Historici.nl

Gepubliceerd op 23-07-2014

Vacature: Post doc onderzoeker ICLON

Het Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing (ICLON) zoekt ten behoeve van de afdeling Voortgezet Onderwijs op korte termijn een Post doc onderzoeker (0,6 fte).

Het ICLON zorgt voor de verbinding tussen onderwijskennis en onderwijspraktijk: wetenschappelijke inzichten worden toegepast in klas of collegezaal. Omgekeerd zijn praktijkervaringen de impuls voor onderzoek naar en ontwikkeling van de praktijk van voortgezet en hoger onderwijs. Het ICLON is een interfacultair centrum binnen de Universiteit Leiden. Het ICLON verzorgt de Educatieve Minor in de bachelorfase en de eerstegraads lerarenmasteropleiding na afronding van de vakmaster, verleent onderwijskundige diensten en voert projecten uit voor derden binnen en buiten de regio, ondersteunt de kwaliteitshandhaving van het onderwijs aan de Universiteit Leiden en verricht eigen wetenschappelijk onderzoek. De verschillende onderdelen van het ICLON worden onder­steund door een Onder­steunend Bureau. Het ICLON heeft een Bestuursraad waarin alle faculteiten van de universiteit participeren. Het ICLON kent 2 afdelingen: de Afdeling Voortgezet Onderwijs en de Afdeling Hoger onderwijs. Bij het ICLON werken ongeveer 100 medewerkers.

In de afdeling Voortgezet onderwijs vinden activiteiten plaats gericht op het opleiden en professionaliseren van (beginnende) docenten in het voortgezet onderwijs. Bij de afdeling is in 2014 het project “Begeleiding Startende Leraren” gestart. Het project maakt deel uit van het landelijk OCW programma ‘Impuls Leraren Tekortvakken’. Het ICLON werkt in dit project samen met de lerarenopleidingen van TU Delft en Hogeschool Rotterdam. Door een intensieve samenwerking met participerende scholen worden schoolspecifieke inductiearrangementen voor beginnende leraren ontwikkeld. Hiermee wordt beoogd de professionaliteit van beginnende leraren te vergroten en de uitval in deze groep te verminderen.

Bij het project zal een flankerend meerjarig onderzoek worden uitgevoerd naar de professionele ontwikkeling van de begeleiders op school op het gebied van begeleiden van startende leraren in een context van professionele leergemeenschappen. 

De werkzaamheden

  • Het ontwikkelen van een onderzoeksinstrumentarium (kwantitatief en kwalitatief);
  • Het uitvoeren van de dataverzameling en analyse;
  • Het rapporteren over de resultaten van het onderzoek in vaktijdschriften en internationale tijdschriften.

Uw profiel

  • Doctoraal/masterdiploma in één der onderwijswetenschappen of een Doctoraal/Masterdiploma in een voor het voortgezet onderwijs relevant (school)vak;
  • Promotie op onderwijskundig gebied;
  • Grondige kennis van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden;
  • Uitstekende contactuele eigenschappen en het vermogen te functioneren in een complexe organisatie, waarin een groot beroep wordt gedaan op flexibiliteit en samenwerkingsvaardigheden.

Wij bieden

Aanstelling vindt plaats conform de cao Nederlandse Universiteiten. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de duur van 1 jaar met uitzicht op verlenging tot in totaal 3 jaar. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, minimaal € 2.427,- en maximaal € 4.462,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling.

De Universiteit Leiden biedt medewerkers een uitstekend pakket secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een vakantie-uitkering van 8% en een structurele eindejaarsuitkering van 8,3%. Daarnaast is het bijvoorbeeld mogelijk om via het keuzemodel arbeidsvoorwaarden te kiezen voor arbeidsvoorwaarden op ‘maat’ en biedt de universiteit je uitstekende scholingsfaciliteiten.

Meer informatie

Voor inlichtingen over bovenstaande functie kunt u contact opnemen met dr. J.A. Meirink, 071-5276568, meirink@iclon.leidenuniv.nl.

Solliciteren

Reacties tot uiterlijk 11 augustus  2014 onder vermelding van het vacaturenummer per email zenden naar: vacature@fsw.leidenuniv.nl.
Wanneer uw sollicitatie ons bereikt bevestigen wij de ontvangst per e-mail. Als u geen bevestiging ontvangt binnen 3 dagen verzoeken wij u contact op te nemen met de afdeling P&O op telefoonnummer: 071-5273427.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.