Historici.nl

Gepubliceerd op 02-09-2014

Vacature: 4 promotieplaatsen KU Leuven

De Retoriek van Honger en Overvloed: de Belgische agro-voedselpolitiek 1918-1958

Voor de Onderzoeksgroep Moderniteit en Samenleving 1800-2000 (MoSa) en het Interfacultair Centrum voor Agrarische Geschiedenis (ICAG), Campus Leuven wordt gezocht naar TWEE DOCTORAATSBURSALEN m/v voor het onderzoeksproject “De Retoriek van Honger en Overvloed: de Belgische agro-voedselpolitiek, 1918-1958”

De onderzoeksgroep Moderniteit & Samenleving 1800-2000 (MoSa) bestudeert de politieke en sociale veranderingsprocessen die met de moderniteit worden geassocieerd in een Belgisch, Europees en mondiaal perspectief. De focus ligt op de geschiedenis van mobiliteit en mobilisering, politiek, kerken en religies. Het Interfacultair Centrum voor Agrarische Geschiedenis (ICAG) verricht multidisciplinair onderzoek naar de historische en recente mutaties in de landbouw, de rurale ruimte en de voedselketen.

Project

Eeuwenlang waren mensen voor hun voedselvoorziening afhankelijk van de lokale of regionale markt. Perioden van schaarste en honger wisselden af met momenten van overvloed. Vanaf de late negentiende eeuw namen de wereldwijde landbouwproductie, de internationale handel in voedingswaren en de voedingsindustrie een hoge vlucht. Voor de Europese regeringen was dit wennen: zij moesten hun agro-voedselpolitiek drastisch aanpassen aan de uitdagingen van de zich globaliserende markt.

Hoe deed België dit, een klein en dichtbevolkt land dat bijzonder marktgevoelig was? Dit project wil de sociale spanningen en politieke discussies blootleggen omtrent de vraag naar en het aanbod aan voedsel tijdens de cruciale maar nog onontgonnen ‘interimfase’ 1918-1958, dit wil zeggen tussen het negentiende-eeuwse voedselnationalisme en de intrede van België in de Euromarkt. In die interim periode werd het debat in regeringen, parlement, politieke partijen en belangengroepen van producenten en consumenten over ‘de volksvoeding’ (kwantiteit, kwaliteit, diversiteit en voedselveiligheid) sterk getekend door de twee wereldoorlogen de crisis van de jaren ’30 en de koude oorlog. Centraal in het onderzoek staan twee vragen: die naar de verschuiving van een nationale agro-voedselpolitiek naar een politiek van internationaal overleg en samenwerking, en die naar de verhouding tussen een boerenpolitiek en een consumentenpolitiek.

Het onderzoek zal steunen op Belgische bronnen en archieven van internationale instellingen en overlegorganen (Genève, Rome). Beide doctoraatsbursalen zullen elk een consistente deelperiode bestuderen, met de jaren 1930 als scharnier. VIa de presentatie van tussentijdse resultaten op internationale studiedagen en enkele publicaties zullen ze mee bijdragen tot het valoriseren van het project in het internationaal debat.

Profiel

 • je behaalde een master in de Geschiedenis (bij voorkeur Nieuwste Tijd) met zeer goede studieresultaten (minimum onderscheiding)
 • je hebt een sterke belangstelling voor politieke en sociale geschiedenis
 • je wil graag innovatief historisch onderzoek verrichten, ook in buitenlandse archieffondsen, en een doctoraat behalen
 • je werkt resultaatgericht en graag in teamverband (afbakening van deelperiodes, methodologie en vorderingen worden in team besproken); je engageert je om onderzoeksresultaten te valoriseren via deelname aan colloquia en publicaties
 • je hebt een goede kennis van het Nederlands, Frans en Engels en beschikt over sterke communicatieve vaardigheden, mondeling en schriftelijk

Aanbod

 • aan TWEE personen een voltijdse tewerkstelling als doctoraatsbursaal gedurendemaximaal vier jaar, te beginnen met een proefperiode van één jaar
 • een aangename endynamische onderzoeksomgeving, vlotte contacten met binnen- en buitenlandse onderzoekers
 • het onderzoek wordt gefinancierd door het FWO-Vlaanderen en het BOF-KU Leuven en wordt geleid door prof. dr. Leen Van Molle en prof. dr. Y. Segers (beiden MoSa & ICAG)

Interesse

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 21 september 2014 via de online sollicitatietoepassing; de preselectie gebeurt op basis van de ingestuurde dossiers, de selectiegesprekken zullen plaatsvinden op donderdag 25 september 2014

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. Leen Van Molle, tel.: +32 16 32 49 77, mail: leen.vanmolle@arts.kuleuven.be of prof. Yves Segers, tel.: +32 16 32 35 43, mail: yves.segers@icag.kuleuven.be.
Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 21/09/2014 hier

——————————————

Politiek in de publieke ruimte.

