Historici.nl

Gepubliceerd op 01-05-2015

Vacature: Bijzonder Hoogleraar Hindostaanse Diasporastudies

De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) is een vooraanstaande, innovatieve en groeiende universiteit die midden in de samenleving staat en actief bijdraagt aan de ontwikkelingen in onderwijs en onderzoek. Onze breed georiënteerde universiteit telt twaalf faculteiten, verschillende instituten, stichtingen en onderzoekscentra en ondersteunende diensten. Op de campus aan de snelst groeiende economische regio van Nederland (de Zuidas), werken ruim 4.000 medewerkers en volgen ruim 25.000 studenten wetenschappelijk onderwijs.

De Faculteit de Geesteswetenschappen bestaat uit drie afdelingen die zowel onderling als met zusterafdelingen aan de Universiteit van Amsterdam nauw samenwerken. Bij de afdeling Art and culture, History, Antiquity gebeurt dit ondermeer op het gebied van migratiestudies, koloniale en postkoloniale processen van staatsvorming en natievorming, de circulatie van kennis of onderzoek naar arbeidsregimes en arbeidsrelaties in grootschalige landbouw. Ook erfgoedstudies, museaal onderzoek en erfgoedbeleid worden hieraan verbonden. Theoretische reflectie ten aanzien van Global History en de relatie tussen erfgoed, herinneringscultuur en historisch besef vormt daarbij een belangrijke verbindende factor. De drie opleidingsclusters Kunst & Cultuurwetenschappen, Geschiedenis en Oudheidkunde plaatsen daarbij eigen accenten in het onderwijs. Met de Faculteit der Sociale Wetenschappen en de Rechtenfaculteit wordt samengewerkt in het Migration and Diversity Centre, met onder meer een gezamenlijke minor. De faculteit betrekt studenten actief bij de nieuwe ontwikkelingen inzake eHumanities en ICT die ook migratiestudies kunnen betreffen. Het onderzoek vindt voornamelijk plaats in de context van het Migration and Diversity Centre en van het interfacultaire onderzoeksinstituut CLUE+, waarbij voor deze vacature met name de onderzoeksgroep ‘Global History, Heritage and Memory’ van belang is.

De leerstoel Hindostaanse Diasporastudies, is aan de VU gevestigd door de Stichting Diaspora leerstoel Lalla Rookh. Het centrale en vergelijkende perspectief van de leerstoel is het begrip “diaspora”, hier opgevat als een concept om de verbinding tussen verschillende verspreid wonende, maar verwante transnationale gemeenschappen te bestuderen. Hindostaanse diaspora is nauw verbonden aan het koloniaal verleden. In de eerste fase van de leerstoel (2010-2015) lag de nadruk op het migratie- en integratieproces van de Hindostaanse migranten in Nederland en Suriname in de periode 1873 – 2013. In de komende vijf jaar beoogt de leerstoel de academische samenwerking tussen migrantenorganisaties en universiteiten verder uit te bouwen en vanuit een geesteswetenschappelijk en sociaalwetenschappelijk perspectief onderzoek te verrichten naar de mondiale (arbeids)migratie vanuit de koloniale tijd, en de verwevenheid daarvan met nationale en transnationale processen van gemeenschapsontwikkeling en staatsvorming. Naast deze inhoudelijke doelstelling beoogt de leerstoel tevens onevenwichtigheden in de Hindostaanse gemeenschap te adresseren ten aanzien van participatie en zichtbaarheid in geesteswetenschappelijk en sociaalwetenschappelijk onderzoek, debat over integratievraagstukken, religie en cultuurparticipatie.

Functie-inhoud
De functie betreft:

• onderzoek en (onderzoeksgebonden) onderwijs. De bijzonder hoogleraar werkt in dezen nauw samen met de Stichting Diaspora Leerstoel Lalla Rookh die een eigen activiteitenprogramma kent;
• onderzoek naar relevante aspecten van de ontwikkeling van de Hindostaanse gemeenschap en haar diaspora, leidend tot wetenschappelijke publicaties en mogelijk ook andere resultaten, zoals beleidsrapporten en congressen;
• het ontwikkelen van onderzoeksprogramma’s en genereren van onderzoeksfinanciering;
• het begeleiden van promovendi;
• onderwijs, met het accent op de VUbrede migratie-minor en op master-onderwijs in de geschiedenisspecialisatie Migration and Mobility. Voor zover mogelijk wordt het onderwijs aan studenten van zowel de Faculteit der Geesteswetenschappen als de Faculteit der Sociale Wetenschappen aangeboden. Dat geldt ook voor stagebegeleiding.

Functie-eisen
De bijzonder hoogleraar is goed ingebed in relevante Hindostaanse migrantengemeenschappen en in staat een brug te slaan tussen het academisch onderzoek en onderwijs en deze maatschappelijke achterban. Hij of zij draagt bij aan het onderzoeksprogramma van CLUE+, en onderhoudt tevens contact met de Stichting Diaspora Leerstoel Lalla Rookh.
Voor de te benoemen hoogleraar gelden de volgende functie-eisen:
• brede en aantoonbare expertise op het gebied van onderzoek naar koloniale en postkoloniale arbeidsmigratie, vanuit een sociaal-economische, culturele of politiek-historische invalshoek;
• kennis van de Hindostaanse gemeenschap, met name die in Suriname en Nederland;
• zeer goede onderzoekskwaliteiten, blijkend uit een academisch proefschrift en andere hoogwaardige wetenschappelijke publicaties;
• bij voorkeur ervaring met de begeleiding van promovendi;
• ervaring met fondsenwerving voor en de uitvoering van inhoudelijke (wetenschappelijke) projecten;
• goede onderwijskwaliteiten en ervaring op universitair niveau, in het Nederlands en Engels;
• goede contactuele eigenschappen.

Bijzonderheden
Van de bijzonder hoogleraar wordt verwacht dat deze twee dagen per week beschikbaar is voor het uitoefenen van de aan het bijzonder hoogleraarschap verbonden taken. Het bijzonder hoogleraarschap leidt tot een part-time dienstverband bij de Stichting Diaspora leerstoel Lalla Rookh. De benoeming geldt voor een periode van vijf jaar.

Informatie
Voor meer informatie, zoals het structuurrapport van de bijzondere leerstoel en achtergrondinformatie over de Stichting Diaspora Leerstoel Lalla Rookh (www.lallarookh.nl, secretariaat@lallarookh.nl) en de onderwijs- en onderzoekscontext aan de VU kunt u contact opnemen met:
Prof. dr. Susan Legene, Afdelingshoofd AHA
tel.: 020 5982938
e-mail: s.legene@vu.nl

Sollicitatie
Kandidaten kunnen solliciteren naar deze functie door een bondige motivatiebrief waarin ook een visie op het onderzoek wordt verwoord, curriculum vitae en lijst van uitgevoerde onderzoeksprojecten en publicaties onder vermelding van het vacaturenummer in de e-mail header of linksboven op de brief en envelop uiterlijk 14 mei 2015 te sturen aan:

Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Geesteswetenschappen
T.a.v. dr. R.M. Struhkamp, directeur Bedrijfsvoering
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Of per e-mail: vacature.let@vu.nl

Het vacaturenummer graag vermelden in de e-mail header of linksboven op uw brief en envelop.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.