Historici.nl

Gepubliceerd op 06-01-2016

Vacature: Promovendus Geschiedenis van het belastingrecht in Nederlands-Indië

De Universiteit Leiden zoekt een promovendus Geschiedenis van het belastingrecht in Nederlands-Indië.

Vraagstelling

De ontwikkeling van een belastingsysteem speelt een belangrijke rol binnen het proces van staatsvorming. Dat geldt ook voor de ontwikkeling van koloniën naar soevereine staten. Het onderzoek richt zich op de ontwikkeling van het belastingsysteem in Nederlands-Indië, met een nadruk op de vroege twintigste eeuw. Het gaat daarbij om de vormgeving en uitvoering van de heffing en inning van belastingen in Nederlands-Indië. In de achttiende en negentiende eeuw werd daarbij enerzijds voortgebouwd op reeds bestaande lokale praktijken, zoals  tolrechten en herendiensten. Daarnaast werden nieuwe stelsels geïntroduceerd, zoals de landrente en het cultuurstelsel. Onuitvoerbare regels en voorschriften, machtsmisbruik door ambtenaren, pachters en lokale hoofden en onvoldoende administratie en toezicht leidden in de praktijk veelal tot willekeur en een hoge belastingdruk. Vanaf het einde van de negentiende eeuw werd het belastingsysteem in verschillende fases hervormd, waarbij de koloniale staat de controle over de belastingheffing naar zich toetrok. In het huidige Indonesië zijn daarvan nog steeds sporen terug te vinden.                                                       

De centrale vraagstelling luidt: “Wat is de relatie tussen de ontwikkeling van het belastingsysteem en de vorming van de moderne koloniale staat Nederlands-Indië?” Deze vraag valt uiteen in deelvragen als:

Wat was de fiscale erfenis van Nederlands-Indië in 1942, in termen van onder meer wet- en regelgeving en de organisatie van uitvoering en toezicht?

Binnen welke lokale en Nederlandse normatieve kaders (politiek-bestuurlijke, fiscale, ethische, etc.) vond de ontwikkeling naar een nieuw belastingsysteem plaats, welke spanningen riep dit op en tot welke (beleids-)uitkomsten leidde dit?

Welke consequenties had deze ontwikkeling voor de praktische uitvoering en de acceptatie van het belastingsysteem bij de lokale samenleving en het binnenlands bestuur?

Je kunt solliciteren naar deze functie tot en met 15 januari 2016.

Klik hier voor meer informatie

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.