Historici.nl

Gepubliceerd op 06-12-2016

Update Historicidagen 2017 (Deadline voorstellen 15 januari!)

Je kan nog tot 15 januari een voorstel indienen voor de Historicidagen 2017. 

De Historicidagen zijn geïnspireerd door het voorbeeld van de Duitse Historikertage. Het is een driejaarlijks terugkerend evenement, waarvoor het KNHG als beroepsorganisatie voor historici het initiatief heeft genomen, en waarbij alternerend wordt samengewerkt met partners uit ons veld. Voor deze eerste aflevering, van 24 tot 26 augustus 2017, treedt de Universiteit Utrecht (Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis) op als gastvrouw en medeorganisator. Daarnaast is een breed netwerk van (kunst)historische organisaties betrokken.

Inhoudelijk draait het in deze eerste versie van de Historicidagen om het overschrijden van de grenzen tussen verschillende soorten geschiedbeoefening:

  • Beroepsmatig: samenwerkingsprojecten uit de praktijk van onderwijs, onderzoek en erfgoed. Daarbij valt onder meer te denken aan publiek-private samenwerkingen in de vorm van contractonderzoek, stageonderwijs of inhoudelijke en financiële verbindingen tussen musea en het bedrijfsleven.
  • Inhoudelijk: thema’s als globalisering, wereldgeschiedenis, transnationalisme, kosmopolitisme, grensverkeer en culturele uitwisseling, migratie, vluchtelingen.
  • Methodisch: samenwerking tussen (kunst)historici, archivarissen of geschiedenisdocenten en beoefenaars van vakgebieden als digital humanities, cultural studies en mediastudies, interdisciplinaire benaderingen die geschiedenis verbinden met methoden uit bijvoorbeeld de economie, antropologie of biologie.
  • Maatschappelijk: de ethische verantwoordelijkheden van historici in het culturele en politieke debat, bij de verwerking en het gebruik van het verleden. Denk bijvoorbeeld aan samenwerking tussen ‘amateurs’ en ‘professionals’ in de werelden van onderzoek en archieven en aan publiekshistorische projecten waarbij gezamenlijk inhoud en vorm aan het verleden wordt gegeven.

Deel je expertise, projecten, ideeën of vragen en stuur vóór 15 januari 2017 een voorstel naar de Programmacommissie. Je kunt een individueel paper indienen, maar je kunt ook als groep of organisatie een idee voor een hele parallelsessie inzenden. Studenten en aio’s kunnen posterpresentaties indienen.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.