Historici.nl

Gepubliceerd op 29-03-2016

Vacature: Bijzonder hoogleraar Europese vroegmoderne ideeëngeschiedenis, Radboud Universiteit Nijmegen

U doet onderzoek naar en geeft onderwijs over de vroegmoderne Europese ideeëngeschiedenis, met een accent op de geschiedenis van de filosofie. U bent werkzaam bij de leerstoelgroep Cultuurgeschiedenis van de Faculteit der Letteren, met de opdracht om een stimulerende brugfunctie te vervullen in het onderzoek op het gebied van de vroegmoderne ideeëngeschiedenis aan de Faculteit der Letteren (FdL) en de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen (FFTR).

Voortbouwend op de Nijmeegse onderzoekstraditie op het terrein van de ‘Republiek der Letteren’, versterkt u het onderzoeksprofiel van de leerstoelgroep Cultuurgeschiedenis (FdL), het Center for the History of Philosophy and Science (FFTR), het onderzoeksprogramma ‘Competing Worldviews’ (FFTR), het Institute for Historical, Literary and Cultural Studies (FdL) en het interfacultaire onderzoeksprogramma ‘Europe and Its Worlds’ (FdL en FFTR).

Om deze doelstellingen te bereiken bent u (mede) organisator van congressen, symposia en andere wetenschappelijke activiteiten, publiceert u over uw onderzoeksresultaten, trekt u onderzoeksmiddelen aan en werft en begeleidt u (buiten)promovendi. Binnen de opleidingen geschiedenis en filosofie verzorgt u incidenteel hoor- en werkcolleges en scriptiebegeleiding op BA- en MA-niveau.

Requirements

Gezocht wordt naar een kandidaat die:

  • gepromoveerd is op het gebied van de vroegmoderne ideeëngeschiedenis;
  • een vooraanstaande positie inneemt binnen de internationale onderzoeksgemeenschap op dit terrein, blijkend uit toonaangevende internationale publicaties, key note lezingen en een actieve rol in internationale samenwerkingsverbanden;
  • vertrouwd is met zowel het historische als het filosofische onderzoek op dit terrein;
  • in staat is om interdisciplinaire verbindingen te leggen, interfacultaire samenwerking te stimuleren en ook anderen daartoe te motiveren;
  • de Engelse taal uitstekend beheerst en dit kan aantonen door leservaring en/of het overleggen van een Cambridge Certificate of Proficiency in English, dan wel zich verplicht dit binnen twee jaar te behalen;
  • de Nederlandse taal uitstekend beheerst, dan wel zich verplicht om de Nederlandse taal binnen twee jaar te leren (C1-niveau);
  • vertrouwd is met het Nederlandse universitaire systeem, en bereid is daarin volgens de geldende regels en gewoontes te participeren;
  • ervaring heeft met het aanvragen van onderzoeksmiddelen uit de tweede en/of derde geldstroom;
  • een inspirerend en uitdagend docent is, met ervaring op BA en MA niveau en bij voorkeur beschikkend over de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO), en resultaten van onderzoek ook op een aanstekelijke manier kan uitdragen aan een breed publiek

De deadline voor deze vacature is 18 april 2016.
Meer informatie

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.