Historici.nl

Gepubliceerd op 15-07-2019

Stichting Oude Groninger Kerken Directeur

De doelstelling van de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) is het in stand houden van historische kerkgebouwen in de provincie Groningen en het bevorderen van de belangstelling hiervoor en het gebruik ervan. De Groninger kerken zijn niet alleen waardevolle historische gebouwen, het zijn vanouds ook plaatsen van ontmoeting. Om de belangstelling voor en het gebruik van de kerken te bevorderen voert de SOGK een actief beleid op het terrein van publieksbereik en educatie.

Het werk van de stichting wordt uitgevoerd door een team van 16 medewerkers in samenwerking met ruim 600 vrijwilligers. Het kantoor is gevestigd in de stad Groningen, in één van de kerken van de stichting.

De SOGK heeft een platte professionele organisatie zonder hiërarchische structuur of managementteam. De operationele taken liggen bij het team van 16 medewerkers. Ook het faciliteren van Bijzondere Locaties Groningen BV (BLG), een volle dochteronderneming waarin de exploitatie van een beperkt aantal kerken is ondergebracht, wordt door het bureau verzorgd.

De stichting heeft op dit moment 91 kerken, twee synagogen, 58 kerkhoven en acht (vrijstaande) torens in haar bezit, en er komen er nog steeds bij. De SOGK zorgt voor gebouwen die veelal zes, zeven of soms zelfs acht eeuwen oud zijn. Dat is niet per se een gemakkelijke opgave. In de provincie is sprake van bevolkingskrimp en vergrijzing. Aardbevingen als gevolg van gaswinning beschadigen de kerken. Het behoud van het religieus historisch erfgoed is en blijft mede daardoor een stevige uitdaging.

De vrijwilligers van de stichting zijn voor het grootste deel actief in de Plaatselijke Commissies die verantwoordelijk zijn voor het gebruik van de kerken. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de stichting en vervult de statutair vastgelegde taak van toezichthouder op de uitvoering van het beleid door de directeur. Het bestuur wordt geadviseerd door de Raad van Advies en het Vrijwilligersplatform.

Boer & Croon Executive Search is op zoek naar een directeur voor Stichting Oude Groninger Kerken.

Directeur (1 fte)

Als gevolg van pensionering van de huidige directeur is de SOGK op zoek naar een opvolger. De directeur is als boegbeeld verantwoordelijk voor de algemene leiding en doorontwikkeling van de SOGK als vooraanstaande erfgoedorganisatie. Hij/zij is
tevens directeur van Bijzondere Locaties Groningen BV.

Samen met het bestuur, de medewerkers en de vrijwilligers geeft de directeur vorm aan het strategisch beleid. Hij/zij is verantwoordelijk voor de voorbereiding en de uitvoering van het beleid en heeft daartoe een, in het directiestatuut vastgelegd, ruim mandaat. De directeur draagt zorg voor het maatschappelijk draagvlak en de
financiële continuïteit van de organisatie. Hij/zij behartigt de externe contacten en
vertegenwoordigt de stichting bij samenwerkingspartners, overheden en andere
belanghebbenden. Hij/zij bouwt aan en participeert in diverse regionale en landelijke netwerken.

De SOGK zoekt een directeur met de volgende kwaliteiten:

 • is goed in staat om op inspirerende wijze een hoofdrol te vervullen in de verdere ontwikkeling van de stichting;
 • heeft een brede visie op de maatschappelijke functie van het (religieus) historisch erfgoed en weet deze te vertalen naar de gevolgen en de opgaven voor het beleid van de stichting;
 • zoekt actief samenwerking met verwante organisaties en staat daarbij voor het
  belang van het behoud en gebruik van het monumentaal historisch erfgoed;
 • bewaakt de huidige positieve beeldvorming van de stichting en kan goed omgaan met woordvoering naar de media;
 • staat tussen de mensen, is in staat om op alle niveaus (van politieke bestuurders tot vrijwilligers) vertrouwen en draagvlak te creëren;
 • heeft oog voor de balans tussen maatschappelijk en financieel rendement, weegt kansen en risico’s tijdig af;
 • is een leider met visie en resultaatgerichtheid; coacht, motiveert en inspireert;
  stuurt op een betrokken en mensgerichte manier en benut optimaal de eigen
  verantwoordelijkheid en kwaliteiten van de medewerkers en vrijwilligers.

Functie-eisen:

 • hbo-/academisch werk- en denkniveau;
 • affiniteit met (religieus) historisch erfgoed en monumentenbehoud;
 • visie op en ervaring in het verwerven van maatschappelijk draagvlak hiervoor;
 • ervaring met het onderhouden van (bestuurlijke) netwerken en
  samenwerkingsverbanden;
 • inzicht in overheidssubsidiëring en fondsenwerving;
 • bij de functie passende kennis en ervaring op het gebied van financiën, HRM en ICT.

Competenties en persoonlijkheid:

 • heeft een ondernemende en resultaatgerichte instelling, is vernieuwend, heeft een neus voor kansen en weet die te benutten;
 • is een verbindende persoonlijkheid, weet te inspireren en te enthousiasmeren;
 • is sociaal vaardig, communicatief open en helder, spreekt mensen aan op hun
  verantwoordelijkheden en komt ook zelf de gemaakte afspraken na;
 • is duidelijk, consistent, en daadkrachtig; durft knopen door te hakken;
 • hanteert een coachende stijl van leidinggeven, legt verantwoordelijkheden laag in de organisatie en geeft medewerkers ruimte en vertrouwen;
 • heeft goed oog voor personele aspecten, signaleert tijdig knelpunten en weet daar adequaat in te handelen;
 • heeft persoonlijke aandacht voor mensen (met name ook vrijwilligers en
  donateurs) en toont waardering voor hun inzet;
 • is maatschappelijk en bestuurlijk sensitief.

Arbeidsvoorwaarden
De cao-Woondiensten is op deze functie van toepassing. De honorering voor de directeur is passend bij de zwaarte van de functie.

Selectietraject
De Stichting Oude Groninger Kerken wordt in deze procedure begeleid door Boer & Croon Executive Management (Boer & Croon). Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt uiteindelijk een aantal kandidaten voor aan de SOGK. Daar vindt de verdere selectie plaats. De selectiecommissie bestaat uit de voorzitter, de vice-voorzitter en een lid van het bestuur, twee leden van de OR, een vertegenwoordiger van de Adviesraad en een vertegenwoordiger van het Vrijwilligersplatform. Vanuit Boer & Croon is Seerp Leistra adviseur van de commissie.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze websites: Boer & Croon Executive Search en www.groningerkerken.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.