Historici.nl

Gepubliceerd op 19-12-2016

Vacature: Bijzonder hoogleraar Numismatiek Oudheid en Middeleeuwen (Deadline 31 januari 2017)

Faculteit der Letteren – Radboud Universiteit Nijmegen

Werkzaamheden
Als bijzonder hoogleraar doet u onderzoek naar numismatiek, in het bijzonder die van oudheid en middeleeuwen. U geeft onderwijs in numismatiek in de ruime betekenis, bij voorkeur in aansluiting met monetaire geschiedenis. 
  
Numismatiek geldt niet alleen als hulpwetenschap, maar als een historische invalshoek met economische, sociale, politieke, ideologische en artistieke aspecten. U maakt deel uit van de leerstoel Oude en Middeleeuwse Geschiedenis en levert een bijdrage aan het onderwijs van de opleiding Geschiedenis, in de vorm van hoorcolleges en scriptiebegeleiding. Incidenteel verzorgt u ook werkcolleges en/of participeert uin Summerschools op het terrein van de numismatiek. In uw onderwijs laat u studenten kennis maken met de hoofdlijnen van de geschiedenis van geld (en penningen) sinds het ontstaan meer dan 2500 jaar geleden. Daarnaast stimuleert u onderzoek op het gebied van de antieke en/of middeleeuwse numismatiek en brengt u uw expertise in bij de begeleiding van promovendi en studenten.

Werkomgeving
De Faculteit der Letteren telt ruim zeshonderd medewerkers die zich bezighouden met onderwijs en onderzoek op het gebied van geschiedenis en kunst, talen en culturen, taalwetenschap en communicatie- en informatiewetenschappen, of met de ondersteuning van dit onderwijs en onderzoek. Het onderzoek wordt verricht binnen het facultaire onderzoeksinstituut: Historical, Literary and Cultural Studies (HLCS). De faculteit verzorgt voor ca. vierentwintighonderd studenten opleidingen, verdeeld over tien afdelingen. 
  
De bijzondere leeropdracht is ingesteld door Het Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde, vanuit de Stichting Nederlandse Penningkabinetten. Het genootschap steunt en stimuleert iedereen in Nederland die zich, hetzij beroepsmatig dan wel als amateur, bezighoudt met munten, penningen en papiergeld. Naast het organiseren van bijeenkomsten, het uitgeven van publicaties, het bevorderen van tentoonstellingen en het ondersteunen van de plaatselijke Numismatische Kringen, wenst het genootschap de numismatiek ook te bevorderen door de instelling van deze bijzondere leeropdracht.

Wij verwachten
Gezocht wordt naar een hoogleraar die:

 • gepromoveerd is op het gebied van de antieke en/of middeleeuwse numismatiek;
 • een vooraanstaande positie inneemt binnen de internationale onderzoeksgemeenschap op dit terrein, blijkend uit o.a. toonaangevende internationale publicaties, key note lezingen en een actieve rol in internationale samenwerkingsverbanden;
 • vertrouwd is met het onderzoek naar numismatiek in de ruime betekenis, bij voorkeur in aansluiting met monetaire geschiedenis;
 • in staat is om interdisciplinaire verbindingen te leggen en ook anderen daartoe te motiveren;
 • de Engelse taal uitstekend beheerst en dit kan aantonen door leservaring en/of het overleggen van een Cambridge Certificate of Proficiency in English, dan wel zich verplicht dit binnen twee jaar te behalen;
 • de Nederlandse taal uitstekend beheerst of zich verplicht om de Nederlandse taal binnen twee jaar te leren (C1-niveau);
 • vertrouwd is met het Nederlandse universitaire systeem en bereid is daarin volgens de geldende regels en gewoontes te participeren;
 • ervaring heeft met het aanvragen van onderzoeksmiddelen uit de tweede en/of derde geldstroom;
 • een inspirerend en uitdagend docent is, met ervaring op BA en MA niveau en bij voorkeur beschikkend over de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO);
 • resultaten van onderzoek ook op een aanstekelijke manier kan uitdragen aan een breed publiek.

Wij bieden

 • aanstelling: 0,2 fte;
 • de bijzondere leeropdracht is onbezoldigd. De Stichting Nederlandse Penningkabinetten stelt een onkostenvergoeding beschikbaar van € 10.000,- per jaar op declaratiebasis. De faculteit biedt voorzieningen, die voor het goed functioneren van de leerstoelgroep noodzakelijk zijn;
 • in eerste instantie wordt de bijzondere leeropdracht ingesteld voor een periode van drie jaar, met een mogelijke verlenging voor de duur van vijf jaar;
 • de faculteit biedt voorzieningen, die voor het goed functioneren van de leerstoelgroep noodzakelijk zijn;
 • het UFO-functieprofiel Hoogleraar, niveau 2, is op deze functie van toepassing.

Benieuwd naar onze aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden?

Overige informatie
Gezien de samenstelling van het hoogleraren corps binnen de Faculteit der Letteren worden vrouwelijke kandidaten nadrukkelijk verzocht te solliciteren.

Meer weten?
Meer over: Faculteit der Letteren

Meer over de inhoud van de vacature: 
Prof. dr. O.J. Hekster, hoogleraar
Telefoon: 024 3612289
E-mail: o.hekster@let.ru.nl

Interesse?

Solliciteer (ter attentie van prof. dr. M.J.P. van Mulken) uitsluitend via onderstaande button ‘Solliciteer’. Uw sollicitatie dient de volgende bijlage(n) (uitsluitend deze) te bevatten:

 • motivatiebrief
 • cv inclusief namen en contactgegevens van 3 referenten
 • uw plannen op het gebied van onderwijs en onderzoek voor de initiële periode van 3 jaar (1 A4)

Op basis van de brievenselectie wordt een beperkt aantal kandidaten uitgenodigd voor een gesprek begin maart.

Voor meer informatie en sollicitatie zie www.ru.nl.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.