Historici.nl

Gepubliceerd op 09-03-2015

Vacature: Bijzonder hoogleraar ‘Ideeëngeschiedenis van de vroegmoderne tijd’, VU Amsterdam

De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) is een vooraanstaande, innovatieve en groeiende universiteit die midden in de samenleving staat en actief bijdraagt aan de ontwikkelingen in onderwijs en onderzoek. Onze breed georiënteerde universiteit telt twaalf faculteiten, verschillende instituten, stichtingen en onderzoekscentra en ondersteunende diensten. Op de campus aan de snelst groeiende economische regio van Nederland (de Zuidas), werken ruim 4.000 medewerkers en volgen ruim 25.000 studenten wetenschappelijk onderwijs.

Vanwege de Dr. C. Louise Thijssen-Schoute Stichting stelt de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam een betrekking vacant voor een bijzondere leerstoel ‘Ideeëngeschiedenis van de vroegmoderne tijd, in het bijzonder de kennisgeschiedenis’. De hoogleraar zal per 1 september 2015 aangesteld worden bij de afdeling Arts and Culture, History & Antiquity.

Achtergrond van de Dr. C. Louise Thijssen-Schoute leerstoel
Sinds haar oprichting bevordert de dr. C. Louise Thijssen-Schoute Stichting actief de beoefening van de ideeëngeschiedenis. Dr. C. Louise Thijssen-Schoute heeft de Stichting in 1961 in het leven geroepen met de bedoeling om projecten op het gebied van de ideeëngeschiedenis te ondersteunen. Om dat doel te bereiken kiest de Stichting volgens haar statuten voor verschillende strategieën: het bevorderen van onderzoek en uitgaven op het gebied van de ideeëngeschiedenis en vergelijkende letterkunde, bij voorkeur van de vroegmoderne tijd, en het subsidiëren van publicaties op die gebieden.
Eén van de manieren waarop de Stichting hieraan gestalte heeft gegeven is het vestigen van twee bijzondere leerstoelen. Met ingang van 2008 is een leerstoel gevestigd aan de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Een tweede leerstoel wordt vanaf 2015 gehuisvest aan de Faculteit der Geesteswetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Doelstelling van de leerstoelen is om, zowel door het geven van onderwijs, het verrichten van onderzoek en het verzorgen van publicaties, als door het begeleiden van promovendi en het (mede)-organiseren van wetenschappelijke bijeenkomsten, het werk van dr. Thijssen-Schoute voort te zetten. De leerstoelhouders worden geacht een belangrijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de ideeëngeschiedenis van de vroegmoderne tijd.

Functie-inhoud
De leerstoel wordt gevestigd bij de Faculteit der Geesteswetenschappen van de VU. Het betreft een bijzondere leerstoel, voor één dag in de week. De leerstoelhouder wordt voor vijf jaar benoemd door de Stichting, met mogelijkheid van verlenging van nog eens vijf jaar.

De nieuw te benoemen bijzonder hoogleraar zal gespecialiseerd zijn op het terrein van de ideeëngeschiedenis van de vroegmoderne tijd, in het bijzonder de kennisgeschiedenis.
De bijzonder hoogleraar zal onderzoek doen en onderwijs geven over het ontstaan, de verspreiding en receptie van kennis, met bijzondere aandacht voor de ontwikkelingen in de zeventiende en achttiende eeuw. Daarbij zal hij/zij bij voorkeur een breed vergelijkend perspectief hanteren in tijd en ruimte, met speciale aandacht voor de rol van Nederland.
Aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de VU kan de leerstoelhouder een aandeel verzorgen in het nieuwe specialisatie ‘Cultures of Knowledge’, dat door de opleiding Geschiedenis wordt aangeboden en dat in de toekomst in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam mogelijk verder wordt ontwikkeld. Tevens kan hij/zij een bijdrage leveren aan studieonderdelen op het gebied van wetenschapsgeschiedenis en kennisgeschiedenis die in de bachelorfase worden aangeboden. De leerstoelhouder kan aansluiting vinden bij het Stevin Centre for History of Sciences and Humanities, waarbij stafleden van vele faculteiten van de VU (Geesteswetenschappen, Exacte Wetenschappen, Rechten, Psychologie en Pedagogie, Sociale Wetenschappen, Economie, Theologie, Geneeskunde) zijn betrokken. Het Stevin Centre is gelieerd aan het interfacultaire onderzoeksinstituut CLUE, waarvan de Faculteit der Geesteswetenschappen als penvoerder optreedt. Eén van de clusters van het onderzoeksprogramma van CLUE betreft de vorming en circulatie van kennis.

Functie-eisen
De taken van de nieuw te benoemen hoogleraar omvatten:
• begeleiden van promovendi
• publiceren van onderzoeksresultaten
• actieve participatie in het Stevin Centre en CLUE.
• (mede) organiseren van congressen, symposia en andere wetenschappelijke bijeenkomsten
• aantrekken van onderzoeksmiddelenonderwijs geven op bachelor en (research)master niveau

Kandidaten voor deze positie hebben een excellente staat van dienst als wetenschappelijk auteur op het terrein van de leeropdracht. Behalve uit een proefschrift blijkt dit onder meer uit regelmatige publicaties in (inter)nationale vaktijdschriften. De te benoemen hoogleraar beschikt voorts over een breed netwerk in binnen- en buitenland. Hij/zij heeft ervaring in het geven van onderwijs en het (mede)begeleiden van promovendi. Ervaring met het succesvol aanvragen van tweede- en derde geldstroomprojecten strekt tot aanbeveling. Tevens wordt van de hoogleraar verwacht dat deze in staat is recente resultaten uit het onderzoek op een aanstekelijke manier uit te dragen, zowel aan studenten als aan een breed publiek.

Bijzonderheden
Voor het toezicht op de leerstoel is een curatorium samengesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van de C. Louise Thijssen-Schoute Stichting en de Faculteit der Geesteswetenschappen. Het curatorium bestaat momenteel uit de volgende leden:
• Prof.dr. E. Jorink (Thijssen-Schoute Stichting/ING Huygens), voorzitter
• Prof.dr. R.W. Munk (Faculteit der Geesteswetenschappen, VU)
• Prof.dr. I. Leemans (Faculteit der Geesteswetenschappen, VU)

Salaris
Het gaat om een onbezoldigde positie. Voor deze leerstoel stelt de Stichting een onkostenvergoeding ter beschikking van € 5000 per jaar. De Faculteit biedt voorzieningen,die voor het goed functioneren van de leerstoel onmisbaar zijn.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: prof.dr. Inger Leemans, Hoogleraar Cultuurgeschiedenis, tel.: 020 5987800, e-mail: i.b.leemans@vu.nl. U kunt bij haar ook het structuurrapport van de Stichting opvragen

Sollicitatie
Kandidaten kunnen solliciteren naar deze functie door een motivatiebrief, en een curriculum vitae, onder vermelding van het vacaturenummer in de e-mail header of linksboven op de brief en envelop uiterlijk 27 maart 2015 te sturen aan:
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Geesteswetenschappen
T.a.v. mevrouw Rita Struhkamp, directeur bedrijfsvoering
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam
Of per e-mail naar vacature.fgw@vu.nl

Na een voorselectie op basis van het CV zullen de geselecteerde kandidaten uitgenodigd worden voor een sollicitatiegesprek. De aanstelling zal starten op 01 september 2015.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.