Historici.nl

Gepubliceerd op 25-03-2014

Vacature: Bijzonder hoogleraar Koloniale en postkoloniale literatuur- en cultuurgeschiedenis

Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Geesteswetenschappen – Departement Neerlandistiek of departement Geschiedenis, archeologie en regiostudies,
Functieomvang 8 uur per week, Vacaturenummer 14-092, Sluitingsdatum 2 mei 2014
Salarisindicatie: De bijzondere leerstoel is een onbezoldigde functie

De Faculteit der Geesteswetenschappen verzorgt onderwijs en onderzoek met een sterk internationaal profiel in een groot aantal disciplines op het gebied van taal, geschiedenis en cultuur. De faculteit is gevestigd in het centrum van Amsterdam en onderhoudt intensieve contacten met vele culturele instellingen in de hoofdstad. Aan de faculteit zijn ruim duizend medewerkers verbonden en circa 8.000 studenten volgen er onderwijs.

Aard en inhoud van de leerstoel
De bijzondere leerstoel Koloniale en postkoloniale literatuur- en cultuurgeschiedenis is in 2000 ingesteld in de Faculteit der Geesteswetenschappen. De stichting Indisch Herinneringscentrum (IHC), de huidige naam van de initiatiefnemer, ‘informeert en verhaalt op waardige, inhoudelijke en beeldende wijze over de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië en over de Indische gemeenschap vanaf 1900 tot heden. Het verrijkt kennis, bewustwording en empathie en zet aan tot nadenken over de toenmalige gebeurtenissen, actuele situaties en het eigen handelen.’ (Missie IHC).

De bijzondere leerstoel is gericht op de postkoloniale herinneringscultuur in de naoorlogse periode. De focus ligt daarbij op de dynamiek van de herinnering en op vormen van cultuurtransfer die deze beïnvloeden (migratie, repatriëring, globalisering). De bijzondere hoogleraar draagt in onderwijs en onderzoek bij aan een beter begrip van de betekenis van het koloniale verleden voor de samenleving van vandaag en morgen.

De bijzondere hoogleraar is verantwoordelijk voor het initiëren, uitvoeren en begeleiden van onderzoek en het geven van onderwijs op het gebied van de koloniale geschiedenis, herinneringscultuur, postkoloniale literatuur- en cultuurgeschiedenis, met aandacht voor de actualiteit van deze vakgebieden.

Onderwijs en onderzoek
De bijzonder hoogleraar draagt bij aan het onderwijsaanbod op het gebied van Koloniale en postkoloniale literatuur- en cultuurgeschiedenis en verzorgt colleges op het terrein van de leerstoel. Behalve keuzeopties in de bachelorfase en in de onderzoeksmaster maakt scriptiebegeleiding deel uit van het door de hoogleraar te verzorgenonderwijs. Ook vervult zij/hij een stimulerende rol in het aantrekken en begeleiden van promovendi en participeert de hoogleraar in de wetenschappelijke netwerken voor relevant onderzoek.

De bijzondere hoogleraar verricht onderzoek op het gebied van de leeropdracht en publiceert de resultaten in vaktijdschriften en in media voor een breder publiek. Het onderzoek wordt ondergebracht in het Instituut voor Cultuur en Geschiedenis.

Taken
De taken van de bijzondere hoogleraar zijn globaal de volgende:

 • geven van onderwijs op het gebied van Koloniale en postkoloniale literatuur-en cultuurgeschiedenis;
 • begeleiden van scripties;
 • verrichten van onderzoek en het begeleiden van promotieonderzoek;
 • optreden als schakel tussen het Indisch Herinneringscentrum en de UvA;
 • zorgen voor een zo groot mogelijke ‘uitstraling’ van de leerstoel door een actief en wervend optreden binnen en buiten de UvA.

Profiel
De bijzondere hoogleraar voldoet aan de volgende functie-eisen:

 • letterkundige, cultuurhistoricus;
 • zeer goede onderzoekskwaliteiten, blijkend uit een academisch proefschrift en andere hoogwaardige wetenschappelijke publicaties en activiteiten;
 • brede en aantoonbare expertise op het gebied van het Koloniale en postkoloniale literatuur- en cultuurgeschiedenis (in binnen- en buitenland);
 • grote vertrouwdheid met en goede contacten in de sector;
 • toegang tot de media en het maatschappelijk debat;
 • in staat om te functioneren als schakel tussen het Indisch Herinneringscentrum en de UvA;
 • goede onderwijskwaliteiten: een enthousiast, inspirerend en wervend docent;
 • goede contactuele eigenschappen, organisatorische vaardigheden en leiderschapskwaliteiten.

Inlichtingen
De bijzondere hoogleraar wordt geselecteerd door het curatorium van de bijzondere leerstoel. Het curatorium, dat zich tijdens de selectie kan laten bijstaan door een of meer adviseurs, bestaat uit de volgende leden: prof. dr. T.L. Vaessens, prof. dr. J.C. Kennedy en de heer C.N.J. Neisingh. Het curatorium doet een voordracht aan het bestuur van het Indisch Herinneringscentrum, die de instemming behoeft van de decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen en het College van Bestuur. Het houden van een proefcollege kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Voor nadere inlichtingen kunnen geïnteresseerden zich wenden tot:

prof. dr. T.L. Vaessens, voorzitter van het curatorium
T: +31 (0)20 525 4817
drs. D. van der Vaart, secretaris
T: +3 (0)20 525 3804

Aanstelling
De bijzondere hoogleraar is gemiddeld één dag per week beschikbaar voor het uitoefenen van de aan het bijzondere hoogleraarschap verbonden taken. Het bijzondere hoogleraarschap leidt niet tot een dienstverband bij Het Indisch Herinneringscentrum of bij de UvA en kent geen formele bezoldiging. Wel is per jaar een bedrag van maximaal € 20.000 beschikbaar ter dekking van de kosten die met de uitoefening van de taken gemoeid zijn, te besteden in overleg met het curatorium, en om de beschikbaarheid van de bijzondere hoogleraar te realiseren. Het bijzondere hoogleraarschap is niet verenigbaar met een dienstverband aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA. De bijzondere hoogleraar wordt telkens benoemd voor een periode van vijf jaar.

Sollicitatie
Sollicitaties kunnen tot en met 2 mei 2014 worden gericht aan het curatorium van de bijzondere leerstoel Koloniale en postkoloniale literatuur- en cultuurgeschiedenis, p/a Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Geesteswetenschappen, vergezeld van een curriculum vitae, een publicatielijst en drie sleutelpublicaties die naar het oordeel van de sollicitant haar of zijn kandidatuur bij uitstek ondersteunen, en voorstellen voor een onderzoeksproject en een collegereeks. De sollicitatiebescheiden kunnen, in compact pdf-formaat, worden gezonden aan: solliciteren2014-fgw@uva.nl, onder vermelding van het vacaturenummer 14-092.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.