Historici.nl

Gepubliceerd op 16-06-2021

UAntwerpen – Doctoraatsbursaal “Overvloed en onbehagen. Ongelijkheid in de Nederlandse materiële cultuur. Amsterdam, 1581-1780”

Voor het FWO-project “Overvloed en onbehagen. Ongelijkheid in de Nederlandse materiële cultuur. Amsterdam, 1581-1780“ zoekt het Centrum voor Stadsgeschiedenis van de Universiteit Antwerpen een doctoraatsbursaal voor vier jaar.

Waarover gaat het

Historisch onderzoek naar sociale ongelijkheid staat vandaag hoog op de agenda, en de inzichten in de lange-termijnveranderingen in inkomens- en vermogensongelijkheid zijn dan ook sterk toegenomen tijdens de voorbije jaren. Terwijl we al veel weten over de evolutie van inkomens- en vermogensongelijkheid, tasten we in het onderzoek naar de consumptie-ongelijkheid nog grotendeels in het duister. De centrale ambitie van dit project is om een essentiële bijdrage te leveren aan deze literatuur door de materiële ongelijkheid te bestuderen in Amsterdam tijdens de zogenaamde “Gouden Eeuw”. Hierdoor zal dit project leiden tot een beter begrip van een cruciale transitieperiode in de geschiedenis van de Europese materiële cultuur. Recent historisch onderzoek heeft de Republiek in de zeventiende eeuw immers aangewezen als geboorteplaats van een nieuwe, meer ‘moderne’ consumptiecultuur. Dankzij de opkomst en invloed van een groeiende stedelijke middenklasse, veranderde de aard van consumptie fundamenteel in deze periode. Luxeconsumptie zou zich immers geëmancipeerd hebben van de traditionele ‘oude luxe’, gericht op de bevestiging van sociale standsverschillen. In plaats van het reproduceren van sociale ongelijkheid, wordt de ‘nieuwe luxe’ die in deze periode ontstond geassocieerd met nieuwe middengroepen die voornamelijk streefden naar gerieflijkheid, huiselijkheid, en respectabiliteit (De Vries 2008). Dit project is de eerste grootschalige poging om deze hypothese empirisch te testen door het model over de Nederlandse stedelijke consumptiecultuur te verbinden met debatten over sociale en economische ongelijkheid in de vroegmoderne periode. Het is ook het eerste project dat de materiële cultuur in de belangrijkste stad van Nederland over twee eeuwen in kaart zal brengen.

Wat is het bredere kader?

Voor dit onderzoek bundelden verschillende historici hun krachten. De onthaalinstelling is de Universiteit Antwerpen (Bruno Blondé), die samenwerkt met de Vrije Universiteit Brussel (Wouter Ryckbosch), de Universiteit Utrecht (Maarten Prak) en het Massachusetts Institute for Technology (Anne McCants).

Functie

 • Je bereidt in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel een (dubbel)doctoraat voor rond de geschiedenis van de materiële cultuur en sociale ongelijkheid in het vroegmoderne Amsterdam.
 • Je neemt deel aan de Phd-opleiding van het N.W.Posthumus-instituut
 • Je publiceert tussentijdse resultaten als wetenschappelijk artikel of hoofdstuk in een boek, al dan niet in samenwerking met andere onderzoekers
 • Je neemt actief deel aan activiteiten van Aipril, HOST (Vrije Universiteit Brussel), het Centrum voor Stadsgeschiedenis en het Urban Studies Institute van de UA

Profiel

 • Je hebt een masterdiploma geschiedenis
 • Studenten in het laatste jaar van hun masteropleiding kunnen eveneens solliciteren
 • Je hebt belangstelling voor kwantitatief geïnspireerd onderzoek, maar ook het kwalitatieve onderzoek schrikt je niet af
 • Je bent een creatief onderzoeker die in staat is autonoom onderzoeksvragen te ontwikkelen binnen het bredere thema van dit onderzoeksproject
 • Ervaring in het domein van de sociaal-economische geschiedenis van de Middeleeuwen, Vroegmoderne tijd en/of Nieuwste Tijd strekt tot aanbeveling
 • Je kan je vloeiend uitdrukken in academisch Engels en Nederlands
 • Je kijkt er naar uit met originele bronnen te werken en je paleografische skills te verbeteren
 • Je kan zeer goede tot uitstekende studieresultaten voorleggen
 • Je gaat kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht te werk.
 • Je hebt een ‘open geest’ en je werkt graag en goed samen
 • Je onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij het facultaire en universitaire onderzoeksbeleid.

 Aanbod

 • Een voltijdse doctoraatsbeurs gedurende vier jaar
 • Beursbedrag berekend volgens de beursbedragen voor doctoraatsbeurzen als Bijzonder Academisch Personeel
 • Je bent hoofdzakelijk te werk gesteld op de Stadscampus van de UAntwerpen, een dynamische en uitdagende werkomgeving
 • Je brengt minstens een half jaar door aan de Vrije Universiteit van Brussel
 • Het onderzoek voorziet ook onderzoeksverblijven in Amsterdam en aan de Universiteit Utrecht
 • Voorziene startdatum is 1 oktober 2021 (maar kan in onderling overleg aangepast worden)

Solliciteren?

