag. Het Museum de Gevangenpoort betrekt een breed publiek bij de geschiedenis van het strafrecht in Nederland.

Het Haags Historisch Museum zit middenin een vernieuwingsslag. Het museum heeft een ambitieus plan ontwikkeld voor de modernisering van de presentaties, de renovatie van het museumgebouw en het versterken van de organisatie. Een plan dat de komende jaren stap voor stap zal wordt geïmplementeerd.

In verband met aflopende zittingstermijnen zoekt de Stichting Haags Historisch Museum per 1 april 2021:

Lid Raad van Toezicht

gemiddeld vijf vergaderingen per jaar (onbezoldigde functie)

De Raad van Toezicht controleert en houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de Stichting. Ook stimuleert en adviseert de Raad de directie bij de voorbereiding en uitvoering van het beleid. Een Raad met een rijke diversiteit aan leden is sterker en effectiever. Om die reden streeft de Raad naar een goede balans tussen leeftijd, geslacht, ervaring en culturele achtergrond van zijn leden. De Raad bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven personen. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. De Raad vergadert gemiddeld vijf keer per jaar. De leden worden benoemd voor een zittingsduur van maximaal twee termijnen van vier jaar.

We roepen belangstellenden op te reageren vooral als zij voldoen aan de volgende twee kenmerken:

  • een jurist die ook over andere juridische onderwerpen kan adviseren buiten de eigen expertise;
  • een multiculturele achtergrond.

Voor alle leden van de Raad van Toezicht gelden verder de volgende eisen:

  • toepassen code culturele diversiteit;
  • toepassen governance code cultuur;
  • beschikken over relevante bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring;
  • beschikken over een voor de museale wereld relevant netwerk (politiek, cultuur, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties) en bereid zijn dit in te zetten voor de Stichting;
  • affiniteit met de missie en strategie van beide musea en met (de geschiedenis van) Den Haag.

Sollicitaties
Stuur u uw reactie met motivatie en CV gaarne per email uiterlijk 15 januari 2021 naar info@elsjacobs.nl. U kunt via dit mailadres ook het Kader Bestuur en Toezicht Stichting Haags Historisch Museum opvragen. Selectiegesprekken zijn gepland op vrijdag 29 januari 2021.

Informatie
Voor inhoudelijke informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de voorzitster van de Raad van Toezicht, mevr. dr. E. M. Jacobs, tel. 06 – 1822.6592.

Solliciteer!

Meer informatie: www.haagshistorischmuseum.nl & www.gevangenpoort.nl.

Maritiem Museum Rotterdam| Leden Raad van Toezicht
Door Redactie Historici.nl
Stichting Haags Historisch Museum: Conservator
Door Redactie Historici.nl
Nationaal Monument Oranjehotel| Bestuursleden
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.