Historici.nl

Gepubliceerd op 22-03-2016

Vacature: AIO ‘Variatie binnen auteurs in de sociaal/literair-culturele context van de Nederlandse Gouden Eeuw’

In het kader van het NWO project “Language Dynamics in the Dutch Golden Age: linguistic and social-cultural aspects of intra-author variation” is bij de onderzoeksinstituut UiL-OTS en ICON plaats voor twee Assistenten-In-Opleiding (AIO).

Onderzoeksprogramma 
Mede dankzij een dynamisch politiek, religieus en cultureel klimaat was het Nederlands in de Gouden Eeuw volop in beweging. Door standaardisatieprocessen en natuurlijke taalontwikkelingen was de taal een smeltkroes van langzaam verdwijnende taaleigenschappen uit het Middelnederlands en nieuwe mogelijkheden om woorden en zinnen te vormen. Deze taaldynamiek resulteerde in veel variatie binnen auteurs (intra-author variation).

Dit project wil begrijpen welke factoren ten grondslag liggen aan die variatie. Onze hypothese is dat de variatie het resultaat was van een dynamische interactie tussen het interne taalsysteem van taalgebruikers enerzijds en hun sociaal/literair-culturele context anderzijds. Het taalsysteem van een taalgebruiker maakte variatiemogelijkheden beschikbaar, die vervolgens door een taalgebruiker systematisch en vaak strategisch werden ingezet, afhankelijk van bijvoorbeeld het publiek of de doelstellingen en literaire vormgeving van zijn tekst.

Het project is georganiseerd in drie subprojecten:

 • AIO 1 verklaart intra-author variation vanuit het taalsysteem;
 • AIO 2 verklaart intra-author variation vanuit een literair-cultureel perspectief;
 • een Postdoc zal patronen van intra-author variation blootleggen via digitale kwantitatieve tools.

Voor AIO 1 ‘Variatie binnen het taalsysteem van auteurs in de Nederlandse Gouden Eeuw in relatie tot het interne taalsysteem’ wordt apart geadverteerd.

Doel en taakbeschrijving 
Dit deelproject heeft ten doel om de variatie binnen auteurs te onderzoeken vanuit sociaal/literair-culturele context waarbinnen de variatie wordt gebruikt. De AIO in dit project brengt variatie binnen auteurs in kaart en vertrekt bij de analyse van deze variatie vanuit cultuur-historisch perspectief, maar neemt de taalkundige analyse van de data in beschouwing. Er is dus een intensieve samenwerking met zowel de postdoc als de andere AIO in dit project.

Concreet ga je in dit subproject:

 • een proefschrift schrijven;
 • enkele tijdschriftpublicaties afleveren en congreslezingen houden, al dan niet samen met andere projectleden;
 • bijdragen aan het gezamenlijke afsluitende congres dat de projectgroep organiseert;
 • de taalkundige variatie binnen auteurs in het zeventiende eeuws Nederlands vanuit een cultuur-historisch/literair perspectief in kaart brengen en analyseren;
 • meewerken aan het samenstellen van een digitaal corpus met zeventiende-eeuwse teksten;
 • bruggen slaan naar de andere disciplines in het project, in het bijzonder naar de historische letterkunde en de historische sociolinguïstiek;
 • onderwijs volgen binnen een van de landelijke onderzoeksscholen, bijvoorbeeld het Huizinga Instituut voor cultuurgeschiedenis, of de Onderzoeksschool voor Literatuurwetenschap (OSL).

Je wordt begeleid door prof. dr. Els Stronks (promotor), dr. Feike Dietz en dr. Marjo van Koppen(dagelijks begeleiders).

Profiel 
Wij zoeken een promovendus met enthousiasme voor historisch-letterkundig onderzoek naar het zeventiende-eeuws Nederlands.

Je dient

 • afgestudeerd te zijn of binnenkort af te studeren (tot een maand voor de startdatum van het project) in de letterkunde, neerlandistiek, of een studie op het gebied van de Nederlandse vroegmoderne tijd (bij voorkeur op RMA-niveau);
 • expertise te hebben in de zeventiende-eeuwse letterkunde en affiniteit te hebben met de generatieve taalkunde, historische sociolinguïstiek en de digital humanities;
 • open te staan voor interdisciplinair onderzoek waarbij letterkunde wordt gecombineerd met taalkunde;
 • expertise te hebben in het lezen/analyseren van historische teksten;
 • goed te kunnen samenwerken in een team, maar ook zelfstandig te kunnen opereren;
 • een uitstekende beheersing van het Nederlands en Engels te hebben;
 • uitstekende onderzoeks- en schrijfkwaliteiten te hebben.

De deadline voor deze vacature is 3 april 2016. 
Meer informatie

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.