Historici.nl

Gepubliceerd op 09-10-2015

Vacature – Bijzonder hoogleraar Politieke geschiedenis van gender in Nederland, UvA

De bijzondere leerstoel Politieke Geschiedenis van Gender in Nederland (Wilhelmina Drucker leerstoel) is in 2008 ingesteld in de Faculteit der Geesteswetenschappen, sinds 2013 vanwege de Stichting Wilhelmina Drucker Fundatie.

Bijzonder hoogleraar Politieke geschiedenis van gender in Nederland (7,6 u/w)

Functiebeschrijving
Deze stichting heeft ten doel om, geïnspireerd door leven en werk van de Wilhelmina Drucker – pionier van de negentiende-eeuwse vrouwenbeweging en icoon van de twintigste-eeuwse – initiatieven te nemen en te ondersteunen die bijdragen aan het bewaren, bestuderen en actueel maken van het negentiende- en twintigste-eeuwse erfgoed van de vrouwenbeweging. Tot dat erfgoed behoort gender- geschiedenis als universitair specialisme, zoals zich dat sinds de jaren 1970 in Nederland vanuit vrouwengeschiedenis heeft ontwikkeld.

De bijzondere leerstoel is gericht op onderwijs en onderzoek op het gebied van de politieke geschiedenis van gender in Nederland en is bij uitstek het middel om het belang van dit vakgebied uit te dragen. Het is in Nederland de enige leerstoel op het gebied van gender- geschiedenis – niet op te vatten als een historisch specialisme met als onderwerp vrouwen, maar als geschied- schrijving die geleid wordt door de gedachte dat ‘gender’ (vrouwen en mannen, vrouwelijkheid en mannelijkheid) een historische, veranderlijke categorie is. Gendergeschiedenis in deze algemene betekenis is niet gebonden aan een bepaalde periode of specifieke thematiek. De bijzondere leerstoel Politieke geschiedenis van gender in Nederland is dat wél, en richt zich op de ontwikkeling van gender als politieke kwestie, met een nadruk op de periode vanaf het eind van de achttiende eeuw tot heden. Die ontwikkeling dient breed te worden opgevat en bestrijkt een veelheid van thema’s. Van de geschiedenis van de kiesrechtstrijd tot de gender-gerela­teer­de aspecten van de nationale herinneringscultuur, en van de betekenissen van mannelijkheid en vrouwelijkheid in de moderne politieke cultuur tot de politieke geschiedenis van de met gender verknoopte categorie van seksualiteit, alles met oog voor bredere nationale en internationale contexten.

De bijzondere hoogleraar is verantwoordelijk voor het initiëren, uitvoeren en begeleiding van onderzoek op het vakgebied en het geven van onderwijs.

Onderwijs en onderzoek
De bijzondere hoogleraar draagt bij aan het onderwijsaanbod op het gebied van geschiedenis en verzorgt colleges op het terrein van de leerstoel. Behalve keuzeopties in de bachelor- en masterfase maakt scriptiebegeleiding deel uit van het door de hoogleraar te verzorgen onderwijs. Ook vervult zij/hij een stimulerende rol in het aantrekken en begeleiden van promovendi en participeert de hoogleraar in de wetenschappelijke netwerken voor relevant onderzoek.

De bijzondere hoogleraar verricht onderzoek op het gebied van de leeropdracht en publiceert de resultaten in vaktijdschriften en in media voor een breder publiek. Het onderzoek wordt onder- gebracht in het facultaire onderzoekinstituut Amsterdam Institute for Humanities Research.

Functie-eisen

De taken van de bijzondere hoogleraar zijn globaal de volgende:

 • geven van onderwijs op het gebied van de politieke geschiedenis van gender in Nederland;
 • begeleiden van scripties;
 • verrichten van onderzoek en het begeleiden van promotieonderzoek;
 • optreden als schakel tussen de Wilhelmina Drucker Fundatie en de UvA;
 • actief zijn in de relevante internationale netwerken en daarmee de Nederlandse aspecten in een bredere context plaatsen;
 • zorgen voor een zo groot mogelijke ‘uitstraling’ van de leerstoel door een actief en wervend optreden binnen en buiten de UvA.

Profiel

 • De bijzondere hoogleraar voldoet aan de volgende functie-eisen:
 • promotie in de geesteswetenschappen;
 • zeer goede onderzoekskwaliteiten, blijkend uit een academisch proefschrift en andere hoogwaardige wetenschappelijke publicaties en activiteiten;
 • brede en aantoonbare expertise op het gebied van de gender-geschiedenis en de Nederlandse politieke geschiedenis;
 • internationale oriëntatie;
 • in staat om te functioneren als schakel tussen de Wilhelmina Drucker Fundatie en de UvA;
 • goede onderwijskwaliteiten: een enthousiast, inspirerend en wervend docent;
 • goede contactuele eigenschappen, organisatorische vaardigheden en leiderschapskwaliteiten.

Meer informatie.

Je kunt solliciteren naar deze functie tot en met 9 november 2015.

 

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.