Historici.nl

Gepubliceerd op 29-06-2016

Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45 – Programmadirecteur

De Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45 (SMH) is het samenwerkingsverband van 14 grotere oorlogs- en verzetsmusea en herinneringscentra in Nederland. De stichting heeft als doel de versterking van de deelnemende instellingen die op hoog niveau de geschiedenis van WOII aan een breed publiek presenteren. Ze initieert, ondersteunt en faciliteert haar leden, en wil in toenemende mate kennis delen met de gehele oorlogserfgoedsector.

De stichting maakt sinds kort onderdeel uit van een Platform dat gezamenlijk de landelijke infrastructuur met betrekking tot de herinnering WOII wil versterken. In dit Platform neemt de SMH, samen met het NIOD en het Nationaal Comité 4 en 5 mei, een spilfunctie in.

SMH streeft naar de implementatie van het Position Paper 2015 en de uitvoering van de voornemens van het platform Versterking Infrastuctuur Herinnering WO II en wil daartoe een programmadirecteur aanstellen voor een periode van beperkte duur. Deze functionaris wordt aangestuurd door het Dagelijks Bestuur en zal bij de uitvoering van de werkzaamheden worden ondersteund door werkgroepen, projectgroepen en in voorkomende gevallen ook van projectmedewerkers op tijdelijke basis.

Voor de verdere professionalisering en uitbouw van de SMH alsmede de coördinerende taken en de invulling van de spilfunctie binnen het Platform, zoekt de SMH een:

Programmadirecteur

De werkzaamheden
De programmadirecteur heeft tot taak:

 • het vertegenwoordigen van de SMH in voorkomende relevante situaties
 • het deelnemen aan het periodiek overleg met de leden van de SMH om de gestelde doelen te realiseren
 • het voeren van aanvullend overleg met genoemde leden en deelnemers van het sector-brede platform op directieniveau
 • het initiëren en faciliteren van vakmatig periodiek overleg o.a. op het terrein van educatie en collectie(beheer)
 • het (doen) realiseren van sector-brede projecten zoals tentoonstellingen en manifestaties
 • het afstemmen van het themaprogramma met de platformleden en het voorbereiden van het SMH-aandeel in dat programma
 • het verwerven van draagvlak en subsidies om de implementatie van het Position Paper verder mogelijk te maken
 • het (doen) verrichten van alle hieruit voortvloeiende of hieraan gerelateerde werkzaamheden; inclusief het leiden van projecten
 • het inrichten van een flexibele werkorganisatie die bovenstaande taken succesvol kan uitvoeren in lijn met het Position Paper 2015
 • het rapporteren aan het Dagelijks Bestuur respectievelijk Algemeen Bestuur van SMH hierover, waarbij de frequentie bepaald wordt in gezamenlijk overleg tussen partijen

Functie-eisen
De SMH 40-45 zoekt een kandidaat die:

 • ruime werkervaring heeft op één van de voor deze specifieke functie, dan wel voor de sector specifieke, werkterreinen (te denken valt aan educatie, museale ervaring, marketing/communicatie-ervaring)
 • beschikt over kennis van en ervaring met projectmanagement en projectfinanciering
 • aantoonbare affiniteit heeft met de thematiek van de bij SMH-aangesloten instellingen
 • zich bewust is van de historische en actueel-maatschappelijke relevantie van de sector en het soms complexe krachtenveld waarbinnen de SMH 40-45 opereert
 • snel kan schakelen tussen strategie en uitvoering
 • over aantoonbare leidinggevende kwaliteiten beschikt, gericht op motivering, enthousiasmering en een heldere, overtuigende aansturing van (tijdelijke) projectmedewerkers
 • stressbestendig is en flexibel opereert, en in voorkomende gevallen ook ’s avonds en/of in weekenden beschikbaar is

De programmadirecteur is zich bewust van de vertegenwoordigende aard van de functie, en is goed in staat om met uiteenlopende en soms tegenstrijdige belangen om te gaan. Hij/zij kan daarbij op een overtuigende wijze verbindend optreden.

Randvoorwaarden
De SMH zoekt een kandidaat die deze functie op basis van urendeclaratie vanuit een zelfstandige (zzp of anderszins) positie kan vervullen. Daarbij wordt uitgegaan van een beschikbaarheid van 20 uur/week. De werkplek kan in overleg worden bepaald. Er wordt daartoe een contract opgesteld voor bepaalde tijd; te weten twaalf maanden. Verlenging is mogelijk na evaluatie, wederzijdse tevredenheid en beschikbaarheid van financiering.

Wij bieden een boeiende, afwisselende werkomgeving op een historisch, educatief én maatschappelijk belangrijk werkterrein. De overeen te komen uurvergoeding is afhankelijk van leeftijd, werkervaring en opleiding.

Sollicitatie
Wij verwachten een sollicitatie (met CV en een korte motivatie) gericht aan mr. G.J. (Fred) de Graaf, voorzitter van Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45 , vóór 8 juli 2016. U kunt deze sturen naar secretariaat@smh-40-45.nl

Via de website is veel relevante informatie over Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45 en het werkveld in te zien. Het is niet mogelijk om telefonisch nadere informatie te vragen.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

www.smh-40-45.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.