 • Je kan tot en met 15 juli voor deze vacature solliciteren via het online sollicitatieplatform van de Universiteit Antwerpen. Klik op de knop ‘Solliciteren’, vervolledig het online sollicitatieformulier en voeg zeker de volgende bijlagen toe: (1) een motivatiebrief, (2) je academisch cv met studieresultaten in Bachelor en Master, (3) alle aanvullende informatie die je noodzakelijk acht en (4) een pdf van je masterscriptie (indien al afgelegd).
 • De selectiecommissie zal zo snel mogelijk na de sollicitatiedeadline alle sollicitaties bekijken. Zodra er een beslissing genomen is, brengen we je op de hoogte en informeren we je over de volgende stappen in de selectieprocedure.
 • Bij vragen over het online sollicitatieformulier kan je de Frequently Asked Questions raadplegen of mailen naar jobs@uantwerpen.be. Bij inhoudelijke vragen over de functie kunt u contact opnemen met prof. dr. Bruno Blondé (bruno.blonde@uantwerpen.be)

De Europese Commissie bekroonde het HR-beleid van de Universiteit Antwerpen met de ‘HR Excellence in Research Award’. We zijn een duurzame, gezinsvriendelijke organisatie die maximaal in de groei van medewerkers investeert. We stimuleren diversiteit en hechten veel belang aan een inclusieve werkomgeving met gelijke kansen – ongeacht gender, functiebeperking, afkomst, levensbeschouwing, seksuele oriëntatie of leeftijd. Wij moedigen mensen met een diverse achtergrond en diverse eigenschappen aan om te solliciteren.

Solliciteer

Vacancy in Engelish

We are looking for a PhD-researcher for 4 years. Your research is part of the FWO-project “The embarrassment of riches? Inequality and the Dutch material culture. Amsterdam, 1581-1780”

The project 

At present, the historical study of social inequality ranks high on the research agenda, and in the past years our knowledge of changing income and wealth inequality has progressed significantly. The major ambition of this project is to contribute to a more balanced multidimensional view on social inequality by studying the material inequality in “Golden Age” Amsterdam. In so doing we will contribute to a deeper understanding of one of the critical transition periods in the history of European material culture. Recent historiography has credited the Dutch society of the seventeenth century for its pivotal role in the genesis of a new, allegedly more modern consumer culture. Thanks to the influence of the urban middling layers of society, the argument goes, the very nature of consumption changed in this era & area. When it comes to ‘material culture’ in the Netherlands luxury consumption is thought to have emancipated from conspicuous consumption, a luxury model which traditionally was associated with highly unequal societies. Rather than reproducing social inequalities, which ‘old luxury’ consumer patterns did, the ‘new luxuries’ targeted the middling sort of people and served multiple goals such as comfort, pleasure, respectability. This project is the first major attempt to empirically verify this hypothesis on Dutch urban consumerism by explicitly linking it to debates on social and economic inequality.

The research network

The project is firmly grounded in interuniversity cooperation. While the University of Antwerp, the Centre for Urban History is the main host Institution (Bruno Blondé), the collaboration includes the Vrije Universiteit Brussel (Wouter Ryckbosch), Utrecht University (Maarten Prak), as well as MIT – Massachusetts Institute for Technology (Anne McCants).

Job description

 • You prepare a joint doctoral thesis (with the Vrije Universiteit Brussel) on the history of material culture and consumption inequality in early modern Amsterdam 
 • You enroll in the PhD Training Program of the N.W.Posthumus-Institute
 • You will publish scientific articles/book chapters related to the research project. These publications can be co-authored with other researchers.
 • You participate in the activities of Aipril (The Antwerp Interdisciplinary Platform for Research into Inequality), HOST (Vrije Universiteit Brussel), the Centre for Urban History & the Urban Studies Institute of the University of Antwerp.

Profile and requirements

 • You hold a master degree in history 
 • Students in the final year of their degree are encouraged to apply as well
 • You are attracted to both, quantitative and qualitative research methods
 • You have the potential and the willingness to become an autonomous researcher
 • Experience in the field of economic and/or social history of the medieval, early modern or modern period is recommended.
 • You are fluent in academic English and Dutch 
 • You are looking forward to work with original sources and improve your palaeographic skills
 • You can submit outstanding academic results
 • You are quality-oriented, conscientious, creative and cooperative
 • You are open minded and cooperative
 • You have strong communication skills
 • Your academic qualities comply with the requirements stipulated in the university’s policy

What we offer

 • We offer a fully-funded 4-year Phd-Scholarship position 
 • Your monthly scholarship amount is calculated according to the scholarship amounts for doctoral scholarship holders on the pay scales for contract research staff (Dutch: Bijzonder Academisch Personeel, BAP) 
 • You will do most of your work at the UAntwerp City Campus in the dynamic and stimulating working environment of the Centre for Urban History
 • You will spend at least 6 months at the Vrije Universiteit Brussel
 • The research also implies research stays in Utrecht and Amsterdam
 • The planned start date is 1 October 2021 (or later).

Want to apply?

 • You can apply for this vacancy through the University of Antwerp’s online job application platform until 15 July 2021. Click on the ‘Apply’ button, complete the online application form and be sure to include the following attachments: (1) a motivation letter, (2) your academic CV with Bachelor and Master qualification (including grades or marks), (3) a separate statement explaining your motivation for the relevant vacancy and (4) a pdf version of your MA-thesis (if already available).
 • The selection committee will review all of the applications as soon as possible after the application deadline. As soon as a decision has been made, we will inform you about the next steps in the selection procedure. 
 • If you have any questions about the online application form, please check the frequently asked questions or send an email to jobs@uantwerpen.be. If you have any questions about the job itself, please contact prof.dr. Bruno Blondé (bruno.blonde@uantwerpen.be). 

 

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.