Voor de Onderzoeksgroep Moderniteit en Samenleving 1800-2000, Campus Leuven zoeken wij een doctoraatsbursaal m/vvoor het onderzoeksproject Politiek in de publieke ruimte. De opkomst van de massamedia en de legitimiteit van de Europese monarchie. 1870-1930

Doctoraatsbursaal m/v voor het onderzoeksproject Politiek in de publieke ruimte.

De onderzoeksgroep Moderniteit en Samenleving 1800-2000 (MoSa) bestudeert de politieke en sociale veranderingsprocessen die met de moderniteit worden geassocieerd, in een Belgisch, Europees en mondiaal perspectief. De focus ligt op de geschiedenis van mobiliteit, identiteit en mobilisering, politiek, en kerken en religies.

Website van de eenheid

Project

Het vertrekpunt van dit onderzoeksproject is de stelling dat de massamedia opgang maakten in de laatste drie decennia van de negentiende eeuw. Vertrekkend vanuit de vraag hoe dit heeft bijgedragen aan het herdefiniëren van politieke legitimiteit, focust dit project op de monarchie. Deze institutie was in de meeste Europese landen een belangrijke, of zelfs de dominante politieke speler. Door haar persoonlijk karakter werd de monarchie (meer dan andere politieke instanties) sterk beïnvloed door de ‘revolution of visibility’, wat interessante Europese casussen oplevert voor vergelijking, uitwisseling en gedeelde ervaringen. Hoewel de monarchie doorgaans geassocieerd wordt met oude politieke krachten, moet zij tegen deze achtergrond ook gezien worden als deel uitmakend van de opkomst van de moderniteit. Het doel daarvan is niet om de verdienste van de monarchie als een moderne of zelfs noodzakelijke instelling opnieuw in vraag te stellen, maar eerder om het enorme potentieel dat deze ontegensprekelijk centrale instantie biedt aan historici op een productieve manier te benutten.

De monarchie zal de casussen vormen en de opzet van dit onderzoeksproject bepalen, maar de vragen die gesteld worden zijn niet beperkt tot deze instelling. De focus ligt immers op de nieuwe kansen en beperkingen die de massamedia creëerden om politieke agenda’s door te drukken en ook op de vraag waar de legitimiteit kwam te liggen tegen de achtergrond van een gemediatiseerde politiek. Daarom loopt de tijdspanne van dit onderzoeksproject, waarvan het beginpunt in de jaren 1870 ligt, door tot in de jaren 1930.

Het onderzoek focust voornamelijk op voorbeelden uit België, Groot-Brittannië en Duitsland.  

Door het schrijven van een doctoraatsproefschrift, het organiseren van een internationale conferentie en bijkomende publicaties, wil dit project bijdragen aan nieuwe trends in politieke geschiedenis die verder gaan dan het eigenlijke onderwerp

Profiel

 • Je behaalde een master in de Geschiedenis (bij voorkeur Nieuwste Tijd) of gelijkaardig vakgebied met zeer goede studieresultaten (minimum onderscheiding)
 • Je hebt een sterke belangstelling voor politieke geschiedenis en/of de geschiedenis van massamedia
 • Je hebt bij voorkeur kennis van de moderne geschiedenis van ten minste twee van de drie casussen (België, Verenigd Koninkrijk, Duitsland)
 • Je hebt een uitstekende kennis van het Engels en ten minste een passieve kennis van het Frans en het Duits
 • Je wordt verondersteld om het project na vier jaar af te ronden met een doctoraatsproefschrift aan de Faculteit Letteren van de KU Leuven

Aanbod

 • Een voltijdse tewerkstelling als doctoraatsbursaal voor één jaar, beginnend in januari 2015 en hernieuwbaar tot maximum vier jaar, na positieve evaluatie
 • Als doctoraatsbursaal aan de KU Leuven profiteer je van een individuele begeleiding, alsook van een gestructureerde doctoraatsopleiding en het kader van de onderzoeksgroep MoSa

Interesse

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Martin Kohlrausch, tel.: +32 16 32 49 76, mail: martin.kohlrausch@arts.kuleuven.be.Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 15/10/2014 hier

———————————————–

Wereldoorlog I en wederopbouw. De reconstructie van platteland en landschap in Vlaanderen

Voor het Interfacultair Centrum voor Agrarische Geschiedenis (ICAG) en de onderzoeksgroep Moderniteit en Samenleving 1800-2000 (MoSa) van de KU Leuven zoeken wij een full-time doctoraatsbursaal.

