Historici.nl

Gepubliceerd op 30-05-2022

Uitreiking scriptieprijs 2021 van de Vereniging voor Landbouwgeschiedenis

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging voor Landbouwgeschiedenis op 18 mei j.l. is de winnaar van de Pim Kooij Prijs voor scripties bekend gemaakt. Deze prijs is bestemd voor studenten aan een Nederlandse universiteit die een masterscriptie hebben geschreven over plattelandsgeschiedenis in de brede betekenis van het woord. De prijs is door de interimvoorzitter Piet van Cruyningen uitgereikt aan Adrie Mulder voor zijn masterscriptie ‘Van dijken en sloten Een verkenning van de geschiedenis van rabattenbossen in de Graafschap’. Het is een gedegen én interdisciplinaire studie naar een bosbouw-technisch verschijnsel: rabattenbossen. Rabattenbossen zijn bossen aangelegd in nattere gebieden, waarbij greppels gegraven zijn om op de zo ontstane ruggen bomen te planten. Ze komen algemeen voor in de Nederlandse zandlandschappen.

Danktoespraak van winnaar Adrie Mulder

De auteur onderbouwt zijn stelling dat de aanleg van rabattenbossen twee eeuwen beslaat: de achttiende en negentiende eeuw. In de achttiende eeuw worden ze vooral gebruikt voor eikenhakhout en in de negentiende eeuw voor opgaand dennenbos. In de achttiende eeuw zijn het in beekdalen en in laagten gelegen hooilanden en weiden die omgezet worden in een rabattenbos; in de negentiende eeuw vooral woeste gronden en heide. In de achttiende eeuw dient het hakhout in De Graafschap vooral voor de winning van eek nodig voor de leerlooierijen met name in Zutphen. Later in de negentiende eeuw is het dennenbos nuttig voor de mijnbouw. In de twintigste eeuw maakt betere afwatering, het gebruik van kunstmest een ander grondgebruik van de beekdalen en voormalige natte heidegebieden mogelijk.
De geschiedenis van deze rabatbossen wordt in een breder internationaal kader geplaatst. Daarnaast is, naast het doorspitten van de primaire bronnen, ook veldwerk verricht. Daaruit bleek dat de door de grootgrondbezitters voorgeschreven werkwijze door de arbeiders naar eigen inzicht en op basis van opgedane ervaring werd aangepast. De jury was unaniem van mening dat deze scriptie door de interdisciplinaire en gedegen aanpak van het onderzoek de prijswinnende scriptie voor het jaar 2021 moest zijn. Mulder heeft besloten om het geldbedrag (1000 euro) dat verbonden is aan deze prijs, ten goede moet komen aan het Universiteitsfonds Wageningen ter ondersteuning van jonge onderzoekers.

 

Over de Pim Kooij Prijs voor masterscripties over plattelandsgeschiedenis

Het bestuur van de Vereniging voor Landbouwgeschiedenis heeft een scriptieprijs ingesteld. Deze prijs is bestemd voor studenten aan een Nederlandse universiteit, die een master scriptie hebben geschreven over plattelandsgeschiedenis in de brede betekenis van het woord. Te denken valt aan onderwerpen als: geschiedenis van de boerderijbouw, pachtverhoudingen, agrarische productiviteit, landbouwmechanisatie, ruilverkaveling, de coöperatieve beweging op het platteland, materiële en immateriële cultuur op het platteland, rurale bevolking, migratie en demografie, agrarische protestbewegingen, gewasveredeling, overheidssteun aan landbouw en platteland, historische geografie van rurale gebieden, landontginning, waterstaat, enzovoort.

De prijs is vernoemd naar Pim Kooij (1945-2016), oud-hoogleraar agrarische – en milieugeschiedenis aan Wageningen University & Research en oud-voorzitter van de VLG. De prijs wordt eenmaal per kalenderjaar toegekend en bedraagt € 1.000. Daarnaast zijn er maximaal drie eervolle vermeldingen beschikbaar van elk € 250.

Om in aanmerking te komen, dient de master scriptie geschreven te zijn aan een Nederlandse universiteit en goedgekeurd te zijn door de docent. Alle afstudeerrichtingen komen in aanmerking.

Een jury, bestaande uit dr. Janny Bloembergen-Lukkes (Open Universiteit), dr. Paul Brusse (Universiteit Utrecht) en dr. Anton Schuurman (Wageningen University & Research) zal de ingezonden scripties beoordelen. De uitslag wordt jaarlijks in februari bekend gemaakt. De prijs en de eervolle vermeldingen worden op de voorjaarsbijeenkomst van de vereniging uitgereikt.

Deelname

Scripties kunnen (met een samenvatting van maximaal 200 woorden) digitaal opgestuurd worden naar de secretaris van de Vereniging, dr. Janny Bloembergen-Lukkes: email jannybloembergen@gmail.com. Er kan doorlopend ingediend worden. De datum waarop de scriptie is goedgekeurd, bepaalt voor welk kalenderjaar de scriptie meedingt.

 

Doe mee met de scriptieprijs van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis
Door Redactie Historici.nl
Oproep: inzendingen J.R. Bruijn-prijs
Door Redactie Historici.nl
VNK Scriptieprijs 2021
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.