Wereldoorlog I en wederopbouw. De reconstructie van platteland en landschap in Vlaanderen

Het Interfacultair Centrum voor Agrarische Geschiedenis (ICAG) verricht multidisciplinair onderzoek naar de historische en recente mutaties in de landbouw, de rurale ruimte en de voedselketen. De onderzoeksgroep Moderniteit en Samenleving 1800-2000 (MoSa) bestudeert de politieke en sociale veranderingsprocessen die met de moderniteit worden geassocieerd in een Belgisch, Europees en mondiaal perspectief. De focus ligt op de geschiedenis van mobiliteit en mobilisering, politiek, kerken en religies.
Website van de eenheid

Project

De Eerste Wereldoorlog had een ingrijpende impact op het platteland, het (boeren)landschap en de rurale economie in Vlaanderen. Op vele plaatsen werden dorpskernen, akkers en weilanden getroffen. Duizenden woningen, boerderijen en bedrijfsgebouwen ondervonden grote schade. De landschappelijke impact van het oorlogsgebeuren was het meest ingrijpend in de fortengordel rond Antwerpen en uiteraard in de Westhoek. In deze laatste regio was maar liefst 68.000 hectare landbouwgrond vernield en dienden twee steden en 68 dorpen te worden heropgebouwd. Pas op het einde van de jaren 1920 konden de wederopbouwactiviteiten worden stilgelegd.

In dit onderzoeksproject wordt het opzet en het resultaat van de wederopbouwactiviteiten in enkele welomschreven rurale regio’s onder de loep genomen, en dat vanuit verschillende invalshoeken. Het project gaat na welke uiteenlopende visies er circuleerden over de (re)constructie en de verdere ontwikkeling van de rurale ruimte, en brengt tevens de concrete realisaties in kaart. Domineerden modernistische of romantische vertogen? Werd het herstel aangegrepen om moderniseringen aan te brengen (zoals het aanpassen van perceelgrenzen of de bouw van efficiëntere bedrijfsgebouwen), of wou men vooral de vooroorlogse situatie herstellen? Welke actoren speelden een dominante rol in deze visievorming en in de uiteindelijke reconstructie of wederopbouw: overheden, middenveldorganisaties (zoals Boerenbond), architecten of individuele landbouwers en plattelandsbewoners? Het onderzoek richt zich op drie niveaus: 1) de dorpskern, 2) het (boeren)landschap en 3) de boerderij. De Vlaamse situatie wordt vergeleken met ontwikkelingen in buitenlandse regio’s zoals Noord-Frankrijk. Verder wil dit onderzoeksproject ook nagaan in welke mate het wederopbouwerfgoed in de geselecteerde regio’s vandaag nog zichtbaar en aanwezig is. En op welke manier dit erfgoed in het huidige plattelandsbeleid kan worden gevaloriseerd.

De resultaten van dit onderzoek worden verwerkt in een proefschrift. Deelaspecten worden voorgesteld op studiedagen en congressen (in binnen- en buitenland) en gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften.

Profiel

 • je behaalde een master in de Geschiedenis (bij voorkeur Nieuwste Tijd), of een master in de Geografie, master in de Architectuurwetenschappen, master in de Bio-ingenieurswetenschappen of gelijkwaardig. Goede studieresultaten (minimum onderscheiding) en onderzoekservaring vormen een pluspunt
 • je hebt een sterke belangstelling voor de historische ontwikkeling van het landschap, de landelijke architectuur en het platteland
 • je wil graag innovatief historisch onderzoek verrichten, ook in buitenlandse archieffondsen en een doctoraat behalen
 • je werkt resultaatgericht en graag in teamverband (afbakening van deelperiodes, methodologie en vorderingen worden in team besproken)
 • je engageert je om onderzoeksresultaten te valoriseren via deelname aan colloquia in binnen- en buitenland en via publicaties
 • je hebt een goede kennis van het Nederlands, Frans en Engels en je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden, mondeling en schriftelijk

Aanbod

 • een voltijdse tewerkstelling als doctoraatsbursaal gedurende maximaal vier jaar (met inbegrip van een proefperiode van 1 jaar)
 • een aangename en dynamische onderzoeksomgeving, frequente contacten met binnen- en buitenlandse onderzoekers
 • het onderzoek wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid (VLM) en wordt geleid door Prof. dr. Yves Segers (MoSa en ICAG) en Prof. dr. Gert Verstraeten (Afdeling Geografie) . 

de plaats van tewerkstelling is het ICAG, Atrechtcollege, Naamsestraat 63, 3000 Leuven.

Interesse

Meer informatie is te verkrijgen bij Prof. dr. Yves Segers, tel.: +32 16 32 35 43, mail: yves.segers@icag.kuleuven.be of Prof. dr. Gert Verstraeten, tel.: +32 16 32 37 95, mail: gert.verstraeten@ees.kuleuven.be.

De preselectie verloopt op basis van de ingestuurde motivatiebrieven en dossiers. De selectiegesprekken zullen plaatsvinden op donderdag 25/09/2014.
Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 21/09/2014 hier

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.